Afgestudeerden weer sneller aan het werk

14 apr 2020 09:53 | Afdeling Communicatie

91 procent van de afgestudeerde bachelorstudenten van de Hogeschool van Amsterdam vindt binnen drie maanden na afstuderen een baan. Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2019, een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de baankansen van afgestudeerden hbo’ers. Het percentage ligt ruim 2 procent hoger dan vorig jaar.

De snelheid waarmee afgestudeerden een baan vinden, zegt iets over de kwaliteit van het onderwijs. Alumni kunnen rekenen op een waardevol diploma, waarmee zij vlot aan de slag komen op de arbeidsmarkt. Daarom heeft de HvA zich in 2015 ten doel gesteld dat in 2020 het aandeel HvA-alumni dat binnen drie maanden een baan heeft gevonden, minimaal 85 procent bedraagt. Dat percentage is de hogeschool dus ruim voorbij. Naast de snelheid waarmee studenten een baan vinden, zijn de studententevredenheid en het studiesucces graadmeters voor de onderwijskwaliteit.

Lerarentekort

Per faculteit zit er variatie in de snelheid waarmee studenten een baan vinden. Niet verrassend bij het huidige lerarentekort is dat bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding de meeste alumni binnen drie maanden een baan hebben (ruim 95%).

Ook blijkt uit het onderzoek dat HvA-alumni meer dan vorig jaar van mening zijn dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt (ruim 60%). Bijna 92% van de HvA-alumni kijkt neutraal of met (grote) tevredenheid terug op hun opleiding. Hiervan is 65% (zeer) tevreden. De werkloosheid van alumni is zowel landelijk als bij de HvA ongeveer gelijk gebleven: 4%.

Landelijk onderzoek

De HBO-monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers, anderhalf jaar na diplomering. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

Coronacrisis

Hoewel de cijfers van de HBO-Monitor 2019 een accuraat beeld geven van de arbeidsmarktsituatie in de periode dat de afgestudeerden zijn bevraagd (september 2019 - januari 2020) zal de arbeidsmarktsituatie voor hbo’ers die binnenkort afstuderen door de coronacrisis waarschijnlijk anders zijn. Echter, voor beantwoording van de vraag hoe opleidingen studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt en hoe studenten de opleidingen hebben ervaren zijn de huidige cijfers onveranderd relevant. Daarmee blijft de HBO-Monitor een belangrijk instrument voor de kwaliteitszorg van hbo-opleidingen. Voor de vraag wat de coronacrisis betekent voor de arbeidsmarktkansen van jonge hbo’ers probeert het ROA de komende periode relevante informatie op een rij te zetten.