NSE 2023: Tevredenheid studenten neemt licht af

31 mei 2023 09:00 | Afdeling Communicatie

Studenten beoordelen de HvA in 2023 gemiddeld iets lager dan vorig jaar. Bijna 16.000 HvA studenten vulden de Nationale Studenten Enquête (NSE) in.

De algemene tevredenheid is nagenoeg gelijk gebleven in 2023 (3,53 ten opzichte van 3,54 in 2022, schaal 1 tot 5). De studenttevredenheid neemt op alle andere thema’s uit de NSE gemiddeld iets af. De afname is op alle onderdelen kleiner dan 0,1. Studenten zijn dit jaar minder tevreden over thema’s als ‘Betrokkenheid en contact,’ ‘Docenten,’ ‘Inhoud en opzet van het onderwijs,’ ‘Aansluiting beroepspraktijk,’ en ‘Toetsing en beoordeling.’

Voorzitter van het College van Bestuur Jopie Nooren: “Het College van Bestuur neemt met teleurstelling kennis van de resultaten van de NSE 2023. Onze collega’s hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en geïnvesteerd in goed onderwijs voor en begeleiding van onze studenten. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een hogere gemiddelde waardering. De NSE geeft aan waar we wat te verbeteren hebben. De opleidingen gaan samen met hun studenten kijken waaraan prioriteit moet worden gegeven.”

Studiebegeleiding

Studenten geven het thema studiebegeleiding een 3,58 (schaal 1 tot 5). Landelijke ontwikkelingen, zoals de zorgen rondom studentenwelzijn en verschuiving naar blended learning, maken dat studenten andere behoeften hebben op het gebied van studiebegeleiding. Ook de flexibilisering van het onderwijs heeft hier invloed op; studenten kunnen meer keuzes maken gedurende hun opleiding, sommige studenten wensen hier meer of andere begeleiding bij. De HvA investeert in het begeleiden van studenten op maat, om aan te sluiten op de veranderende behoefte van studenten.

Blended learning

De HvA ontwikkelt zicht steeds verder op het gebied van blended learning: een doordachte, doelgerichte en bewust ontworpen mix van face-to-face en digitale onderwijsactiviteiten en leermaterialen. De ervaringen die studenten bij de NSE rondom het thema ‘blended onderwijs’ hebben gedeeld, zijn in lijn met deze keuze. Het merendeel van de studenten vindt de verhouding tussen locatie-onderwijs en online activiteiten zoals die nu wordt aangeboden passend om goede studieresultaten te behalen.

Flexibele studieprogramma's

De tevredenheid van studenten over flexibiliteit van het studieprogramma zit nog niet op het gewenste niveau (3,18 op een schaal van 1 tot 5). Wel is er sinds 2021 elk jaar een lichte stijging te zien. Steeds meer opleidingen bieden studenten keuzes in inhoud, vorm, tijd en plaats van het onderwijs. De organisatie hiervan is niet altijd eenvoudig en vraagt om een zorgvuldige aanpak. De HvA blijft hier volop op inzetten omdat meer flexibiliteit de kans op studentsucces vergroot.

Diversiteit & Inclusie

Veel studenten geven in de NSE aan zich veilig te voelen om zichzelf te kunnen zijn bij de HvA. Ook geven studenten een relatief hoge score voor ‘gelijke behandeling’ (3,73 op een schaal van 1 tot 5). Om gelijke behandeling voor studenten (nog verder) te stimuleren, zijn er diverse initiatieven zoals TuneIn, taalondersteuning en studentmentor+ én zijn er stappen genomen om stagediscriminatie tegen te gaan.

Bekijk het volledige overzicht van de HvA en haar opleidingen op de website van Studiekeuze123.