Centre of Expertise Urban Vitality

SAMBO (Samenwerking Amsterdamse motoriek basisonderwijs en Ouders)

Project

In Amsterdam heeft 6% van de 6- tot 9-jarige kinderen een ernstige motorische achterstand. Basisscholen hebben hulp van buiten nodig om deze kinderen te helpen. De vakleerkracht Bewegingsonderwijs signaleert de achterstand bij het afnemen van de 4-vaardighedentest en bespreekt dit met de groepsleerkracht en intern begeleider. Als extra ondersteuning noodzakelijk is, volgt afstemming met een zorgprofessional. Ouders moeten toestemming geven, zodat het kind een doorverwijzing krijgt van de jeugdarts voor een bezoek aan een kinderoefentherapeut of -fysiotherapeut. Het samenwerken met ouders blijkt echter lastig voor betrokken professionals.

gymles basisschool

Om de samenwerking in de ondersteuningsroute te verbeteren, onderzocht het lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS) het afgelopen jaar de belemmeringen en kansen voor een betere samenwerking tussen de betrokken professionals. Deze professionals zijn de vakleerkracht Bewegingsonderwijs, de groepsleerkracht, de intern begeleider, de jeugdarts en de kinderoefentherapeut of -fysiotherapeut.

Een goede samenwerking wordt onder andere belemmerd door een lage ouderbetrokkenheid. Met name gymdocenten en intern begeleiders ervaren problemen bij het overtuigen van de ouders om mee te werken in de ondersteuningsroute. Ouders herkennen de achterstand in motoriek niet of ervaren het niet als een probleem. Er blijkt een verschil te zijn tussen ouders in Amsterdam Centrum en Zuid en ouders uit Amsterdam West en Zuid-Oost (veelal ouders met een lage sociaal economische status en/of migratieachtergrond).

Doel

Het achterhalen van de behoeftes van ouders ten aanzien van de communicatie, regierol en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de motorische ontwikkeling van het ‘rode’ kind (kind met een ernstige motorische achterstand).

Methode

Door middel van literatuuronderzoek naar effectieve strategieën voor contact met (moeilijk bereikbare) ouders en het houden van interviews met ouders haalt de projectgroep informatie op over de wensen en behoeften van ouders met betrekking tot hun rol in de ondersteuningsroute bewegen en motoriek. De verzamelde kennis wordt verspreid via kennisdeling met partners en via vakbladen.

Verwachte resultaten/producten

  • Rapportage, met aanbevelingen voor interventies die ouders actiever betrekken in de ondersteuningsroute. Hierdoor kan de implementatie van de ondersteuningsroute succesvoller verlopen.
  • Input voor de RAAK-publiekaanvraag Succesvolle Samenwerking Motoriek Basisonderwijs gericht op het ontwikkelen van tools en interventies om de samenwerking in de ondersteuningsroute te verbeteren en te implementeren.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk

De hele ketenaanpak op het gebied van motoriek is in ontwikkeling en is vernieuwend voor de beroepspraktijk. Met name de zorg voor 'rode' kinderen en de rol en positie van vakleerkrachten Bewegingsonderwijs. Voor een goede implementatie is de samenwerking met ouders essentieel. De opgedane kennis uit dit project wordt gebruikt om een RAAK-publiekaanvraag te schrijven. Daarmee draagt het project bij aan een goede motorische ontwikkeling van kinderen en aan de verdere ontwikkeling van professionals in de ondersteuningsroute bewegen en motoriek.

Externe partners

  • Gemeente Amsterdam
  • Pharos
  • Kind en Motoriek
  • Fysio Holland
  • Basisschool De Polsstok
  • Basisschool ‘t Koggeschip
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 februari 2022

Project Info

gymles basisschool
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 01 aug 2020