Centre of Expertise Urban Vitality

ALO en PABO in Beweging

Project

In een gemiddelde schooldag zit weinig dynamiek; kinderen brengen gemiddeld 65% van hun schooldag zittend door. Uit een evaluatie in het basisonderwijs blijkt dat maar weinig groepsleerkrachten dagelijkse beweegpauzes inplannen voor hun leerlingen. Terwijl onderzoek naar beweeginterventies aantoont dat actieve pauzes kunnen leiden tot effectiever werken in de klas. Daarnaast heeft het verhogen van het aantal beweegmomenten per schooldag een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van kinderen.

alo en pabo

Bij een inventarisatie binnen een aantal schoolbesturen in Zaanstad en Amsterdam blijkt dat 30% van de scholen wel eens een beweegpauze of bewegend leren (bewegen in combinatie met bijvoorbeeld rekenvaardigheden) aanbiedt aan leerlingen. De mate waarin hangt echter sterk af van de betreffende leerkracht; zijn of haar ervaring /competentie in klassenmanagement tijdens een beweegactiviteit lijkt het verschil te maken.

De vakleerkracht Bewegingsonderwijs kan vanuit zijn of haar vakspecifieke pedagogische expertise een rol spelen bij het aanbieden van meer dagelijkse beweegmomenten aan leerlingen. ALO- studenten (aankomende vakleerkrachten) en PABO-studenten (aankomende groepsleerkrachten) komen elkaar echter niet tegen tijdens hun opleiding en verwachten daarom ook niet samen te werken in hun latere beroep.

Doel

In dit vooronderzoek inventariseren de ALO en de PABO van de HvA in hoeverre dynamische schooldagen (de afwisseling tussen leren en bewegen) zijn opgenomen in de curricula van beide opleidingen.

Methode

  • Docenten en onderzoekers van de ALO en PABO maken kennis en werken samen.
  • In kaart brengen van de huidig curricula van de ALO en de PABO (HvA) op het gebied van dynamische schooldagen.
  • Landelijke overzicht maken waarin de huidig curricula van alle ALO’s en PABO’s op het gebied van dynamische schooldagen in kaart worden gebracht.
  • Inventarisatie op stagescholen (door 4e-jaars ALO-studenten) naar de dynamiek van schooldagen op het gebied van bewegen.

Verwachte resultaten/producten

De resultaten van dit project vormen het uitgangspunt van een nieuw te ontwikkelen gezamenlijk onderwijsprogramma voor ALO- en PABO-studenten. De focus ligt hierbij op het primair onderwijs.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk?

Dit vooronderzoek leidt tot een innovatie in de curricula van de ALO en de PABO voor wat betreft de samenwerking tussen groepsleerkrachten en vakleerkrachten Bewegingsonderwijs bij het dynamischer maken van de schooldag.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 juni 2023

Project Info

alo en pabo
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 01 jul 2021