Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

MultiLEd: Kansrijk talenonderwijs in meertalige vmbo-klassen

Multilingual language education in language diverse classrooms

Project

Veel leerlingen groeien op met een andere taal dan of naast het Nederlands. Bovendien leren leerlingen op school nieuwe talen, zoals Engels. Iedere leerling ontwikkelt zo een meertalig repertoire. Op dit moment wordt er in het talenonderwijs nauwelijks doelgericht voortgebouwd op deze kennis van andere talen die leerlingen meebrengen, onder meer doordat leraren zich onvoldoende voorbereid voelen om hun onderwijs af te stemmen op deze meertalige realiteit. Daarmee blijven leerkansen liggen.

Doel van het project

In het MultiLEd-project onderzoeken we hoe docenten Nederlands en Engels, die lesgeven in taaldiverse vmbo-klassen, de meertalige repertoires van hun leerlingen kunnen erkennen, benutten en ontwikkelen en welke leerkansen dat oplevert.

Methode

Het project kent vier fases en volgt een ontwerpgerichte, co-creatieve onderzoeksbenadering. In fase 1 verkennen we hoe vmbo-leerlingen zelf hun meertalige bagage zouden willen inzetten in het talenonderwijs. In fase 2 ontwerpen we samen met leraren en lerarenopleiders een taaldidactische aanpak waarin de meertalige repertoires van leerlingen doelbewust gevaloriseerd worden, plus flankerend professionaliseringsaanbod. In fase 3 worden zowel de onderwijsaanpak als professionalisering beproefd en bijgesteld. In fase 4 evalueren we de opbrengsten op leerling- en docentniveau.

Verwachte resultaten

Met het MultiLEd-project willen we:

 • inzicht creëren in hoe een doelgerichte en positieve omgang met meertaligheid kan bijdragen aan inclusief, effectief en motiverend talenonderwijs;
 • samen met onderwijsprofessionals beproefde en flexibel inzetbare les- en professionaliseringsmaterialen ontwikkelen waarin het erkennen, benutten en ontwikkelen van de meertalige repertoires van leerlingen centraal staat;
 • ontwikkelde inzichten en materialen delen met het brede onderwijsveld en vertalen naar de lerarenopleidingen, om zo bij te dragen aan een meertalige perspectiefwisseling in het talenonderwijs.

Betrokken lectoraten

Projectteam

Subsidieverstrekker

Regieorgaan SIA (RAAK Pro)

Betrokken bij dit project

 • Universiteit van Amsterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • ITTA (Kennisinstituut voor Taalontwikkeling)
 • Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
 • Openbare Scholengemeenschap Bijlmer
 • Mendel College
 • Vakcollege Thamen
 • Yuverta Aalsmeer
 • Opleidingsschool TRION
 • Stedelijk College Eindhoven
 • SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
 • Levende Talen (beroepsvereniging talendocenten)
 • Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs)
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 7 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 feb 2024
Einddatum 31 jan 2028

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555