Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Burgerparticipatie: ontwikkelingstypen van bewonersverbanden

Publicatie in Tijdschrift Bestuurskunde

16 okt 2019 11:58 | AKMI

Anna de Zeeuw, Eelco van Wijk en Alex Straathof van het Lectoraat Management van Cultuurverandering zijn met het artikel Burgerparticipatie: ontwikkelingstypen van bewonersverbanden in het Tijdschrift Bestuurskunde verschenen.

Participatie door burgers in bestuurlijke vraagstukken krijgt steeds vaker vorm in bewonersverbanden: groepen burgers die zichzelf veelal op buurtniveau verenigen binnen organisatieverbanden welke tot doel hebben te voorzien in de productie van publieke goederen. Deze richten zich op thema’s zoals zorg, veiligheid, ondernemerschap, sociale cohesie, eenzaamheid of vluchtelingen. Bewonersverbanden leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de ‘productie’ van publieke goederen, maar blijken tegelijkertijd echter vaak tijdelijk te zijn. Dat is geen probleem wanneer het gaat om kleine publieke voorzieningen, zoals het organiseren van een straatfeest. Wanneer bewonersverbanden bijdragen aan essentiële publieke diensten is dat wel problematisch, gezien hun belangrijke maatschappelijke bijdrage. Het versterken van de continuïteit en de verduurzaming van dergelijke verbanden is daardoor een noodzaak.

Er is behoefte de wereld van de bewonersverbanden beter te duiden, inclusief de relaties die zij met participatieprofessionals onderhouden. Verwachtingen ten aanzien van bewonersverbanden zijn hooggespannen, maar ze zijn ook kwetsbaar. In dit artikel staat dan ook de volgende vraag centraal: Welke fasen doorlopen bewonersverbanden die streven naar het leveren van een duurzame bijdrage, en wat is de rol van participatieprofessionals daarbij?

We beantwoorden deze vraagstelling in het artikel aan de hand van de monitoring van een leertraject voor bewonersverbanden in relatie tot hun ontwikkeling, met aandacht voor de rol van de participatieprofessionals die bij dat leertraject betrokken waren. Zo ontstonden parallelle casestudy’s , waaruit we een typologie van fases destilleren. Vervolgens hebben we op basis van onze studie de relatie tussen de fase waarin een bewonersverband zich bevindt en de rol van participatieprofessionals in de typologie geïntegreerd. We sluiten af met enkele conclusies en suggesties voor vervolgonderzoek.

Dit wetenschappelijke artikel door het lectoraat Management van Cultuurverandering is een resultaat van het RAAK onderzoek naar dat in 2018 is afgerond met de publicatie "Wie is de Participatieprofessional?" in samenwerking met o.a. lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek.