Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Voortgangsrapportage House of skills behandeld in gemeenteraad

23 jan 2020 00:00 | Urban Governance

Onlangs heeft de projectgroep van House of Skills een voortgangsrapportage aan de gemeente gepresenteerd.

De baan voor het leven bestaat niet meer, en waar dit wel zo is, verandert de inhoud steeds sneller. Het belang van een Leven Lang Ontwikkelen, ook mogelijk gemaakt door leren op de werkvloer, wordt steeds groter. Temeer omdat voor de lager-en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in een tijd van hoogconjunctuur nog voldoende werk is, maar in tijden van laagconjunctuur zij vaak als eerste langs de kant staan. Dit zorgt voor een scheidslijn in de samenleving tussen kansrijken en kansarmen die steeds scherper wordt.

Dit alles vraagt om een andere benadering van de arbeidsmarkt en van opleiden. Daarom werkt House of Skills aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Zo is de groeiende mismatch beter te overbruggen, wordt een Leven Lang Ontwikkelen voor de gehele beroepsbevolking gefaciliteerd en wordt duurzame inzetbaarheid haalbaar.

De overgang naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt is een transitie die verbindingskracht, geduld en volharding vraagt. We sleutelen immers aan de fundamenten van de onderwijs- en arbeidsmarkt die jarenlang goed hebben gefunctioneerd.

Wat doet HvA Urban Governance and Social Innovation hierin?

Sinds de start van House of Skills in september 2017 zijn stappen gezet om het fundament voor een gemeenschappelijke skillstaal voor de onderwijs- en arbeidsmarkt te leggen.

De HvA is op diverse manieren betrokken. De afgelopen periode zijn verschillende experimenten uitgevoerd, is onder meer onder leiding van HvA Urban Governance and Social Innovation uitvoerig stilgestaan bij het operating model, en is gekeken wat het skillsdenken en concrete tools kunnen betekenen binnen de onderwijsorganisatie van de HvA.

De contouren van het financieel en governance model zijn in kaart gebracht zodat er perspectief ontstaat voor doorontwikkeling na de programmaperiode van 3 jaar, eind 2020.