Wat doet het College van Bestuur?

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de hogeschool.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van Hogeschool van Amsterdam.

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden hebben een volledig dienstverband. Informatie over de bezoldiging wordt verstrekt in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam.

Leden College van Bestuur

Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren

Voorzitter CvB

Per 1 maart 2021 is drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren benoemd tot voorzitter van het CvB.

Jopie Nooren begon haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens werkte zij bij Zorgverzekeraars Nederland en was ze directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarna trad ze toe tot de raad van bestuur van zorginstelling Lunet zorg in Eindhoven. Vanaf 2013 was zij voorzitter van de raad van bestuur bij Bartiméus. Van 2015 tot 2021 was Nooren lid van de Eerste Kamer namens de PvdA. Vanaf 2019 was ze daar tevens ondervoorzitter.

Nooren studeerde Ergotherapie aan de Hogeschool Heerlen en Beleid en Management Gezondheidzorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Contact

Secretaresse Lisette Visser
Telefoon 020 595 23 41
Mail secretariaatvoorzittercvb@hva.nl

Representatie en positionering

 • Communicatie en profilering
 • Bestuurlijke netwerken, waaronder Vereniging Hogescholen
 • Amsterdam Economic Board
 • Lerarenopleidingen

Bestuur en organisatie

 • Governance, medezeggenschap, participatie en interne communicatie
 • Studentbetrokkenheid, waaronder student als partner
 • Interne communicatie
 • Lokaal Overleg en cao
 • Audit en Institutional Research
 • Goed georganiseerd onderwijs

HvA-gemeenschap

 • Diversiteit en inclusie
 • Studentenwelzijn en studentenzorg
 • Wendbare en weerbare organisatie
 • HRM
 • Klachten, meldingen en bezwaren

Nevenfuncties uit hoofde van de bestuursfunctie:

 • Voorzitter van de Stuurgroep Taskforce Lerarentekort
 • Lid van de Amsterdam Economic Board
 • Lid van het Bestuurlijk overleg mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg R6
 • Bestuurslid van de Vereniging Hogescholen met de portefeuille:
  • Integraal Veiligheidsbeleid
  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Hoger Onderwijs sociale studies
  • Diversiteit en inclusie

Overige nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter partijbestuur PvdA (per 11 juni 2022)
 • lid Raad van Toezicht Regmed XB

Dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling

Vicevoorzitter CvB, portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling werd op 1 oktober 2017 benoemd tot vice-voorzitter van het CvB met de portefeuille Bedrijfsvoering. Van 1 september 2020 tot 1 maart 2021 was zij waarnemend voorzitter. Per 1 oktober 2021 is zij herbenoemd als vicevoorzitter voor een periode van vier jaar.

Reuling begon haar loopbaan als beleidsmedewerker ldentiteit en Pastoraal bij de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen in Den Bosch. Daarna werd ze docent en promovendus aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. In 2004 promoveerde ze op het proefschrift After Eden. Church Fathers and Rabbis on Gen. 3:16-21. Vanaf 2006 was ze locatieleider, waarnemend directeur en directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek bij Fontys Hogescholen. In 2013 werd ze directeur bedrijfsvoering van de faculteit Sociale Wetenschappen bij de Vrije Universiteit.

Reuling studeerde Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en rondde die studie cum laude af.

Contact

Secretaresse: Silke Möller
Telefoon: (020) 595 23 42
E-mail:

secretariaatvicevoorzittercvb@hva.nl

Financiën

 • Financieel beleid
 • Planning en control

Bedrijfsvoering

 • Strategisch informatiebeleid, digitale HvA
 • Vastgoed en huisvesting
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Duurzaamheid, waaronder arbo en mileu

Dienstverlening

 • Ontwikkeling dienstverlening en het BVO
 • Facilitair, ICT- en administratief beleid
 • Valorisatie- en projectondersteuning w.o. Holding HvA

 • Lid ledenraad SURF
 • Commissaris HvA Ventures Holding
 • Lid Bestuurscommissie Internationalisering (VH) / Onderwijs
 • Voorzitter Adviescollege Open Science (VH)
 • Lid IXA-board (samenwerking van de Amsterdamse kennisinstellingen o.g.v. valorisatie)

 • per 1 januari 2022: Lid Raad van Toezicht ROC Mondriaan
 • Lid Adviescommissie KANSfonds, Hilversum
 • Lid Beleids- en adviescommissie Augustijns Instituut, Eindhoven/Utrecht
 • Lid Raad van Advies en Ondersteuning Stichting Thomas More, Den Bosch

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer

rector

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer (1960) is per 1 juli 2018 benoemd tot rector van de HvA. Hij is herbenoemd per 1 juli 2022, voor een periode van vier jaar.

Meijer startte zijn loopbaan met consultancyfuncties bij softwarebedrijven als Logica en CMG. Van 2005 tot 2009 was hij universitair hoofddocent bij het Human Computer Studies Laboratory van de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij in 2011 decaan werd van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, was hij enkele jaren partner bij Logica en strategiedirecteur Logica Management Consulting Nederland. Als decaan was hij sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Centre of Expertise Amsterdams Creative Industries Netwerk, de Knowledge Mile, de Master Digital Design en de Digital Society School.

Meijer studeerde Natuurkunde aan de UvA en promoveerde daar in 1991 in de Robotica en Informatica op een onderzoek naar de vraag hoe je met artificial intelligence robots om kan leren gaan met onverwachte situaties in productieprocessen.

Contact

secretaresse Patricia Heukenfeldt Jansen
telefoon (020) 595 23 51
e-mail secretariaatrector@hva.nl

Onderwijs en onderzoek

 • Onderwijsvisie en portfoliobeleid, waaronder Leven Lang Ontwikkelen
 • Kwaliteitszorg O&O, inclusief kwaliteitsafspraken
 • Curriculumontwikkeling, waaronder persoonlijke en flexibele leerpaden
 • Digitale transformatie onderwijs en onderzoek
 • Onderzoeksstrategie, inclusief lectoratenbeleid
 • Internationalisering, waaronder U!REKA
 • Open Science

Innovatie en impact

 • Aansluiting ontwikkeling beroepspraktijk en onderwijs en onderzoek
 • Rijke leeromgeving, inclusief alumni-relaties
 • Ondernemerschap, valorisatie en outreach

 • 2018: Lid Raad van Toezicht Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • 2019: lid van regiegroep missiegedreven kabinetsbeleid namens hbo-sector

 • 2020: Lid programmacommissie NWO-KIC
 • 2018: Voorzitter Stichting Cello Octet Amsterdam
 • 2010: Lid bestuur COMMIT www.commit-nl.nl

Drs. M.N. (Maaike) Lürsen

Secretaris

Lürsen is sinds september 2016 secretaris van de hogeschool. De secretaris geeft leiding aan de bestuursstaf en is verantwoordelijk voor het beheer en de regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en de decanen, evenals de coördinatie en de organisatie van de integrale planning- en controlcyclus.

Als Chief Security Officer (CSO) is zij daarnaast verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en de formulering van het strategisch beleid op het gebied van integrale veiligheid voor de hogeschool.

Contactgegevens

Secretaresse Azaria Boots
Telefoon: 06 42100338
E-mail: secretariaat-secretaris@hva.nl

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres CvB
Wibautstraat 3B
1091 GH Amsterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 juni 2022