Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Kleinschalige initiatieven voor Sustainable Urban Food

8 jun 2016 10:48 | Kenniscentrum Techniek

Kleinschalige initiatieven voor stadslandbouw en lokale oplossingen voor ophaal en verwerking van organische reststromen zoals voedsel en afval, kunnen bijdragen aan een duurzamer stedelijk voedselsysteem. Er zijn de laatste jaren dan ook veel burger- en bedrijfsinitiatieven op dit gebied. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Metabolic, een bedrijf dat innovaties ontwikkelt om kringlopen in voedselproductie en –consumptie te sluiten en uitprobeert op de Ceuvel. In de Boeletuin bij de VU onderhoudt Stichting het Groene levenlab met buurtbewoners , VU-medewerkers en -studenten een tijdelijke tuin. De tuin is een plek voor kennisuitwisseling en onderzoek rond stadslandbouw.

Beter inzicht in de legitimiteit en haalbaarheid

Dergelijke initiatieven krijgen vaak steun vanuit de overheid maar leiden ook tot praktische governance vragen, zowel op juridisch vlak als op het gebied van legitimering. Want hoe kom je als ambtenaar of geldschieter tot een goede afweging om een dergelijke initiatief wel of niet te steunen? En zijn hiervoor voldoende middelen te verkrijgen? Welke initiatieven dragen bij aan strategische stedelijke ambities en welke minder? In dit project onderzoeken we hoe de inzet van sociale businessmodellen, als communicatiemiddel tussen initiatiefnemers, overheid, burgers en markt, deze vragen kunnen helpen verhelderen.
 

Praktische tool en breed toepasbare kennis

We ontwikkelen een hulpmiddel waarmee overheden en initiatiefnemers de legitimiteit en haalbaarheid van initiatieven beter inzichtelijk kunnen maken. We kijken hiervoor naar initiatieven op het gebied van energie, voedsel en het sluiten van kringlopen. De opgedane governance kennis is bruikbaar voor alle vergelijkbare projecten van Sustainable Urban Food Systems en UT die bijdragen aan oplossingen voor strategische uitdagingen van de stad. Het project loopt van 1 april 2015 t/m 31 mei 2019

Heeft u een interessante onderzoekscase en/of blijft u graag op de hoogte van de projectresultaten? Neem contact op met dr. Melika Levelt, m.levelt@hva.nl (projectleider) of 06 2115 6213

Dit project is onderdeel van het grotere R-Link (NWO_SURF) project dat wordt geleid door prof. Dr. Leonie Jansen van Wageningen UR. Kleinschalige, bottom-up initiatieven, zoals zelfbouwkavels of een gemeentelijke buurtmoestuin, hebben grote invloed op de manier waarop we grootstedelijk plannen. Deze organische gebiedsontwikkeling biedt ruimte voor nieuwe inzichten, maar moet ook een plek krijgen binnen grootschalige, strategische ambities en vice versa. De R-Link onderzoekers richten zich op het leggen van die verbinding. Tevens kunnen de uitkomsten van dit onderzoek planners helpen bij het spelen van hun nieuwe rol binnen de ruimtelijke planvorming. Onderzoekers brengen leerprocessen op gang, ontwikkelen juridische instrumenten, en praktische tools en delen bevindingen in vlogs en seminars. Onderzoeksprogramma Urban Technology werkt in het project nauw samen met het HvA- onderzoeksprogramma Urban Management en onderzoekers van Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en een consortium van publieke en private partners.