Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Rapport 'Ik zie ik zie wat ik niet zag'

Rapport volgend op onderzoek naar verbetering in de omgang met klanten met een niet zichtbare beperking middels e-learning bij de diensten van Gemeente Amsterdam.

11 jun 2019 16:02 | AKMI

In Ik zie ik zie wat ik niet zag, wordt onderzocht op welke manier de Gemeente Amsterdam kan werken aan het verbeteren van de dienstverlening ten aanzien van mensen met niet zichtbare beperkingen. Medewerkers van loketten en vrijwilligers van Cordaan hebben deelgenomen aan een e-learningsmodule, waarna ze met een tussenpozen van drie weken twee maal ondervraagd zijn middels vragenlijsten en groepsgesprekken.

Uit deze vragenlijsten en groepsgesprekken kwam naar voren dat de E-learningsmodule zeker een toerusting biedt om bewust te worden van het bestaan van de verschillende niet-zichtbare beperkingen, maar dat voor het bieden van handelingsalternatieven gewenst is om meer interactie te vewerken in zowel de e-learningsmodule zelf, als in de inzet hiervan. Zo kan gedacht worden aan filmpjes waarin succesvolle interactie plaatsvindt, en napraten met collega’s over de e-learningsmodule en het uitwisselen van ervaringen met de omgang met mensen met niet zichtbare beperkingen.

Tot slot blijkt het ‘leren kennen’ van mensen met niet-zichtbare beperkingen en diens situaties, waardevoller dan het opdoen van kennis over niet-zichtbare beperkingen.