Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Inspiratie opdoen rond contextgedreven werken

14 nov 2017 09:48 | AKMI

Geregeld organiseert het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken inspiratiebijeenkomsten voor een gemengd publiek waarbij heel verschillende thema’s aan bod komen. De ene keer ligt het accent op een actuele tendens (radicalisering), een andere keer gaat men filosofisch de diepte in met de gevoelsleer van Spinoza. Op woensdag 18 oktober stond een onderwerp op de agenda dat binnen het sociaal domein en op diverse beleidsterreinen geheel of gedeeltelijk omarmd lijkt te worden als dé nieuwe werkwijze: het contextgedreven werken.

Contextgedreven werken in de praktijk

Contextgedreven werken is ‘hot’ en lijkt het nieuwe toverwoord te zijn. Politieagenten, gemeenteambtenaren en welzijnswerkers hebben er de mond vol van. Maar wat is het precies, waar komt deze nieuwe werkwijze vandaan? Waarom lopen gemeentes hier warm voor, wordt het niet te veel heilig verklaard? Kan contextgedreven werken de verbinding tussen systeem- en leefwereld verbeteren?

Voor- en nadelen

Tijdens het wijkteamonderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam kwamen de onderzoekers in de gemeente Purmerend in aanraking met contextgedreven werken. Onder de indruk van de enthousiaste verhalen vroegen zij zich tegelijkertijd af of er in de discussie ook geen ruimte moet zijn voor een meer kritische noot: wat zijn de voor- en nadelen? Wat is het verschil van deze werkwijze met de best persons aanpak?

Twee ervaren partners uit het werkveld waren bereid om hier iets over te vertellen. Wouter Burger (manager) en Els de Back (directeur) van Clup Welzijn in Purmerend zijn beiden bekend met contextgedreven werken.

Divers en leergierig publiek

Dat contextgedreven werken ‘hot’ is blijkt wel uit de hoge opkomst voor deze bijeenkomst, een record in de historie van inspiratieavonden. Onder de aanwezigen bevinden zich leden van politie, leden van wijkteams uit verschillende gemeenten, docenten en onderzoekers van de HvA en last but not least studenten van de minor Outreachend wijkgericht werken. Het wordt een energieke avond met veel vragen uit het veld. Aanwezigen tonen zich enthousiast om meer te leren over contextgedreven werken.

Wat is contextgedreven werken?

Contextgedreven werken is een visie waarbij werkers aansluiten bij wat nodig is om mensen in hun context zelfstandig aan de samenleving te laten deelnemen. Wat kunnen zij daar zelf in bijdragen en welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig? In die zin heeft de werkwijze raakvlakken met oplossingsgericht en outreachend werken. In Purmerend is kenmerkend voor de werkwijze dat er niet wordt gewekt vanuit een vaste locatie, er geen formele werkoverleggen zijn en dat er relatief weinig wordt geregistreerd. ‘Daar zijn waar het werk is; daar te zijn waar het gebeurt’, vat manager uitvoering bij Clup Welzijn, Wouter Burger, de werkwijze pakkend samen. Dat bewerkstelligt de manager door onder andere veel rond te fietsen in wijken. Van wijkteammedewerkers wordt verwacht dat zij zich in het ‘DNA van de wijk’ begeven, zodat zij bijvoorbeeld bewoners die sociaal geïsoleerd zijn aan elkaar kunnen koppelen.

Nog lang niet uitgesproken

Het is boeiend te horen hoe verschillende perspectieven van onder andere professionals en managers elkaar aanvullen. Ervaringen vanuit diverse hoeken schetsen een beeld van hoe oplossingsgericht werken er in de praktijk uitziet.

Eén van de aanwezigen suggereert dat deze manier van werken overeenkomsten vertoont met oplossingsgericht werken. Een andere bezoeker vraagt zich af of mensen die de weg naar het wijkteam niet kunnen vinden, maar wel hulp nodig hebben, niet buiten de boot vallen. De aanwezige studenten zijn ook enthousiast, al vragen ze zich wel af of het lukt om deze manier van werken duurzaam te maken met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Al met al zijn we nog lang niet uitgesproken over contextgedreven werken. Het contextgedreven werken is één van de thema's binnen het onderzoek dat vanuit de Werkplaats Sociaal domein Amsterdam wordt uitgevoerd, daarbinnen wordt het gesprek zeker vervolgd!