Wat doet het College van Bestuur?

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de hogeschool.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van Hogeschool van Amsterdam.

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden hebben een volledig dienstverband. Informatie over de bezoldiging wordt verstrekt in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam.

Leden College van Bestuur

Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren

Voorzitter CvB

Per 1 maart 2021 is drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren benoemd tot voorzitter van het CvB.

Jopie Nooren begon haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens werkte zij bij Zorgverzekeraars Nederland en was ze directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarna trad ze toe tot de raad van bestuur van zorginstelling Lunet zorg in Eindhoven. Vanaf 2013 was zij voorzitter van de raad van bestuur bij Bartiméus. Van 2015 tot 2021 was Nooren lid van de Eerste Kamer namens de PvdA. Vanaf 2019 was ze daar tevens ondervoorzitter.

Nooren studeerde Ergotherapie aan de Hogeschool Heerlen en Beleid en Management Gezondheidzorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Contact

Secretaresse Kim Franssen
Telefoon 020 595 23 41
Mail secretariaatvoorzittercvb@hva.nl

Representatie en positionering

 • Communicatie en profilering
 • Bestuurlijke netwerken, waaronder Vereniging Hogescholen
 • Amsterdam Economic Board
 • Lerarenopleidingen

Bestuur en organisatie

 • Governance, medezeggenschap, participatie en interne communicatie
 • Studentbetrokkenheid, waaronder student als partner
 • Lokaal Overleg en cao
 • Audit en Institutional Research
 • Goed georganiseerd onderwijs

HvA-gemeenschap

 • Diversiteit en inclusie
 • Studentenwelzijn en studentenzorg
 • Wendbare en weerbare organisatie
 • HRM
 • Klachten, meldingen en bezwaren

 • Voorzitter Stuurgroep Amsterdamse onderwijsregio
 • Lid en tevens lid agendacommissie van de Amsterdam Economic Board
 • Lid van het bestuurlijk overleg mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland
 • Lid van het bestuurlijk overleg OPeRA
 • Lid adviesraad van de Goldschmeding Foundation
 • Bestuurslid van de Vereniging Hogescholen met de portefeuilles:
  • Integraal Veiligheidsbeleid, Kennisveiligheid, sociale veiligheid en cybersecurity
  • Leven Lang Ontwikkelen, vanuit die rol tevens lid Raad van Bestuur Stichting LLO-Katalysator
  • Hoger Economisch Onderwijs
  • Diversiteit en inclusie
  • Studentenwelzijn

 • Vice-voorzitter partijbestuur PvdA
 • lid Raad van Toezicht Regmed XB

Dr. T. (Tijs) Breukink

lid CvB ad interim, portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Dr. T. (Tijs) Breukink is per 1 april 2024 benoemd als lid van het CvB ad interim met de portefeuille Bedrijfsvoering. Hij vervult de functie tot er een opvolger van Hanneke Reuling is gevonden, die de hogeschool per 1 april 2024 heeft verlaten.

Tijs Breukink (1964) is een ervaren onderwijsbestuurder. Hij was van 2005 tot 2017 lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research. Daarna was hij onder meer interim-lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en van Fontys Hogeschool. Voordat hij in het hoger onderwijs aan de slag ging, had Breukink managementfuncties bij onder andere ARCADIS en DAF Trucks.

Na de hts-opleiding Technische Bedrijfskunde aan Saxion Hogeschool rondde hij in 1987 de studie Bedrijfseconomie af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1992 promoveerde hij op hetzelfde vakgebied aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (nu Tilburg University).

Contact

Secretaresse: Silke Möller
Telefoon: (020) 595 23 42
E-mail:

secretariaatvicevoorzittercvb@hva.nl

Financiën

 • Financieel beleid
 • Planning en control

Bedrijfsvoering

 • Strategisch informatiebeleid, digitale HvA
 • Vastgoed en huisvesting
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Duurzaamheid, waaronder arbo en mileu

Dienstverlening

 • Ontwikkeling dienstverlening en het BVO
 • Facilitair, ICT- en administratief beleid
 • Valorisatie- en projectondersteuning w.o. Holding HvA

 • Lid ledenraad SURF
 • Commissaris HvA Ventures Holding
 • Lid Bestuurscommissie Vereniging Hogescholen / Onderwijs
 • Lid Bestuurscommissie Vereniging Hogescholen / Vitale regio's
 • Voorzitter Adviescollege Open Science (VH)
 • Lid IXA-board (samenwerking van de Amsterdamse kennisinstellingen o.g.v. valorisatie)

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer

rector, plaatsvervangend voorzitter

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer (1960) is per 1 juli 2018 benoemd tot rector van de HvA. Hij is herbenoemd per 1 juli 2022, voor een periode van vier jaar.

Meijer startte zijn loopbaan met consultancyfuncties bij softwarebedrijven als Logica en CMG. Van 2005 tot 2009 was hij universitair hoofddocent bij het Human Computer Studies Laboratory van de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij in 2011 decaan werd van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, was hij enkele jaren partner bij Logica en strategiedirecteur Logica Management Consulting Nederland. Als decaan was hij sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Centre of Expertise Amsterdams Creative Industries Netwerk, de Knowledge Mile, de Master Digital Design en de Digital Society School.

Meijer studeerde Natuurkunde aan de UvA en promoveerde daar in 1991 in de Robotica en Informatica op een onderzoek naar de vraag hoe je met artificial intelligence robots om kan leren gaan met onverwachte situaties in productieprocessen.

Contact

secretaresse Martine de Nijs
telefoon (020) 595 23 51
e-mail secretariaatrector@hva.nl

Onderwijs en onderzoek

 • Onderwijsvisie en portfoliobeleid, waaronder Leven Lang Ontwikkelen
 • Kwaliteitszorg O&O, inclusief kwaliteitsafspraken
 • Curriculumontwikkeling, waaronder persoonlijke en flexibele leerpaden
 • Digitale transformatie onderwijs en onderzoek
 • Onderzoeksstrategie, inclusief lectoratenbeleid
 • Internationalisering, waaronder U!REKA
 • Open Science

Innovatie en impact

 • Aansluiting ontwikkeling beroepspraktijk en onderwijs en onderzoek
 • Rijke leeromgeving, inclusief alumni-relaties
 • Ondernemerschap, valorisatie en outreach

 • Lid van de regiegroep missiegedreven kabinetsbeleid namens de hbo-sector
 • Bestuurslid van de Vereniging Hogescholen met de portefeuilles:
  • Internationalisering
  • Onderzoek

 • Lid bestuur Fastswitch. Samenwerking van hogescholen op het gebied van aanbod LLO

 • Voorzitter van UASNL

 • Lid programmacommissie NWO-KIC

Dorien Nelisse

Secretaris (waarnemend)

De secretaris geeft leiding aan de bestuursstaf en is verantwoordelijk voor het beheer en de regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en de decanen, evenals de coördinatie en de organisatie van de integrale planning- en controlcyclus.

Contactgegevens

Secretaresse

Anneloes van den Bosch

Telefoon: 06 39 36 22 50
E-mail: secretariaat-secretaris@hva.nl

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres CvB
Wibautstraat 3B
1091 GH Amsterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 april 2024