Inspectie: AMFI werkt gericht aan herstel sociale veiligheid

27 jun 2023 08:00 | Afdeling Communicatie

De onderwijsinspectie vindt dat het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) voldoende en passende maatregelen heeft genomen om de sociale veiligheid binnen de afdeling Fashion & Textile Technologies te waarborgen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat de inspectie in het voorjaar van 2022 heeft uitgevoerd bij AMFI. De decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en de opleidingsmanager van AMFI zijn tevreden met de uitkomsten van het onderzoek.

Achtergrond onderzoek

Het onderzoek van de inspectie volgt op onderzoek naar de sociale veiligheid bij AMFI dat de faculteit in het voorjaar van 2021 liet uitvoeren door Bezemer & Schubad. Dit leverde een kritisch rapport met aanbevelingen op die door de faculteit zijn overgenomen. De HvA heeft de inspectie geïnformeerd over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.

In juni 2021 riep de inspectie op om melding te maken over sociale onveiligheid binnen de kunst- en modesector in het hoger onderwijs. Dit leverde veel respons op. In het najaar van 2021 heeft de inspectie oriënterende gesprekken gevoerd met kunst- en modeopleidingen binnen het hoger onderwijs over sociale veiligheid. De inspectie heeft toen besloten een themaonderzoek uit te voeren naar sociale veiligheid binnen de kunst- en modeopleidingen. Dit onderzoek is in juni 2023 gepubliceerd. Om een beter beeld te krijgen van de situatie en de veranderaanpak bij AMFI, besloot de inspectie tevens een onderzoek te doen bij AMFI.

Uitkomsten en aanbevelingen onderzoek

In het voorjaar van 2022 heeft de inspectie onderzoek gedaan bij AMFI. Er hebben interviews plaatsgevonden en er zijn documenten geanalyseerd. Na de zomer zijn de gegevens verwerkt en in februari 2023 is het conceptrapport met het bestuur van de HvA gedeeld. Het definitieve rapport is vanaf nu openbaar. De inspectie oordeelt dat het bestuur gericht werkt aan het herstel van de sociale veiligheid bij AMFI. Hierdoor is ervoor gezorgd dat problemen niet langer voortduren en problemen in de toekomst waarschijnlijk worden voorkomen.

De inspectie heeft twee aanbevelingen. Ten eerste wordt benadrukt dat om het herstel van sociale veiligheid te borgen, belemmeringen als werkdruk en informatievoorziening moeten worden aangepakt.

De inspectie ziet het verminderen van de werkdruk voor studenten en medewerkers als voorwaarde voor een sociaal veilige omgeving. Wij werken aan structurele aanpassingen zoals de reeds ingezette onderwijsvernieuwing. Daarnaast dragen heldere taakomschrijvingen, tegengaan van overwerk en verdere professionalisering bij aan werkdrukverlaging. De inspectie vindt dat de informatievoorziening richting de opleidingscommissie (OC) kan worden verbeterd. Wij hebben hier de afgelopen maanden in geïnvesteerd. De OC is inmiddels op volle sterkte en krijgt binnenkort ambtelijke ondersteuning.

Ten tweede vindt de inspectie vindt dat de kwaliteitsborging bij tentamens en examens van AMFI beter kan. Wij hebben daarom verschillende acties ingezet en zijn gestart met het herzien van het toets- en examenbeleid.

Naast de aanbevelingen wijst de inspectie erop dat de sturing op het herstel van sociale veiligheid kan worden verbeterd door een gestructureerde aanpak op het gebied van planning en uitvoering van maatregelen rondom sociale veiligheid. Wij onderschrijven dat en gaan de doelstellingen nader toelichten en zullen de resultaten hiervan monitoren. In 2024 beoordeelt de inspectie welke vooruitgang AMFI heeft geboekt. We kijken met vertrouwen uit naar dit bezoek.

Reactie Frank Kresin, Decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI):


“Het rapport bevestigt dat er sprake is van herstel van de sociale veiligheid binnen de opleiding. Het ziekteverzuim neemt af, de rust is toegenomen en de cultuur is verbeterd. Ook geven de examencommissie en opleidingscommissie aan zich meer gehoord te voelen. Dit is een bevestiging dat AMFI op de goede weg is. De aanbevelingen en de herstelopdracht van de inspectie zijn voor een deel al onderdeel van het Transformatieplan dat wij in september 2022 hebben vastgesteld. Wij gaan verder met de uitvoering van het plan, waarbij we prioriteit geven aan acties die overeenkomen met de aanbevelingen van de inspectie. Ook staan we in nauw contact met onze collega kunst- en modehogescholen om blijvend te werken aan sociale veiligheid binnen ons vakgebied.”

Reactie José Teunissen, opleidingsmanager Amsterdam Fashion Institute (AMFI):

“Ik heb grote waardering voor de medewerkers van AMFI die de opleiding draaiende hebben gehouden tijdens een hele zware periode met grote impact op alle betrokkenen. Ik kijk er naar uit om met mijn team van docenten en medewerkers onze blik op de toekomst te richten. We werken hard, maar we zijn er nog niet. De aanbevelingen van de inspectie helpen ons verder om AMFI nog beter te maken en onze ambities te realiseren.”