HvA scoort bij toekenningen RAAK-Publiek

29 jan 2024 16:05 | Afdeling Communicatie

Bij de meest recente subsidieronde van RAAK-Publiek van Regieorgaan SIA, heeft de Hogeschool van Amsterdam bovengemiddeld goed gescoord. Van de 18 gehonoreerde projecten zijn er vier waarvan de HvA penvoerder is.

De toekenning van de RAAK-publiek gaat naar vier verschillende faculteiten van de hogeschool en strekt zich inhoudelijk van eenzaamheid onder jongeren tot strategieën voor het laden van elektronisch personenvervoer. “Een mooie dwarsdoorsnede van de rijkheid van het praktijkgericht onderzoek aan onze hogeschool,” zo concludeert rector Geleyn Meijer dan ook.

Eenzaamheid onder kwetsbare jongeren

Onder leiding van lector Leonieke Boendermaker gaan de lectoraten Jeugdzorg en Kansrijke Schoolloopbanen onderzoeken hoe professionals kwetsbare jongeren op een praktische manier ondersteunen bij gevoelens van eenzaamheid. In dit projectvoorstel werken de lectoraten samen met verschillende professionals (uit jeugdzorg, onderwijs en jongerenwerk) en jongeren intensief samen. Doel is onderbouwde handvatten voor professionals te ontwikkelen en te testen om het handelen bij eenzaamheid onder jongeren te versterken.

Methodieken voor de buurtgerichte bibliotheek

Welke nieuwe kennis, vaardigheden en tools hebben bibliotheekmedewerkers nodig om inclusief buurtgericht te werken en hun maatschappelijk-educatieve rol in de samenleving vorm te geven? Met die vraag gaat het lectoraat Creative Media for Social Change van Tamara Witschge aan de slag. Het project ontwikkelt een matrix die bibliotheken in staat stelt te testen hoe zij scoren op de benodigde elementen van de buurtgerichte bibliotheek. Daarnaast ontwikkelen ze praktische tools voor bibliotheekmedewerkers om inclusief en buurtgericht te werken.

Samen systeemdenken met kwalitatieve representaties

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken gaat onder leiding van lector Bert Bredeweg en hoofddocent Marco Kragten een digitale leeromgeving ontwikkelen die leerlingen automatisch gegenereerde ondersteuning biedt bij het gezamenlijk creëren van kwalitatieve representaties. Leerlingen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van deze leeromgeving om vakinhoudelijke kennis op te doen in vakken zoals biologie, natuurkunde, economie en aardrijkskunde, terwijl ze tegelijkertijd werken aan het ontwikkelen van systeemdenkvaardigheden.

De leeromgeving geeft leerlingen feedback op de kwaliteit van hun representaties en het proces van samenwerken. In het project wordt samengewerkt met scholen in Amsterdam en in Noord-Holland. In het bijbehorende onderzoek wordt gekeken naar het effect van samenwerkend leren op de ontwikkeling van zowel systeemdenkvaardigheden als vakinhoudelijke kennis.

Laadstrategieën voor de inpassing van elektrisch vervoer

Door het groeiende aantal elektrische auto’s neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Er bestaan verschillende technieken voor slim laden, waarmee we de benodigde laadpalen toch in het elektriciteitsnet kunnen inpassen. Denk aan het verlagen van de laadsnelheid op drukke momenten, zodat er meer laadpalen tegelijkertijd bediend kunnen worden.

Maar hoe kunnen gemeentes en netbeheerders een goed afgewogen keuze maken tussen alle slimme laadmethodes? Het onderzoeksproject van het lectoraat Energie & Innovatie analyseert de verschillende technieken, evalueert de inzichten en komt zo tot een integraal advies voor publieke partijen over de optimale laadstrategie

De onderzoeksprojecten krijgen van Regieorgaan-SIA ieder ongeveer 300.000 voor een looptijd van twee jaar. Bij alle projecten zijn maatschappelijke partners zoals de Koninklijke Bibliotheek en de Gemeente Amsterdam betrokken.

Naast de vier projecten waarin de HvA een leidende rol heeft, zijn er nog verschillende projecten van andere hogescholen waarin wordt deelgenomen. Zo gaan de lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Psychologie voor een Duurzame Stad meedoen in een onderzoek van de Haagse Hogeschool naar duurzame burgerberaden. Alle gehonoreerde projecten zijn op de site van Regieorgaan-SIA terug te vinden.

RAAK-publiek is een van de langstlopende subsidieregelingen van Regieorgaan SIA. In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de praktijk van de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal 2 publieke partijen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag.

Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat. De subsidieronde van juni 2023 heeft 18 projecten opgeleverd, die zich zullen richten op diverse onderwerpen in onder meer de zorg, buurtwerk, de energietransitie en het onderwijs. Programmamanager RAAK-publiek Evelien Kooiman-Dijkstra: "Steeds vaker staat in aanvragen de toepassing van Artificial Intelligence in het middelpunt."