Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

KICKOFF Projectontwikkeling Youth Spot Landelijk

26 okt 2015 16:12 | AKMI

Dinsdag 29 september is de eerste bijeenkomst geweest van Youth Spot Landelijk. Jongerenwerkers en teamleiders van 11 verschillende welzijnsorganisaties uit heel Nederland waren samengekomen om een start te maken aan de projectontwikkeling van drie nieuw te starten projecten: (1) Jongerenwerk en transitie en transformatie, (2) Versterken pedagogische civil society en (3) Jongeren en geld.

Achtergrond

Youth Spot, het lectoraat voor jongerenwerk in Nederland, is afgelopen zomer gestart met een landelijke samenwerking met 11 welzijnsorganisaties uit het hele land, die onderzoek doen naar het jongerenwerk. Aanleiding voor de samenwerking is dat organisaties de noodzaak ervaren om het jongerenwerk met kennis te versterken. De onderzoeksagenda is in juni 2015 door de directeuren van de organisaties opgesteld. Bij de Kickoff projectontwikkeling op dinsdag 29 september zijn van iedere organisatie jongerenwerkers en teamleiders aanwezig om gezamenlijk aan de slag te gaan met de projectontwikkeling. Omdat het een nieuwe samenwerking betrof is de Kickoff begonnen met een kennismaking en hebben we vast gesteld wat onze gezamenlijke visie is op het jongerenwerk.

Kennismakingsmarkt

Binnen dit project wordt samengewerkt met 11 welzijnsorganisaties vanuit het hele land. Omdat niet alle organisaties bij iedereen bekend was is er plenair gestart met een kennismakingsmarkt. Elke organisatie had promotiemateriaal meegenomen en werd op een tafel neergelegd. Van elke organisatie bleef 1 medewerker bij de tafel staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De andere medewerkers liepen langs de tafels. Op die manier werd op een laagdrempelige manier kennis gemaakt met elkaar. Vervolgens werd kort stilgestaan bij het lectoraat Youth Spot en haar werkwijze in de driehoek: werkveld, onderzoek en onderwijs.

Taakopvatting jongerenwerk

Als afsluiting van het plenaire gedeelte werd de taakomschrijving van het jongerenwerk onder de loep genomen. Alle aanwezigen hebben zich gecommitteerd aan de volgende zes uitgangspunten:

  1. Het jongerenwerk houdt zich bezig met het begeleiden van jongeren bij het volwassen worden in de samenleving;
  2. Primaire doelgroep zijn jongeren tussen 8 & 27 jaar;
  3. Inzet van het jongerenwerk is de volwaardige deelname van jongeren aan de samenleving. Voorop staat dat jongeren de kans moeten krijgen om mee te doen aan en invloed te hebben op bestaande sociale instituties (gezin, publieke ruimte, onderwijs, werk). Jongeren leren meedoen en invloed geven heeft zowel een aspect van zelfontwikkeling als een aspect van aanpassing in zich. Bij zelfontwikkeling gaat het erom jongeren te helpen ontdekken wie zij zijn (identiteit), wat zij kunnen (capaciteiten), wat zij willen (perspectief) en hoe zij zich willen verhouden tot de ander (moraliteit). Bij aanpassing staat centraal dat jongeren zich bewust worden van de sociale codes en normen, en zich de vaardigheden eigen maken om daaraan te kunnen voldoen. Dit vraagt van de ander en de samenleving als geheel om betrokken te zijn bij jongeren en op hun beurt leren om zich open te stellen voor de aanwezigheid en de inbreng van jongeren. Zo moeten jongeren de gelegenheid hebben tot actieve participatie in de sociale omgeving, die hen ook moet uitnodigen tot participatie;
  4. Deelname aan het jongerenwerk is vrijwillig;
  5. Het jongerenwerk benadert jongeren vanuit hun eigen leefwereld en werkt daarin samen met ouders, buurt, scholen, hulpverlening en wijkteams;
  6. Precieze inhoud en doelgroepen van het jongerenwerk bewegen mee met maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de behoeften en leefsituaties van jongeren.

Vraagarticulatie uitgediept

De groep is uiteen gegaan in drie verschillende projectgroepen met elk een eigen thema: (1) Bijdrage jongerenwerk aan transitie en transformatie, (2) Versterken pedagogische civil society en (3) Jongeren en geld. Het doel van deze projectgroepen is om gezamenlijk tot een nieuw projectvoorstel te komen, die geschreven zal worden door Youth Spot.
In deze eerste bijeenkomst stond de vraagarticulatie van het betreffende thema centraal, waarbij de projectgroep leden individueel hebben nagedacht over vragen als: Waarom is het onderwerp van belang? Wat moet het onderzoek opleveren voor je organisatie? Wat moet het onderzoek opleveren voor het jongerenwerk als beroep? Welke aanpak hoort daarbij? Wie moet erbij worden betrokken?

Vervolgens hebben de deelnemers besproken welke antwoorden zij het meest belangrijk vonden. De uitkomsten van de eerste bijeenkomst zijn momenteel uitgewerkt en teruggekoppeld aan de projectgroep. Komende weken zullen de resultaten van deze bijeenkomsten op de website publiceren.

Samenwerkingspartners

De landelijke samenwerking wordt gevormd door de welzijnsorganisaties De Schoor, Participe, Xtra, CountourDeTwern met haar jongerenwerk Rnewt, Dock, Combiwel, IJsterk, Streetcornerwork, de jongerenwerkorganisaties Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, Youth for Christ en JoU en de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de projectleiders:

1. Jongerenwerk en transitie en transformatie: C.boomkens

2. Versterken pedagogische civil society: J. Sonneveld

3. Jongeren en geld: E. Nijland