Hogeschool van Amsterdam

Voorwaarden internationale mobiliteit eerste semester 2020/2021

18 jun 2020 15:00 | Afdeling Communicatie

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten en medewerkers in het eerste semester van studiejaar 2020/2021. Het gaat om drie vormen van internationale mobiliteit: degree seeking students, uitwisseling en stages. Hieronder wordt uitgelegd wat wel en niet mogelijk is. Over het tweede semester 2020/2021 neemt het College van Bestuur voor half oktober 2020 een besluit.

Degree seeking studenten

Inkomende mobiliteit voor degree studenten (bachelor en master) is onder bepaalde voorwaarden mogelijk in het eerste semester van 2020/2021. De landen van herkomst moeten gemarkeerd zijn met code geel of groen. Het onderwijs moet aan de reguliere kwaliteitseisen voldoen en de student moet volledig toelaatbaar zijn. Tenslotte gelden een aantal voorwaarden met betrekking tot veiligheid, legaliteit en het borgen van risico’s als visumaanvraag, verzekering en huisvesting in Amsterdam.

In het geval dat degree seeking studenten niet naar Nederland kunnen reizen, of dat er geen fysiek onderwijs op de campus mogelijk is, zorgt de opleiding voor alternatief of vervangend onderwijs.


Uitwisselingsstudenten

In het eerste semester van het studiejaar 2020/2021. wordt er geen fysiek onderwijs aangeboden voor inkomende en uitgaande studenten. Dit geldt zowel voor EU- als voor non-EU landen. Opleidingen beslissen zelf over het al dan niet doorgaan van de eigen (internationale) minoren of het vervangen van onderwijs voor studenten die geen internationale minor aan de HvA kunnen volgen.

Exchange studenten die in Nederland zijn gebleven sinds de coronacrisis hebben toestemming van de decaan nodig om de studie aan de HvA in het eerste semester te vervolgen. Vanzelfsprekend dient deze groep studenten te voldoen aan voorwaarden van verzekering, huisvesting, mogelijk visum en verblijfsvergunning.

Voor uitgaande HvA-studenten geldt, dat opleidingen proberen om in overleg met de studenten en de partnerinstelling de uitwisseling te verplaatsen van het eerste naar het tweede semester van 2020/2021.


Stages

Internationale stages in het eerste semester van 2020/2021 worden opgeschort. Alleen internationale stages die een verplicht onderdeel zijn van het curriculum en waarvoor geen redelijk lokaal alternatief is, kunnen doorgang vinden.

Voorwaarden hiervoor zijn:
- Richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de ‘kleurcode’ van het land (alleen groen of geel);
- Inschatting van de overheid, de opleiding en de student dat het land veilig is;
- De student maakt in overleg met de opleiding een studieplan waarin veiligheid, verzekering en kwaliteit van onderwijs geborgd zijn;
- Studenten accepteren het risico dat zij zelf de kosten dragen voor terugkeer naar Nederland, in het geval het land code oranje of rood krijgt vanwege een tweede uitbraak van het virus;
- De decaan keurt het studieplan goed.

Duidelijkheid

Het CvB wil met dit besluit duidelijkheid verschaffen aan studenten, opleidingen en de onderwijsorganisatie. De veiligheid van de student, de kwaliteit van de leer- en studentervaring, de wederkerigheid van uitwisseling en mogelijkheid tot maatwerk voor opleidingen staan bij het besluit voorop. Daarnaast zijn de richtlijnen vanuit de overheid en beslissingen vanuit de Europese Commissie over Erasmus+-mobiliteit van belang. Andere kaders die een rol hebben gespeeld bij de besluiten betreffen het feit dat de HvA geacht wordt niet te veel internationale reizen te faciliteren, de wens studievertraging te voorkomen en de wetenschap dat de fysieke ruimte op de campus in het eerste semester beperkt is.

Voor alle doelgroepen geldt dat er een coulance-regeling is voor schrijnende gevallen. De decaan van de faculteit waar de opleiding onder valt, buigt zich over die gevallen en neemt een besluit.