Commissies

De Raad van Toezicht heeft een aantal commissies in het leven geroepen. Hieronder meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van deze commissies.

Auditcommissie

De Raad van Toezicht heeft een Auditcommittee ingesteld om besluitvorming op financieel terrein voor te bereiden. De controlerend accountant is één van de vaste gesprekspartners. De Auditcommittee bestaat uit leden van de Raden van Toezicht van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. De taak, verantwoordelijkheid en werkwijze van de commissie zijn geregeld in het Reglement van de Auditcommissie.

Commissie Governance

De Commissie Governance van de Raad van Toezicht richt zich op het toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van de naleving van codes en wet- en regelgeving op het gebied van governance. De commissie fungeert tevens als renumeratiecommissie en adviseert in die hoedanigheid de Raad van Toezicht over het bezoldigingsbeleid voor de leden van het College van Bestuur. De commissie is betrokken bij de werving van nieuwe leden voor het College van Bestuur. De voorzitter van de Raden van Toezicht van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam is voorzitter van de Commissie Governance. De werkwijze van de commissie en haar samenstelling zijn geregeld in het Reglement van de Commissie Governance.

Commissie Onderwijs en Onderzoek

De Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht richt zich op het toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van vormgeving en borging van het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool en het beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. De commissie adviseert tevens over het toezicht op het bereiken van de doelen in de samenwerking tussen de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam. De werkwijze van de commissie is geregeld in het Reglement van de Commissie Onderwijs en Onderzoek.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 januari 2022