Hogeschool van Amsterdam

Uitnodiging enquete matching HBO-student & creatieve industrie

3 jul 2015 13:27 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Wij willen u uitnodigen om de enquête over de matching van hbo-studenten en bedrijven die actief zijn in de creatieve industrie, in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam.

De creatieve industrie maakt in belangrijke mate gebruik van studenten als flexibel inzetbare jonge talenten. Uw organisatie behoort tot het werkveld waar hogescholen jaarlijks duizenden van hun studenten voor opleiden. Het is in het belang van zowel de creatieve industrie als de onderwijsinstellingen en de studenten om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken ten aanzien van de matching tussen studenten en de beroepspraktijk. Dat is de reden waarom wij dit onderzoek uitvoeren. De enquête bevat (onder meer) vragen over de inzet van studenten die via stage en afstuderen praktijkervaring opdoen, uw wervingsmethoden en uw ervaringen met het werken met deze studenten. Het invullen kost u slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd.

De resultaten zullen zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie bieden omtrent de match en eventuele hiaten aan het licht brengen op basis waarvan hogescholen mogelijke verbeteringen kunnen doorvoeren in processen en curricula.