Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

De Hogeschool van Amsterdam heeft een centrale medezeggenschapsraad (CMR) die recht doet aan de bijzondere positie van studenten naast het hogeschoolpersoneel.

CMR in het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs heeft een eigen medezeggenschapsvorm, die recht moet doen aan de bijzondere positie van studenten naast het hogeschoolpersoneel. 50% van de zetels is gereserveerd voor studenten en 50% voor de werknemers; zowel studenten als werknemers hebben actief en passief kiesrecht. De 24 zetels zijn evenredig verdeeld over student- en personeelsleden. Het streven is dat het dagelijks bestuur, bestaand uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris, uit twee studenten en twee personeelsleden bestaat. De wettelijke basis voor de medezeggenschap op hogescholen is gelegen in de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek.

Wat doet de CMR

De belangrijkste bevoegdheden van de CMR zijn:

Initiatiefrecht

Het staat de CMR vrij alle zaken rond de hogeschool aan de orde te stellen en daaromtrent initiatieven te ontplooien.Het college moet met de CMR over deze initiatieven overleggen.

Adviesrecht

Het college vraagt advies van de CMR over een voorgenomen besluit. Wanneer het college dit advies niet overneemt, is het college verplicht dat duidelijk te motiveren.

Instemmingsrecht

Het college heeft voor een aantal omschreven zaken instemming van de CMR nodig alvorens tot besluitvorming over te gaan. Een en ander staat uitgebreid beschreven in het medezeggenschapsreglement

Contact

De CMR - en met name het dagelijks bestuur - wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Deze is verantwoordelijk voor onder andere de verslaglegging en de procesmatige voortgang van de medezeggenschap. De ambtelijk secretaris is geen gekozen lid van de raad, maar een door de hogeschool ter beschikking gestelde functionaris. De ambtelijk secretaris is het makkelijkst bereikbaar als aanspreekpunt van de CMR.

Meer informatie over de raad zoals de agenda’s, blogs en notulen.

Ambtelijk Secretaris

Margit Wewer
Wibautstraat 3b, kamer 01.A12
1091 GH Amsterdam
Email: cmr@hva.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 maart 2023
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien