Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Drie landelijke projecten jongerenwerk van start

15 nov 2015 22:44 | AKMI

Jongerenwerkorganisaties ervaren de noodzaak om hun kennis te versterken en zijn met 11 organisaties een landelijke samenwerking aangegaan. Tijdens de kickoff op dinsdag 29 september zijn jongerenwerkers en teamleiders uit heel Nederland van start gegaan met de ontwikkeling van drie projecten; Jongerenwerk en transitie en transformatie, Versterken pedagogische civil society en Jongeren en geld.

Youth Spot, het lectoraat voor jongerenwerk in Nederland, is afgelopen zomer gestart met een landelijke samenwerking met 11 welzijnsorganisaties uit het hele land, waarmee gezamenlijk onderzoek gedaan wordt naar het jongerenwerk. Aanleiding voor de samenwerking is dat organisaties de noodzaak ervaren om het jongerenwerk met kennis te versterken. De onderzoeksagenda is in juni 2015 door de directeuren van de organisaties opgesteld. Bij de kickoff op dinsdag 29 september zijn van iedere organisatie jongerenwerkers en teamleiders aanwezig om gezamenlijk aan de slag te gaan met de projectontwikkeling. Omdat het een nieuwe samenwerking betrof is de kickoff begonnen met een kennismaking en hebben de deelnemers hun gezamenlijke visie is op het jongerenwerk vastgesteld.

Kennismaking 11 jongerenwerkorganisaties

Omdat niet alle 11 organisaties bij iedereen bekend zijn, begon de kickoff met kennismakingsmarkt. Elke organisatie had promotiemateriaal meegenomen en op een tafel neergelegd. Van elke organisatie bleef een medewerker bij de tafel staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De andere medewerkers liepen langs de tafels. Op die manier werd op een laagdrempelige manier kennis gemaakt met elkaar. Vervolgens werd kort stilgestaan bij het lectoraat Youth Spot en haar werkwijze in de driehoek werkveld, onderzoek en onderwijs.

Zelfontwikkeling en aanpassing centraal

Als afsluiting van het plenaire gedeelte is de taakomschrijving van het jongerenwerk onder de loep genomen. Voorop staat dat jongeren de kans moeten krijgen om mee te doen aan en invloed te hebben op bestaande sociale instituties, zoals gezin, publieke ruimte, onderwijs en werk. Jongeren leren meedoen en invloed geven heeft zowel een aspect van zelfontwikkeling als een aspect van aanpassing in zich. Bij zelfontwikkeling gaat het erom jongeren te helpen ontdekken wie zij zijn (identiteit), wat zij kunnen (capaciteiten), wat zij willen (perspectief) en hoe zij zich willen verhouden tot de ander (moraliteit). Bij aanpassing staat centraal dat jongeren zich bewust worden van de sociale codes en normen, en zich de vaardigheden eigen maken om daaraan te kunnen voldoen. Dit vraagt van de ander en de samenleving als geheel om betrokken te zijn bij jongeren en op hun beurt leren om zich open te stellen voor de aanwezigheid en de inbreng van jongeren. Zo moeten jongeren de gelegenheid hebben tot actieve participatie in de sociale omgeving, die hen ook moet uitnodigen tot participatie;

6 uitgangspunten jongerenwerk

Alle aanwezigen hebben zich gecommitteerd aan de volgende zes uitgangspunten:

  1. Het jongerenwerk houdt zich bezig met het begeleiden van jongeren bij het volwassen worden in de samenleving;
  2. De primaire doelgroep zijn jongeren tussen 8 & 27 jaar;
  3. De inzet van het jongerenwerk is de volwaardige deelname van jongeren aan de samenleving.
  4. Deelname aan het jongerenwerk is vrijwillig;
  5. Het jongerenwerk benadert jongeren vanuit hun eigen leefwereld en werkt daarin samen met ouders, buurt, scholen, hulpverlening en wijkteams;
  6. Precieze inhoud en doelgroepen van het jongerenwerk bewegen mee met maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de behoeften en leefsituaties van jongeren.

Wat moet het onderzoek opleveren?

De groep is uiteen gegaan in drie verschillende projectgroepen met elk een eigen thema: (1) Bijdrage jongerenwerk aan transitie en transformatie, (2) Versterken pedagogische civil society en (3) Jongeren en geld. Het doel van deze projectgroepen is om gezamenlijk tot een nieuw projectvoorstel te komen, die geschreven zal worden door Youth Spot.

In deze eerste bijeenkomst stond de vraagarticulatie van het betreffende thema centraal, waarbij de projectgroep leden individueel hebben nagedacht over vragen als: Waarom is het onderwerp van belang? Wat moet het onderzoek opleveren voor je organisatie? Wat moet het onderzoek opleveren voor het jongerenwerk als beroep? Welke aanpak hoort daarbij? Wie moet erbij worden betrokken?

Vervolgens hebben de deelnemers besproken welke antwoorden zij het meest belangrijk vonden. De uitkomsten van de eerste bijeenkomst zijn momenteel uitgewerkt en teruggekoppeld aan de projectgroep. Komende weken zullen de resultaten van deze bijeenkomsten op de website publiceren.

Samenwerkingspartners

De landelijke samenwerking wordt gevormd door de welzijnsorganisaties De Schoor, Participe, Xtra, CountourDeTwern met haar jongerenwerk Rnewt, Dock, Combiwel, IJsterk, Streetcornerwork, de jongerenwerkorganisaties Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, Youth for Christ en JoU en de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het lectoraat Youth Spot of neem contact op met een van de drie projectleiders: