Hogeschool van Amsterdam

HvA: lichte stijging aantal vooraanmeldingen

11 mei 2017 15:40 | Afdeling Communicatie

Het aantal nieuwe studenten dat zich voor een studie bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor komend studiejaar 2017/2018 heeft aangemeld, is ten opzichte van dit studiejaar met 3,9% gestegen. De cijfers van ‘verzoeken tot inschrijving’ betreffen de studenten die zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld voor een bachelor of masteropleiding.

 

Dit (voorlopige) aantal bestaat zowel uit aanmeldingen van studenten die voor het eerst naar het hbo gaan, als studenten die opnieuw met een andere hbo-studie beginnen, de zogenoemde wisselaars. Studenten die zich voor meerdere studies hebben ingeschreven, tellen maar één keer mee.

Landelijke beeld

De stijging van 3,9% bij de HvA is in lijn met het landelijk beeld. De Vereniging Hogescholen meldde deze week een stijging van 4,9%. In totaal schreven zich in Nederland ruim 150.000 personen in voor het eerste jaar van een hbo-opleiding, bijna 18.000 daarvan kozen voor een opleiding bij de HvA.

Behoorlijke onzekerheid

In deze cijfers zit wel een behoorlijke onzekerheid. Studenten zijn wettelijk verplicht om zich uiterlijk op 1 mei aan te melden. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij zich allemaal uiteindelijk ook definitief inschrijven. Aspirant-studenten kunnen bijvoorbeeld hun vooropleiding niet op tijd afronden (zakken voor het eindexamen) of ze kiezen er uiteindelijk toch voor om eerst een jaartje te gaan werken of te gaan reizen. Daarom zijn de definitieve inschrijfcijfers altijd lager.

Faculteiten

Inzoomend op de zeven faculteiten bij de HvA zie je een toegenomen belangstelling voor de faculteit Bewegen, Sport en Voeding (+14%), de faculteit Business en Economie (+17) en de faculteit Onderwijs en Opvoeding (+13%). Een daling in belangstelling is er voor de faculteit Gezondheid (-10%), de faculteit Maatschappij en Recht (-1%), de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (-8%) en de faculteit Techniek (-4%).

Kanttekening

Bij de cijfers moet wel een kanttekening worden gemaakt.  Voor vier HvA-opleidingen geldt voor komend studiejaar een numerus fixus (Toegepaste Psychologie, Fysiotherapie, Forensisch onderzoek en AMFI). Voor die opleidingen moesten studenten zich al voor 15 januari aanmelden. Juist bij de fixus-opleidingen zie je ten opzicht van 2016/17 in het 1-mei overzicht een sterke daling van het aantal inschrijvingen. Maar dat is een vertekend beeld. Dat komt namelijk omdat de inschrijvingen voor deze vier opleidingen al zijn ‘opgeschoond’.  Alle ingeschrevenen die niet zijn toegelaten tot een fixus-opleiding tellen al niet meer mee.

Effect

Hoe groot dat effect is, zie je als je de 4 fixusopleidingen buiten het 1-mei overzicht houdt. Dan stijgt het totaal aantal voorinschrijvingen bij de HvA met +10,9 % (master + bachelor) en alleen voor de bachelor van + 9,8%. Alle faculteiten zitten dan in de plus, op de faculteit Techniek na met een minimale daling van – 2%.

Het definitieve aantal studenten voor het studiejaar 2017/18 is pas begin 2018 bekend.