Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en benoemt en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Hogeschool van Amsterdam.

De statuten zijn nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht HvA. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar; zij kunnen een keer worden herbenoemd. In het rooster van aftreden staan de benoemingstermijnen van de leden van de Raad van Toezicht vermeld.

De raad kent drie commissies die een eigen reglement hebben:

In het Visie en Toezichtskader wordt de visie op toezicht beschreven – uitgewerkt in een toezichtkader en een toetsingskader – zoals de Raad van Toezicht van de HvA dat uitoefent.

In de profielschets staan de taken en deskundigheden van de Raad van Toezicht.

De taakverdeling binnen de raad is als volgt:

Commissie Audit:
Drs. R.N. (Nur) Nurmohamed RA
R.P.J. (Ron) de Mos

Commissie Governance- en Remuneratie:
Drs. Y.E.M (Yolanda) Verdonk – van Lokven
Mr. G.V.M. (Gala) Veldhoen

Commissie Onderwijs en Onderzoek:
Prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen
Dr. H. C. (Henno) Theisens

Prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen is verantwoordelijk voor de relatie met de CMR.

Curriculum vitae leden Raad van Toezicht

Voorzitter

Gala Veldhoen is sinds 1 januari 2021 lid van de Raad van Toezicht en vanaf 1 mei 2021 voorzitter.

Gala Veldhoen (1971) studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was tot 2006 advocaat. Tussen 2007 en 2019 was ze civiele rechter en strafrechter in de rechtbank Midden-Nederland. Verder vervult en vervulde zij uiteenlopende bestuurs- en toezichtfuncties, onder andere bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, theater Carré, de NPO, en was zij lid van de ledenraad Rabobank en voorzitter van de Reclame Code Commissie. Veldhoen heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfunctie:

 • Senator Eerste Kamer (GroenLinks)

Overige functies:

 • lid van de geschillencommissie Vereniging Rembrandt
 • lid van de Raad van Toezicht van Paradiso
 • lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwcorporatie Ymere
 • Lid van De Bestuurskamer Amsterdam

Lid Raad van Toezicht

Ron de Mos is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Per 1 september 2021 is hij herbenoemd voor vier jaar.

Ron de Mos (1957) heeft ruime ervaring in de ICT-sector, én in het besturen en begeleiden van complexe organisaties en teams. Hij startte zijn loopbaan na zijn opleiding Commerciële Economie als programmeur bij IBM. Bij dat bedrijf was hij ook lid van de centrale ondernemingsraad. Na tien jaar stapte hij over naar managementfuncties in de ICT, in zowel binnen- als buitenland. Hij was onder andere werkzaam bij CTG, KPN en CGI. Bij CTG was De Mos algemeen directeur. Tot 1 november 2017 was hij senior vice president en general manager bij CGI. Hij was twee jaar voorzitter van de ICT-tafel van de Amsterdam Economic Board. De belangstelling van De Mos strekt zich uit van digitalisering en cyber security tot onderwijs en nieuwe werkgelegenheid. De Mos heeft de Nederlandse nationaliteit.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Raad van Advies van Smartshore Abillity
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Raad voor Accreditatie
 • Voorzitter Raad van Advies Nextview
 • Voorzitter stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT
 • Strategisch adviseur van Freeday.ai
 • Lid van de Raad van Commissarissen van WasteVision
 • Executive Coach bij NGL Executive Coaching
 • Ambassadeur Net4kids Foundation
 • Ambassadeur MamaZoeloe Foundation

Lid Raad van Toezicht

Valerie Frissen is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Per 1 september 2021 is zij herbenoemd voor vier jaar.

Valerie Frissen (1960) studeerde Culturele Antropologie en Communicatiewetenschap en promoveerde in 1992 in de Sociale Wetenschappen. Daarna was zij als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat het praktijkgericht onderzoek haar trok, stapte ze over naar TNO. Frissen was van 2003 tot september 2018 bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per oktober 2018 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden. Zij combineert die functie met die van directeur van het SIDN-fonds. Dit fonds is in 2014 opgericht om projecten te ondersteunen waarmee de maatschappelijke waarde van het Nederlandse internet wordt versterkt. Haar inhoudelijke expertise en netwerk liggen voor een groot deel op het terrein van digitale innovatie, in het bijzonder internetontwikkelingen. Frissen heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfuncties:

 • Directeur SIDN-fonds
 • Bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering, Universiteit Leiden

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam (tweede termijn, bezoldigd)
 • Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht Radboud Universiteit (eerste termijn, bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Radboud umc (eerste termijn, bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies en Inspiratie Technologie en Innovatie van de Politie Nederland
 • Lid Ethische Klankbordgroep Politie
 • Lid Raad van Advies van Kennisland
 • Lid Ethische Commissie Gemeente Eindhoven
 • Lid College van Toezicht van NL digital
 • Lid Digitaal Ethische Raad van NL digital
 • Lid Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Institute for Information Law van de Universiteit van Amsterdam

Lid Raad van Toezicht

Henno Theisens is op 1 juni 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Hij is op 1 juni 2022 herbenoemd voor vier jaar.

Henno Theisens (1973) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in 2004 op een onderzoek naar beleidsveranderingen in het hoger onderwijs. Vervolgens werkte hij als senior research associate bij het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) en als analist bij het onderwijsdepartement van de OESO. In 2012 werd hij lector Public Governance aan de Haagse Hogeschool. Theisens’ grootste belangstelling ligt op het gebied van governance en management van onderwijs. Theisens heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfuncties:

 • Lector Public Governance aan de Haagse Hogeschool
 • Leading lector kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Nevenfunctie:

 • Lid bestuur Regieorgaan SIA
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College in Rotterdam
 • Lid redactieraad TH&MA

Lid Raad van Toezicht

Nur Nurmohamed (1966) is per 1 januari 2023 lid van de Raad van Toezicht en per 1 februari 2023 voorzitter van de auditcommissie.

Nur Nurmohamed studeerde Economie, Bedrijfseconomie en Accountancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij vervulde diverse managementfuncties in de accountancy, het bank- en verzekeringswezen en de overheid, onder andere bij KPMG, de Rabobank en de gemeente Amsterdam. Sinds 2018 is hij eigenaar van NGIS BV Management Advies Toezicht, voor interim-management en consultancy. Daarnaast vervult hij toezichtsfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector. Nur Nurmohamed heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfuncties:

Directeur financiën & control pdc. Politie Nederland
Eigenaar NGIS BV Management Advies Toezicht

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht (voorzitter auditcommissie) mboRijnland, Leiden
 • Lid Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis, Aalsmeer
 • Lid Raad van Commissarissen (voorzitter auditcommissie) Lieven de Key, Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht (vice voorzitter/voorzitter auditcommissie) Cliëntenbelang, Amsterdam

Lid Raad van Toezicht

Yolanda Verdonk (1964) is per 1 april 2023 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Per 1 mei is zij voorzitter van de commissie Governance en Remuneratie.

Yolanda Verdonk heeft geschiedenis en bedrijfsadministratie gestudeerd. Ze werkt bij Pensioenfonds ABP als uitvoerend bestuurder met portefeuille Pensioenen. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Hiervoor was ze directeur Human Resources & Organisatieontwikkeling bij de NS. Yolanda Verdonk heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfunctie

 • Uitvoerend bestuurder Pensioenfonds ABP

Nevenfunctie

 • Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 maart 2024