Kenniscentrum Techniek

Klimaatwerk in uitvoering

Project

Steden moeten significant duurzamer, slimmer en menselijker worden willen we ze leefbaar houden. Voor het behoud van de goede economische en sociale positie van onze steden is een nieuwe, duurzame strategie nodig waarin de stad de plek is waar niet problemen, maar oplossingen samenkomen. Het perspectief van duurzame klimaatbestendige stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken.

De Hogeschool van Amsterdam werkt samen in het project ‘Klimaatwerk in uitvoering’ met MKB infra en Building Changes om kennis over klimaatbestendig inrichten van steden te delen met aannemers en gemeenten.

Veel onderzoek is in de afgelopen jaren verricht naar klimaatverandering en klimaatadaptatie. Ook in de praktijk gebeurt veel op dit gebied omdat er nog zoveel is te doen en omdat het zo urgent is. Wat nodig is de doorvertaling naar de uitvoerders (MKB) en het aftasten of de bedachte nieuwe kennis goed uitpakt in de praktijk. Daar gaat ‘Klimaatwerk in uitvoering’ met name over.
Veel van dit onderzoek was met name gericht op het (te ontwikkelen) beleid (rijk, provincie en gemeenten en waterschappen) en vervolgens op het ontwerp van de stad en of wijkniveau. Veel werk wordt jaarlijks uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud en de vervangingsopgave van rioleringen.
In de praktijk van de grond-, weg- en waterbouw worden veel pilots uitgevoerd echter deze worden beperkt of niet gemonitord en geëvalueerd. Waardoor kansen worden gemist.
Om in te kunnen spelen cq mee te kunnen liften met deze jaarlijkse grote investeringen is aandacht nodig voor innovatie in “nieuwe’ constructies en valorisatie met met name het uitvoerend MKB die veel van de werken uitvoeren.

Gezamenlijk zien wij de volgende belangrijke kennisvraagstukken:

  1. Maatschappelijke kosten en baten van klimaatbestendig inrichten;
  2. Ontwerp en functioneren doorlatende verhardingen;
  3. Hoe om te gaan met kans op hittestress?; en
  4. Het verkoelend effect van oppervlaktewater en groen in de stad.

De komende jaren gaat de Hogeschool van Amsterdam samen met de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Rotterdam op bovenstaande vragen kennis ontwikkelen en delen in het consortium en geïnteresseerden daar omheen.

Naast kennisontwikkeling wordt de ontwikkelde kennis in de concrete bouwpraktijk toegepast (open-convenant aanpak en de Aanpak Duurzaam GWW) waarbij op een wijze wordt gewerkt dat:

  1. Processen van elkaar verbeteren en innovaties
  2. Hinder voor de burgers en bedrijven vermindert,
  3. Verspilling in routinematig inkopen wordt terug gedrongen,
  4. Het kwaliteitsniveau en duurzaamheid van geleverde

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2020

Contact

Tom Schoenmaker