Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jongerenwerk als partner van het voortgezet onderwijs

Drie onderzoeksprojecten

13 feb 2019 11:23 | AKMI

Zichtbaar wordt dat jongerenwerk en VO in steeds meer gemeenten samenwerken. Dit neemt verschillende vormen aan, zonder dat bekend is hoe de samenwerking en rolverdeling tussen jongerenwerk en onderwijs het beste vorm kan krijgen en wat het bij kan dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jeugd, een positief pedagogisch klimaat en het tegengaan van polarisatie en radicalisering. De afgelopen maanden heeft Youth Spot met verschillende partners gewerkt aan twee onderzoeken om hier antwoorden op te vinden. Het derde project is in voorbereiding.

Project 1: Partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

Doel van dit project is in beeld brengen welke (potentiële) bijdrage de samenwerking tussen jongerenwerk en VO levert aan het versterken van participatie en verbinding door de schoolcarrière van jongeren in kwetsbare situaties te versterken. In 2018 is gestart met het uitvoeren van een literatuur quickscan waarin is gekeken naar de stand van zaken van de samenwerking tussen het jongerenwerk en VO. Vervolgens is door middel van een focus groep discussie, interviews en documentstudie inzicht verkregen in de rolverdeling, de bijdrage die wordt geleverd door het jongerenwerk en de succeselementen. Tijdens een werkconferentie zijn de eerste uitkomsten aan jongerenwerkers, schoolleiders en zorgcoördinatoren, beleidsmakers en onderzoekers voorgelegd, getoetst en aangescherpt. Op grond van het verzamelde materiaal beschrijven we momenteel vijf praktijkvoorbeelden en maken we via een factsheet de opbrengsten van de samenwerking tussen jongerenwerk en VO inzichtelijk. Ook leveren we een reader op die in het onderwijs aan de hogeschool kan worden gebruikt. Voor dit eerste project is samengewerkt met verscheidene jongerenwerkorganisaties, waaronder JoU, Dock, Bindkracht10 en Swazoom. Het project wordt gefinancierd vanuit de subsidieregeling Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam.

Project 2: Jongerenwerk en Onderwijs SAMEN – Werkplaats Utrecht

In het tweede project onderzoekt Youth Spot wat de bijdrage is van de samenwerking tussen Jongerenwerk Utrecht en scholen voor VO in Utrecht (o.a. het Trajectum College, het Gregorius College en het Krommerijn College) aan het bevorderen van een positief pedagogisch klimaat op school en tegengaan van polarisatie en radicalisering onder jongeren. Zichtbaar wordt hoe deze organisaties met elkaar samenwerken en wat hierin werkzame factoren zijn. Naast de verbeteringen in de samenwerkingspraktijken van JoU die als gevolg van reflectie in dit project zullen plaatsvinden, zijn de beoogde resultaten van het project een fact- en tipsheet met daarin een beschrijving van de werkzame factoren in samenwerking jongerenwerk en VO, een portret van de samenwerkingspraktijk JoU - Trajectum en een instrument voor de verbetering van samenwerkingspraktijken jongerenwerk - VO. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie).

Project 3: Jongerenwerk en voortgezet onderwijs: Partners in preventie radicalisering

In maart 2019 start het derde project dat wordt uitgevoerd in Amsterdam. Het doel van dit project is te onderzoeken wat werkzame factoren en belemmeringen zijn in samenwerkingen tussen jongerenwerk en VO in Amsterdam en hoe de samenwerking bijdraagt aan een positief pedagogisch klimaat en preventie van radicalisering. Daarnaast willen we inzichten opdoen in hoe de samenwerking tussen jongerenwerk en VO verbeterd kan worden. Inzichten worden gedeeld en gevalideerd met docenten, teamleiders/jongerenwerkers, vertegenwoordigers van het VO en beleidsmakers. Ook verkennen we wat de mogelijkheden zijn voor verbeteringen in VO, jongerenwerk, gemeentelijk beleid en de HvA opleidingen. Dit project wordt eveneens gefinancierd vanuit de subsidieregeling Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de samenwerking tussen jongerenwerk en VO kunt u contact opnemen met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975.