Hogeschool van Amsterdam

Wat doet het College van Bestuur?

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de hogeschool.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van Hogeschool van Amsterdam. 

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden hebben een volledig dienstverband. Informatie over de bezoldiging wordt verstrekt in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam.

Leden College van Bestuur

Mr. dr. H.M. (Huib) de Jong

Voorzitter CvB

Huib de Jong  werd op 1 maart 2013 benoemd tot  rector van de HvA en lid van het College van Bestuur UvA-HvA. Sinds de bestuurlijke splitsing UvA-HvA van 1 maart 2017 was hij naast rector ook waarnemend voorzitter van het College van Bestuur HvA. Vanaf 8 juni 2017 is hij voorzitter College van Bestuur HvA. Van 8 juni 2017 tot 30 juni 2018  was hij tevens waarnemend rector.

De Jong begon in 1981 zijn loopbaan bij de Universiteit Twente (UT) als universitair docent en werd daar in 1991 in de toenmalige faculteit Bestuurskunde benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Dat bleef hij tot september 2019. Na een periode als faculteitsdecaan, werd hij in de periode 2000-2004 lid van het College van Bestuur van de UT. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar tot maart 2013 de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur met als portefeuille onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid.

De Jong studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1989 is hij bij de Universiteit Twente (UT) gepromoveerd op een proefschrift over de relatie tussen schaal en kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.

Contactgegevens

Secretaresse: Lisette Visser
Telefoon:  (020) 595 23 41
E-mail:  SecretariaatvoorzitterCvB@hva.nl

 

Strategie, Representatie en Positionering

 • Instellingsplan
 • Alumnirelaties
 • Bestuur U!REKA, inclusief het thema: Europees Consortium
 • MBO-HBO platform, G6 (Randstedelijke Hogescholen)
 • Communicatie en marketing/profilering
 • Vereniging Hogescholen
 • Amsterdam Economic Board

 

Bestuur en Organisatie

 • Medezeggenschap en Participatie, inclusief het thema Governance
 • Studentbetrokkenheid, inclusief het CBO-programma Studentengagement
 • Interne Communicatie
 • Lokaal Overleg en CAO
 • Audit
 • Institutional Research
 • Klachten, meldingen (w.o. Privacy) en bezwaren

 

HvA gemeenschap

 • Studentenwelzijn en studentenzorg
 • HRM, inclusief het thema Versterking HR-agenda en Leiderschapsprogramma
 • Thema Diversiteit en Inclusie
 • Thema Goed Georganiseerd Onderwijs

 • Voorzitter taskforce lerarentekort Amsterdam
 • Lid Bestuurscommissie Onderzoek – Vereniging Hogescholen
 • Lid van de Amsterdam Economic Board (AEB)
 • Lid Regionaal overleg MBO-HBO
 • Lid bestuur Ben Sajet Centrum
 • Lid Maatschappelijke Raad SVOK ( (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) - Scholengroep Castricum 

Dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling

Vice-voorzitter CvB, portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Per 1 oktober 2017 is dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling benoemd tot vice-voorzitter van het CvB met de portefeuille Bedrijfsvoering.

Reuling begon haar loopbaan als beleidsmedewerker ldentiteit en Pastoraal bij de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen in Den Bosch. Daarna werd ze docent en promovendus aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. In 2004 promoveerde ze op het proefschrift After Eden. Church Fathers and Rabbis on Gen. 3:16-21. Vanaf 2006 was ze locatieleider, waarnemend directeur en directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek bij Fontys Hogescholen. In 2013 werd ze directeur bedrijfsvoering van de faculteit Sociale Wetenschappen bij de Vrije Universiteit.

Reuling studeerde Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en rondde die studie cum laude af.

Contactgegevens

Secretaresse: Silke Möller
Telefoon: (020) 595 23 42 
E-mail:

secretariaatvicevoorzittercvb@hva.nl

 

Financieel Beleid

 • Planning en Control

 

Strategisch Informatiebeleid

 • SURF, inclusief de Versnellingsagenda
 • Thema digitale organisatiestrategie

 

Vastgoed- en Huisvesting

 • Thema Huisvestingsagenda
 • Campusontwikkeling (inclusief bouw Conradhuis)

 

Facilitair en Administratief Beleid

 

Fysieke, digitale en sociale veiligheid

 • Thema AVG

 

Duurzaamheid, Arbo en Milieu

 

Onderwijs- en Onderzoeksfaciliteiten

 • CBO-programma Toegankelijkheid en studeren en werken met een functiebeperking
 • Bibliotheek, Media en Evenementen
 • Onderwijssystemen, waaronder Digitale leeromgeving
 • Studentenvoorzieningen (w.o. Studentenhuisvesting en Internationale studenten)
 • Valorisatie- en Project-ondersteuning

Holding HvA

 

 

 

 • Lid Adviescommissie KANSfonds, Hilversum
 • Lid Beleids- en adviescommissie Augustijns Instituut, Eindhoven/Utrecht
 • Lid Raad van Advies en Ondersteuning Stichting Thomas More, Den Bosch

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer

rector 

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer (1960)  is per 1 juli 2018 benoemd tot rector van de HvA. 

Meijer startte zijn loopbaan met consultancyfuncties bij softwarebedrijven als Logica en CMG. Van 2005 tot 2009 was hij universitair hoofddocent bij het Human Computer Studies Laboratory van de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij in 2011 decaan werd van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, was hij enkele jaren partner bij Logica en strategiedirecteur Logica Management Consulting Nederland. Als decaan was hij sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Centre of Expertise Amsterdams Creative Industries Netwerk, de Knowledge Mile, de Master Digital Design en de Digital Society School.

Meijer studeerde Natuurkunde aan de UvA en promoveerde daar in 1991 in de Robotica en Informatica op een onderzoek naar de vraag hoe je met artificial intelligence robots om kan leren gaan met onverwachte situaties in productieprocessen.

Contact

secretaresse Patricia Heukenfeldt Jansen
telefoon (020)  595 23 51
e-mail secretariaatrector@hva.nl

 

 

Onderwijs- en Onderzoeksbeleid

 • Onderwijsvisie en Portfoliobeleid
 • Thema kwaliteitszorg
 • Portfolio- en Curriculumvernieuwing (inclusief CBO-programma Toekomstverkenning)
 • Lectorenbeleid
 • Thema Speerpunten en Centers of Expertise
 • Open Science
 • Onderzoekssamenwerking, w.o. City Deal

O&O Innovatie- en impact

 • Digitale transformatie Onderwijs en Onderzoek
 • Internationalisering, waaronder samenwerking binnen U!REKA
 • Alliantie U
 • Ondernemerschap, Valorisatie en Outreach
 • CoE-ontwikkeling

 

 • Lid Raad van Toezicht Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

 • 2018 - Voorzitter Stichting Cello Octet Amsterdam
 • 2015 - Raad van Toezicht Waag Society Amsterdam
 • 2010 - Lid bestuur COMMIT www.commit-nl.nl

Dwarsverbanden in portefeuilles

De aandachtsgebieden van de collegeleden zijn in portefeuilles verdeeld die niet los van elkaar staan. Door de verdeling ontstaat helderheid en inhoudelijk evenwicht in de portefeuilles. Op strategische en cruciale ontwikkeling, zoals digitalisering, valorisatie en privacy zijn daarnaast dwarsverbanden benoemd en sturen de portefeuillehouders daar in samenhang op, ook met de decanen in het CBO.

Drs. M.N. (Maaike) Lürsen 

Secretaris

Lürsen is sinds september 2016 secretaris van de hogeschool. De secretaris geeft leiding aan de bestuursstaf en is verantwoordelijk voor het beheer en de regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en de decanen, evenals de coördinatie en de organisatie van de integrale planning- en controlcyclus.

Als Chief Security Officer (CSO) is zij daarnaast verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en de formulering van het strategisch beleid op het gebied van integrale veiligheid voor de hogeschool.

Contactgegevens

Secretaresse Azaria Boots
Telefoon: 06 42100338
E-mail: secretariaat-secretaris@hva.nl

 

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres CvB
Wibautstraat 3B
1091 GH  Amsterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 juli 2020