Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

THEMA: Samenwerking Jongerenwerk en Voortgezet Onderwijs

Vier onderzoeksprojecten

Project

In toenemende mate is er aandacht voor de wijze waarop het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs elkaars werk kunnen versterken.

Het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs werken in steeds meer gemeenten samen. Via diverse projecten probeert Lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk samen met 6 jongerenwerkorganisaties en scholen voor voortgezet onderwijs inzicht te krijgen in hoe de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs het beste vorm kan krijgen en wat het bij kan dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jeugd, een positief pedagogisch klimaat en preventie van polarisatie en radicalisering.

In 2018 is in een eerste project verkennend onderzoek verricht naar de verschillende typen samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs en de potentiele bijdrage hiervan aan het versterken van de schoolcarrière van Amsterdamse jongeren in kwetsbare situaties.

In een tweede project is in 2018 en 2019 onderzocht wat de werkzame factoren zijn in de samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs in Utrecht die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat en preventie van radicalisering en polarisatie.

In een derde project heeft in 2019 een inventarisatie plaatsgevonden van bestaande samenwerkingen tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs in Amsterdam, werkzame factoren en belemmeringen werden onderzocht in de samenwerking.

Tot slot wordt in een vierde project in 2019 en 2020 onderzocht hoe de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs in Utrecht en daarbuiten versterkt kan worden zodat het via het bevorderen van een positief pedagogisch klimaat bijdraagt aan de preventie van radicalisering en polarisatie.

Project 1: Types samenwerking en potentiele bijdrage van samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs

In het project ‘Voortgezet onderwijs & Jongerenwerk: Partners in het versterken van schoolcarrières van Amsterdamse jongeren‘ is inzicht verkregen in de verschillende types samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs en de potentiele bijdrage van de samenwerking aan het versterken van de schoolcarrière van Amsterdamse jongeren in kwetsbare situaties. De bevindingen werden verkregen door middel van een literatuur quickscan, een focusgroep discussie, interviews, documentstudie, en een werkconferentie. Het onderzoek is gefinancierd vanuit de subsidieregeling Urban Educatie van de Hogeschool van Amsterdam. In de uitvoering van het onderzoek werkte Youth Spot samen met jongerenwerkorganisaties Swazoom, The Mall de Baarsjes, JoU, Bindkracht10 en Mikado en met sociale en educatieve opleidingen van de HvA. Het project heeft vier eindproducten opgeleverd: een artikel in vakblad Jeugdbeleid, een factsheet, een bundel met vijf praktijkbeschrijvingen en een reader met kernliteratuur.

Project 2: Werkzame factoren samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs

In het tweede project ‘Jongerenwerk en Onderwijs SAMEN (JOS) - Werkplaats Utrecht: Partners in preventie radicalisering en polarisatie’ is inzicht verkregen in de werkzame factoren in de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs in Utrecht die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat en preventie van radicalisering en polarisatie. Het project is onderdeel van het landelijk netwerk ‘Jongerenwerk en Onderwijs samen (JOS)’ waarin regionale werkplaatsen in Utrecht en Tilburg en een landelijk netwerk samenwerken aan het doel om lokale (praktijk-) kennis over jongerenwerk & onderwijs inzichtelijk én overdraagbaar te maken binnen deelnemende gemeenten, naar andere gemeenten en stakeholders op landelijk niveau. De bevindingen werden verkregen door middel van documentanalyse, interviews, en focusgroepen. Het onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ directie Samenleving en Integratie in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP). In de uitvoering van het onderzoek werkte Youth Spot samen met jongerenwerkorganisatie JoU, verschillende voortgezet onderwijs scholen in Utrecht (waaronder Trajectum college) en de gemeente Utrecht. Het project heeft twee eindproducten opgeleverd: een factsheet met daarin een beschrijving van de werkzame factoren in samenwerking jongerenwerk en VO, en een portret van de samenwerkingspraktijk JoU – Trajectum.

Er is ook een interview verschenen waarin de onderzoekers van het landelijke project ‘Jongerenwerk en Onderwijs Samen (JOS)’ de geleerde lessen uit het onderzoek naar de werkzame factoren in de samenwerking bespreken.

Project 3: Inventarisatie samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs

In het derde project ‘Jongerenwerk en voortgezet onderwijs: Partners in preventie radicalisering’ vond een inventarisatie plaats van bestaande samenwerkingen tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs in Amsterdam en werden werkzame factoren en belemmeringen onderzocht in de samenwerkingen. Dit werd onderzocht door middel van een quick scan en interviews met vertegenwoordigers van het Amsterdamse jongerenwerk (Swazoom, Streetcornerwork) en voortgezet onderwijs. Dit project werd gefinancierd vanuit de subsidieregeling Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam. Het project levert twee eindproducten op: een portret van de samenwerkingspraktijken in Amsterdam, en een artikel over de werkzame factoren in de samenwerking

Project 4: Versterken samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs

In het project ‘Jongerenwerk en Onderwijs SAMEN (JOS) - Versterken samenwerking in preventie radicalisering en polarisatie’ wordt onderzocht hoe de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs in Utrecht en daarbuiten versterkt kan worden zodat het via het bevorderen van een positief pedagogisch klimaat bijdraagt aan de preventie van radicalisering en polarisatie. Dit wordt onderzocht door middel van het monitoren van 7 praktijkverbeteringstrajecten tussen jongerenwerkorganisatie JoU en verschillende voortgezet onderwijs scholen in Utrecht en door het houden van twee sessies met betrokkenen vanuit jongerenwerk en onderwijs in twee andere regio’s (Arnhem en Amsterdam). Het onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht en door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ directie Samenleving en Integratie in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP). Het project levert twee eindproducten op: een in de praktijk gevalideerd signaleringsinstrument voor de verbetering van samenwerkingspraktijken en een leerlijn voor het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de samenwerking tussen jongerenwerk en VO kunt u contact opnemen met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975.

Gepubliceerd door  AKMI 28 april 2020