Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek bij tentoonstelling in Beeld en Geluid

Onderzoek bij tentoonstelling ‘Voorbij het Nieuws’ in Beeld en Geluid: bezoekers vinden het leerzaam en interessant, maar ook saai.

15 apr 2015 10:07 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

In het project Designing Experiencescapes doet het lectoraat Crossmedia onderzoek naar de mogelijkheden die musea hebben om een tentoonstelling dusdanig in te richten opdat de bezoeker de gewenste beleving ervaart. Een aantal musea, waaronder het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid durfden het aan om hierin een voorbeeldfunctie op zich te nemen en het lectoraat mee te laten kijken tijdens het ontwerpproces én publieksonderzoek te doen bij de gerealiseerde tentoonstelling. Het afgelopen jaar heeft het lectoraat dan ook geobserveerd hoe de tentoonstelling Voorbij het Nieuws (november 2014 – mei 2015) tot stand is gekomen én ervaren wordt door bezoekers, waarbij de specifieke aandacht uitgaat naar de interactieve installatie Ander Nieuws. Een belangrijk doel van deze installatie is om bezoekers te laten zien hoe nieuwsonderwerpen van de ene periode zich verhouden tot nieuwsonderwerpen uit andere periodes.

Overall zegt 39% tevreden te zijn over deze tentoonstelling, is 27% gefascineerd en 19% verveeld (n = 77). Woorden die met de tentoonstelling geassocieerd worden, zijn ‘Interessant’, ‘Nieuws’ en ‘Informatief’. Het museum verwachtte dat de installatie veel aandacht zou trekken. Uit het onderzoek blijkt dat bezoekers gemiddeld zo’n 6 minuten in de zaal aanwezig zijn (n = 30). 12 van de 30 respondenten bezoekt uiteindelijk de installatie, maar slechts 5 respondenten doen dit vrijwel meteen na binnenkomst. Staan bezoekers eenmaal bij de installatie, dan gaat 65% de installatie bedienen (n = 86) en toont iets minder dan de helft een duidelijke interesse. Zowel uit de enquêtes als interviews komt naar voren dat bezoekers de installatie erg onduidelijk vinden, terwijl zij wel nieuwsgierig zijn naar de inhoud ervan ( = de nieuwsonderwerpen). Omdat zij echter niet goed zien hoe de installatie werkt, wordt het primaire doel van de installatie niet behaald. Een respondent die wel erg enthousiast was over de installatie verwoordt dit als volgt: “Grappig omdat je ziet hoe iets geframed wordt en welke verbanden er zijn tussen woorden en nieuwsberichten. [..] Maar ik vraag me wel af of je dat als kind..ja..dan vind je het gewoon leuk dat hij geluid maakt, maar snap je het idee erachter dan?"

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van interviews met de betrokken partijen, bijwonen van vergaderingen en doornemen van documentatieverslagen die betrekking hadden op de tentoonstelling. Daarnaast is gekeken hoe bezoekers op de tentoonstelling reageerden, door hen zowel per activiteit als hun gehele bezoek te observeren en achteraf vragen te stellen (kwantitatief en kwalitatief). In totaal zijn 469 observaties verzameld, 77 enquêtes ingevuld en 7 mensen geïnterviewd.