Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Mini-conferentie Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

7 feb 2013 17:33 | AKMI

Op 29 januari 2013 heeft de mini-conferentie Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) plaatsgevonden in het Kohnstammhuis van de HvA gelegen aan de Wibautstraat. Deze bijeenkomst is georganiseerd om te leren van de lessen die de pilot in West hebben opgeleverd en vooruit te kijken naar de toekomst.

De organisatie van de conferentie lag in handen van de HvA in samenwerking met Dienst WZS. Andere aanwezige partijen waren Stadsdeel West, ABC, Janus coalitie, Diversity Joy, ASW, Buurt-TV. DWI was de enige afwezige partij. Naast managers waren er ook een aantal uitvoerende professionals aanwezig van ABC en Stadsdeel West. Er was voor de aanwezigen een tafel indeling gemaakt van zes tafels. Janus Coalitie, ABC, Stadsdeel West, HvA en Dienst WZS hadden een tafel voor zichzelf en Diversity Joy, ASW en Buurt- TV zaten bij elkaar aan tafel.

Kirsten Simhoffer van Dienst WZS opende de mini-conferentie door iedereen welkom te heten en kort de aanleiding van deze ochtend uit een te zetten. Hierna kreeg Stephanie Verdoolaege van de HvA het woord en presenteerde de onderzoeksopzet en uitkomsten uit de tussenrapportage. Wat hierbij opviel is dat er totaal geen vragen waren over de presentatie of de resultaten. Tijdens de presentatie kon er aan de hand van non-verbale communicatie gezien worden dat er herkenning was. Ook na de presentatie gaven verschillende personen dit aan.

Na de presentatie was het woord aan Alex Straathof. Hij nam de rol van technisch voorzitter op zich in de discussie en liet in eerste instantie iedereen aan het woord. Hierbij werden zo nu en dan scherpe vragen gesteld door Alex Straathof om de deelnemende partijen om duidelijkheid te krijgen in de arena.

Tijdens de discussie werd duidelijk dat er nog wel oud zeer aanwezig was bij sommige partijen. Zo hadden sommige partijen moeite met het loslaten van hun rol. Ook was het nog steeds niet duidelijk wat alle partijen van elkaar verwachten. De partijen hebben hetzelfde einddoel, maar hoe dit te bereiken en door wie wat gedaan moest worden was nog niet geconcretiseerd. Tevens werd duidelijk dat er nog niet op de doelgroep was aangesloten en dat succesverhalen van belang zijn. Een voorbeeld van een succesverhaal was het verhaal van de kinderboerderij. Deze zou verdwijnen en hier waren de bewoners het niet mee eens. Dit is uiteindelijk voorkomen doordat bewoners dit zelf hebben opgepakt. Verder kan er een verbinding gemaakt worden met verschillende projecten die in verschillende fases verkeren. Zo kunnen succesvolle bewoners de beginnende bewoners assisteren en projecten samen tot een succes maken. Fouten maken zijn hierbij toegestaan en staan het bestaan niet in de weg. Tevens zou de tijd niet leidend moeten zijn anders komt er te veel druk op de betrokken partijen. Er moet aangesloten worden op de methode en hier moeten 'wij ' mee doorgaan.

Er was gedurende de gehele discussie wel een bepaalde mate van spanning aanwezig. Er is veel over de inhoud gesproken. Er zijn nu ook zaken besproken die nog niet eerder tegen elkaar gezegd waren. Tussen de verschillende partijen moeten de rol- en taakverdeling duidelijk zijn. Hierover moeten de partijen met elkaar in gesprek. Met de conferentie is er een nieuwe stap in de goede richting gezet.

De aanwezige partijen bij de middagsessie waren de verbindingsgroep, de projectleiders en opdrachtgevers van de stadsdelen en iemand van Oxfam Novib. Er was nu een U-vormige tafel opstelling. Doel van deze conferentie was te leren van de lessen in West en te praten over centrale vraagstukken die van belang zijn voor het vervolg van de drie pilots.

De middag sessie was qua programma op grote lijnen hetzelfde als de ochtend sessie. Eerst was er het openingswoord van Kirsten en vervolgens presenteerde Stephanie haar resultaten. Anders was dat Thijs van der Wal van Stadsdeel West en Kirsten Simhoffer van Dienst WZS een samenvatting gaven van de behaalde resultaten in de ochtend. Hierbij werden veel vragen gesteld omdat er nog wat ambiguïteit heersten. Dit kon niet volledige weggenomen worden, hiervoor zullen nadere gesprekken met elkaar over volgen. Na hun bijdrage volgde de discussie, waarin Alex Straathof wederom de rol van technisch voorzitter op zich nam. Deze was niet hetzelfde als in de ochtend. In de ochtend ging het erom om alle partijen aan het woord te laten en te evalueren over het proces tot nu toe. Tevens om hen nu een richting te bieden waar het proces heen moest. Er moest ook geleerd worden van de fouten die gemaakt waren. In de middag was de bedoeling om ook van de fouten te leren die nu gemaakt zijn in de pilot in West. Tevens was het een doel om duidelijk te maken wat belangrijk is voor de pilots wat betreft de strategie en visie in de pilot: de centrale principes. Hierbij werd duidelijk dat de doelen die alle partijen hadden tegen elkaar moesten worden uitgesproken. Dit waren niet alleen de doelen die zij aan het publiek zouden vertellen maar ook de organisatiedoelen. Tevens werd het belang van succesverhalen aangehaald. Dit werkt als stimulans voor andere projecten en hun eigen succesverhaal te creëren. Tevens waren alle partijen het er over eens dat bewoners met een beperking gelijk betrokken moesten worden in de pilots. Vaak komen zij op een tweede plek en lopen zij continu achter de feiten aan. Het is dus van belang hen gelijk een plek te geven in de pilot. In een korte samenvatting van de discussie worden centrale principes met elkaar gedeeld, waarover de partijen nog verder met elkaar gaan praten in volgende gesprekken.