Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

VACATURE: studentmedewerker gezocht | student employee sought

Voor programma’s Internationalisering en Masterontwikkeling HvA | AUAS programmes Internationalisation and Master development

4 okt 2019 20:04 | Studentenzaken

Ben jij op zoek naar een afwisselende en inhoudelijke bijbaan die goed te combineren valt met je studie? Solliciteer dan op de functie van studentmedewerker bij de programmateams internationalisering en masterontwikkeling van de afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) van de HvA.

/// For English, see below. ///

O&O ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten bij het verbeteren en innoveren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de HvA. O&O vervult de rol van adviseur en regisseur: het CvB en de faculteiten zijn leidend. Een van de speerpunten van de HvA is internationalisering. Samen met 5 Europese hogescholen uit Edinburgh, Frankfurt, Gent, Helsinki en Oslo werkt de HvA samen in een Consortium onder de naam U!REKA. Een ander speerpunt van de HvA is masterontwikkeling. Beoogd wordt om komende jaren het aanbod aan masteropleidingen te consolideren en beperkt uit te breiden.

Wat ga je als studentmedewerker doen?

We zoeken een student die de volgende taken gaat uitvoeren op het terrein internationalisering:

 • Communicatie Europees Consortium U!REKA: o.a. newsletter, blog, social media, website
 • Inventarisaties en verzamelen van data en informatie voor projecten internationalisering
 • Ondersteuning bij uitvoering van het project European Universities, indien toegekend
 • Ondersteuning bij organiseren van bezoeken van buitenlandse delegaties

Voor masterontwikkeling:

 • Inventarisaties, verzamelen van data en informatie voor analyses en beleidsnotities
 • Ondersteuning bij de inhoudelijke voorbereiding en organisatie van bijeenkomsten van de HvA kerngroep Masterontwikkeling, het netwerk masteropleidingen HvA en het Landelijk Platform Professionele Masters.
 • Communicatie van de kerngroep Masterontwikkeling: o.a. nieuwsbrief en website
 • Andere voorkomende werkzaamheden op het gebied van het programmamanagement Masterontwikkeling, bijv. voorbereiden van advisering CvB over de aanvragen Masterfonds, overleggen met relevante andere HvA programma’s en andere instellingen

Daarnaast is er zeker ruimte voor eigen inbreng, bijvoorbeeld ideeën hoe we studenten kunnen betrekken bij U!REKA en dit programma.

Wie ben jij?

 • HvA-student
 • Die affiniteit heeft met de doelgroep en het onderwerp
 • Die beschikbaar is van begin september a.s. tot aan de zomer van 2020
 • Die de Engelse taal beheerst, m.n. in writing
 • Die zelfstandig en pro-actief kan werken
 • Die ervaring heeft met (online) communicatie werkzaamheden (nieuwsbrief, website e.d.)

Wat levert het je op?

 • Aanstelling als studentmedewerker (ong. € 380 per maand bij een dienstverband van 8 uur per week)
 • Bij voorkeur 16 uur per week werken (flexibel in te delen, bij voorkeur een donderdag)
 • Begeleiding door medewerkers van beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek
 • Kijkje in de keuken wat er speelt binnen de HvA op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering en masterontwikkeling

Interesse? Stuur je motivatie uiterlijk 15 oktober a.s. naar Erik van den Berg: e.e.w.van.den.berg@hva.nl en Hugo Nierstrasz: h.c.nierstrasz@hva.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Are you looking for a dynamic and interesting part-time job that’s easy to combine with your studies? If so, please apply for the position of student employee within the programme teams Internationalisation and Master development at the Amsterdam University of Applied Sciences’ (AUAS) department of Education and Research (O&O).

The O&O department supports the Executive Board and the faculties by innovating and improving the quality of education and research at the AUAS. O&O fulfils an advisory role: the Executive Board and the faculties are in the lead. Internationalisation is one of the AUAS’ priorities. The AUAS is part of a consortium called U!REKA, along with five other European universities of applied sciences located in Edinburgh, Frankfurt, Ghent, Helsinki and Oslo. In the next few years the AUAS aims to consolidate its range of Master's programmes and to introduce a selection of new Master’s.

What will you do as our student employee?

We’re looking for a student who can execute the following tasks:

Internationalisation

 • Communication related to the European Consortium U!REKA: newsletter, blog, social media, website etc.
 • Inventory and data gathering for internationalisation projects
 • Support the implementation of the European Universities project, once funded
 • Help organise visits from foreign delegations and related events

Master development

 • Inventory and data gathering for analyses and policy papers
 • Support the content-related preparations and organisation of meetings for the core AUAS Master development team, the AUAS Master development network and the National Platform for Professional Masters
 • Communications activities for the core AUAS Master development team: newsletter and website
 • Other tasks related to programme management, such as assisting with the Executive Board advice on Master’s grants, as well as meetings with other AUAS departments and external institutions

There is also the opportunity to share one’s own ideas, for example in relation to how we can reach students through U!REKA and other programs.

Who are you?

An AUAS student, who is:

 • Familiar with the target group and abovementioned subjects
 • Available from September 2019 until summer 2020
 • Fluent in English, particularly in writing
 • Able to work independently and proactively
 • Experienced in communication-related work (newsletters, websites, etc)

What do we offer?

 • Appointment as a student employee (approx. € 380 per month based on an employment contract of 8 hours per week)
 • Preferably 16 hours of employment per week (flexible allocation, Thursdays preferred)
 • Supervision by staff from the policy department Education and Research (O&O)
 • The opportunity to find out what’s going on at AUAS in the areas of education, research, internationalisation and Master’s programmes

Interested? Send your motivation letter by October 15th 2019 to Erik van den Berg: e.e.w.van.den.berg@hva.nl and to Hugo Nierstrasz: h.c.nierstrasz@hva.n