Hogeschool van Amsterdam

HvA leidt onderzoek voor meer gelijke kansen in hoger onderwijs

Landelijk consortium onder HvA-vlag krijgt bijna 9 ton subsidie

7 nov 2019 13:03 | Afdeling Communicatie

Onderzocht wordt welke obstakels voor welke studenten een belemmering vormen op weg naar en gedurende het volgen van hoger onderwijs. Met de resultaten moet het hoger onderwijs toegankelijker worden. De onderzoekers willen daarom onderzoek doen in alle onderwijssectoren; van primair tot wetenschappelijk onderwijs.

Het Nederlandse onderwijsstelsel is op papier zeer toegankelijk. Steeds meer mensen volgen een studie op niveau en er bestaan verschillende directe en indirecte routes naar hbo en wo.

Maar schijn bedriegt want in de praktijk blijkt het hoger onderwijs voor bepaalde studentgroepen minder toegankelijk dan gedacht. Het gaat dan vooral om studenten met een migratieachtergrond, zogenaamde stapelaars - die bijvoorbeeld via het mbo het hbo bereiken - en studenten met lageropgeleide ouders.

Hard nodig

"Dit onderzoek is er op gericht om verder te kijken dan de in- en uitstroom in het hoger onderwijs zelf", zegt Louise Elffers. Naast projectleider is zij lector Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad aan de HvA .

Haar verwachting is dat ontwikkelingen vroeg in de schoolloopbaan van doorslaggevende invloed kunnen zijn op kansen en keuzes op latere leeftijd. "Zeker in een vroegselecterend en sterk gedifferentieerd onderwijsstelsel als het Nederlandse ligt dat voor de hand."

Met de subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van 875.000 euro kan zij naar eigen zeggen "veel breder en integraler" te werk gaan. En dat is hard nodig," meent Elffers.

Invloed

Eerdere onderzoeksresultaten bleven vaak beperkt tot één onderwijssector. Daarnaast werd er wel gekeken naar de invloed van landelijk beleid, instellingsbeleid óf het handelen van individuele docenten en studenten maar de integratie ontbrak.

"Die zaken zijn allemaal met elkaar verweven en juist die verwevenheid wil je in kaart kunnen brengen om verbetering te kunnen doorvoeren," verduidelijkt Elffers.

Latere kansen

Elffers hoopt binnen een breed consortium samen te gaan werken met onderzoekers uit verschillende onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, WO). "Zo kunnen we veel beter inzichtelijk maken hoe ontwikkelingen vroeg in de schoolloopbaan van invloed zijn op de latere kansen in het hoger onderwijs.

En vice versa: hoe de huidige mogelijkheden in het hoger onderwijs de keuzes van leerlingen eerder in hun schoolloopbaan kunnen beïnvloeden."

Meld je dan aan als consortiumpartner voor het onderzoeksprogramma ‘Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort’ onder leiding van HvA-lector Louise Elffers. Meer informatie