Centre of Expertise Urban Vitality

Meer bewegen, beter bij de les?

Project

Kinderen brengen gemiddeld 65% van hun schooldag zittend door in de klas. Vaker een actieve pauze inplannen lijkt een simpele aanpassing op hun lesprogramma en levert bovendien een positieve bijdrage aan hun beweeggedrag en gezondheid. Toch creëren groepsleerkrachten maar weinig extra beweegmomenten gedurende de dag. Ook gymdocenten hebben naast hun eigen lessen nauwelijks tijd om extra beweegmomenten in klassen of op het schoolplein te organiseren. Hoe kunnen basisscholen bewegen in en rondom de school beter integreren in de schoolweek van hun leerlingen? Deze vraag staat centraal in dit onderzoeksproject.

springende kinderen

Ondanks een stevige aanpak door de gemeente, scholen en zorgprofessionals kampte in 2018 20% van de Amsterdamse basisschoolkinderen met overgewicht. Daarnaast heeft meer dan 40% van deze kinderen een achterstand in hun motorische ontwikkeling (MAMBO-rapportage, 2019). Beweeggedrag en motorische vaardigheden zijn nauw met elkaar verbonden.

Kinderen stimuleren om meer te bewegen tijdens een schooldag lijkt een goede manier om bij te dragen aan hun gezondheid. Ondanks positieve onderzoeksresultaten over het regelmatig afwisselen van zittend leren en bewegen, zijn schooldagen in de praktijk nog weinig dynamisch.

Doel

In dit onderzoeksproject inventariseren onderzoekers hoe basisscholen het beweeggedrag van leerlingen beter kunnen integreren in een schooldag. Welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? Daarnaast brengt het onderzoeksteam de wensen en behoeften van leerlingen in kaart over bewegen tijdens de schooldag.

Methode

  • Netwerkvorming met bestaande en nieuwe partners over het onderwerp ‘meer bewegen tijdens de schooldag’ en het ophalen van input voor interviewvragen.
  • 15-20 semi-gestructureerde interviews met groepsleerkrachten over hun wensen, behoeften en beperkingen met betrekking tot meer bewegen tijdens de schooldag.
  • Online vragenlijst onder 500 tot 800 leerlingen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar over hun beweeggedrag- en behoeften.
  • SIM-bijeenkomst (Semi-structured Interview Method) met groepsleerkrachten en gymdocenten over de perspectieven en kansen van meer bewegen tijdens de schooldag.

Verwachte resultaten /producten

Een rapportage met een duidelijk overzicht van de factoren die invloed hebben op meer bewegen tijdens de schooldag. Hierin zijn de wensen en behoeften van leerlingen en groepsleerkrachten over dit onderwerp verwerkt. Deze rapportage dient als advies aan de opleidingen ALO en PABO voor integratie in de studieprogramma’s en geeft input voor vervolgonderzoek op dit thema.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Dit project sluit aan bij de Kennisagenda Sport en Bewegen, wat betreft de focus op “een leven lang bewegen”. Hierin wordt de relatie gelegd tussen bewegen en gezondheidsvraagstukken en wordt het belang van bewegen in het onderwijs en beweegprogramma’s op maat aangekaart.

De komende tijd wordt het Sportakkoord lokaal uitgewerkt, waarin aandacht wordt gevraagd voor voldoende bewegen en een goede motorische ontwikkeling van kinderen. Meer bewegen tijdens de schooldag sluit aan bij deze ambitie.

Externe partners

  • Gemeente Amsterdam
  • JOGG Zaanstad
  • Alles in beweging
  • Doe vrijdag
  • AWBR
  • Zaanprimair
Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 maart 2023

Project Info

springende kinderen
Startdatum 06 jan 2020
Einddatum 31 aug 2025