Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Studenten voorbereid op veranderingen jeugddomein

13 nov 2015 14:47 | AKMI

De ontwikkeling in het jeugddomein roept vragen op voor het opleiden van toekomstige professionals. De dagelijkse uitvoering van werkzaamheden, het geven van ondersteuning en zorg aan jeugdigen, hun opvoeders en andere betrokkenen in de pedagogische basisinfrastructuur, verandert op organisatorisch en inhoudelijke niveau. Vakspecifieke vaardigheden blijven belangrijk, maar professionals zullen daarnaast vakoverstijgende vaardigheden moeten aanleren. Denk hierbij aan interprofessioneel samenwerken, vrijwilligersondersteuning en het versterken van zelfregie van ouders en jeugdigen.

Domeinoverstijgende samenwerking

Deze nieuwe vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend en doen een beroep op professionals, ouders, jeugdigen, vrijwilligers en anderen om echt same te werken. Om de toekomstige professionals goed voor te bereiden op de veranderingen in het jeugddomein zijn drie lectoraten van de Hogeschool van Amsterdam een programmalijn gestart onder de naam Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken (GO). In het programma komen de expertises van de domeinen Maatschappij en Recht en Opvoeding en Onderwijs bij elkaar.

Nieuw onderwijsmateriaal

De Hogeschool gaat binnen de programmalijn GO onderzoek doen naar samenwerking in de pedagogische civil society. De resultaten van het onderzoek krijgen vorm in onderwijs- en bijscholingsmateriaal dat wordt ingezet in de bachelor- en masteropleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. In de onderzoeksprojecten wordt samengewerkt met studenten uit het bacheloronderwijs.

Vragenlijst

De onderzoekers van het programma hebben een vragenlijst ontwikkelt over samenwerking in de pedagogische civil society. Deze lijst heeft als doel om de stand van zaken in beeld te brengen. Welke vaardigheden bezitten professionals om de samenwerking met andere professionals, vrijwilligers en ouders vorm te kunnen geven? De resultaten geven inzicht in ontwikkelpunten en vragen uit de praktijk. Op dit moment nemen derdejaars studenten van verschillende minoren deze vragenlijst af bij professionals in het jeugddomein. Ook gaan studenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Toegepaste Psychologie (TP) vragenlijsten afnemen bij professionals binnen hun werkveld.

Handboek Grootstedelijke Opvoeding

Ook wordt er door de drie lectoraten gewerkt aan het hoofdstuk ‘Samenwerken in de pedagogische civil society’, dat wordt gepubliceerd in het handboek Grootstedelijke Opvoeding - Urban Education. Uitgeverij Coutinho brengt dit boek begin 2016 op de markt. Het handboek speelt in op recente ontwikkelingen in het jeugdveld en kan gebruikt worden in verschillende opleidingen die studenten opleiden voor het werken in de ‘pedagogische civil society’.

Nieuwe onderzoeksprojecten

De komende periode worden vanuit de programmalijn Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken nieuwe onderzoeksprojecten opgezet. Blijf op de hoogte via de website.

Neem voor meer informatie over de programmalijn Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken met Sanne Rumping, onderzoeker AKMI, s.m.rumping@hva.nl.