Centre of Expertise Urban Vitality

Vitaliteit in de Wijk

Kwetsbare burgers in de stad: samen onze zorg!

Project

In lijn met landelijke overheidsbeleid legt de gemeente Amsterdam steeds meer verantwoordelijkheid bij haar inwoners. De gemeente verwacht dat burgers participeren in alle aspecten van het dagelijkse leven en de regie over hun leven voeren. Zo ook over hun eigen gezondheid. Voor kwetsbare burgers is dit lastig. Zij kampen naast gezondheidsproblemen vaak met schulden, taalachterstand, werkloosheid, verslaving(en) en/of slechte huisvesting. Dit vraagt om begeleiding en/ of advies van zorgprofessionals en hulpverleners; bij voorkeur via een integrale aanpak. De faculteit Gezondheid vernieuwt daarom haar onderwijs. Studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie en Verpleegkunde leren hoe zij interprofessioneel samenwerken in de wijk. Zij doen ervaring op met burgers uit gemarginaliseerde groepen die complexe (zorg)behoeften en hulpvragen hebben.

vitaliteit in de wijk

De complexe problemen waar kwetsbare burgers mee kampen, beïnvloeden hun gezondheid en welzijn. Dit kan vergaande gevolgen hebben. Denk aan ongelijkheid, exclusie, tekorten, disbalans en marginalisatie in het dagelijks leven.

Doel

Het ontwikkelen van een onderwijsinnovatie waarbij studenten in een community gerichte leeromgeving werken aan hun interprofessionele en interculturele competenties. Tegelijkertijd dragen deze studenten bij aan de deelname, gezondheid en welzijn van kwetsbare mensen in Amsterdam.

Voordelen nieuwe aanpak

 • Studenten werken op interprofessionele en geïntegreerde wijze aan beroepsproducten.
 • Authentiek onderwijs waarbij studenten leren onderzoek te doen in de praktijk en hiervan de urgentie voelen.
 • Studenten worden aangezet professioneel te redeneren over het perspectief van kwetsbare burgers, zorgprofessionals/ hulpverleners en vrijwilligers, organisaties en stadsdelen in relatie tot hun eigen ethische en culturele sensitiviteit.
 • Aantoonbare verbinding tussen onderzoek, onderwijs en inwoners van Amsterdam.
 • Betere aanpak van gezondheidsproblemen in Amsterdam vanwege het grote aantal studenten die de faculteit Gezondheid inzet voor deze pilotstudie en ook door deelname van studenten van de aangehaakte HvA faculteiten: Techniek (FT), Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Maatschappij en Recht (FMR).

Methode

Het projectteam voert het onderzoek uit volgens de werkwijze van de buurtcampussen HvA waarbij het gaat om onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. De kweekvijver, de betrokkenen en de uitdagingen in de wijk staan in de buurtcampus centraal. Daarbij gaat het om het versterken van werken en leren in interprofessionele teams en met communities.

 1. Voorbereidende fase: ontwikkelen en het vormen van een proeftuin in de wijk.
 2. Kweekvijver voor studentenprojecten:
 • Onderzoeken van uitdagingen en ontwikkelen van oplossingen voor ervaren problemen.
 • Aanbieden van activiteiten en diensten.
 • Opvolgen van kennis door continue aanbod van studenten.
 • Interprofessionele, twee wekelijkse, bijeenkomsten met kennisdeling en evaluatie.
 1. Evaluatie onderwijsinnovatie

Resultaten/producten

 • Vijf procent van de studenten (150 per jaar) van de faculteit Gezondheid neemt gedurende een periode van 2 jaar deel aan interprofessionele projectteams. In eerste instantie in de wijk Zuidoost en later ook in andere focuswijken. Studenten doen dit binnen hun eigen studieprogramma bijvoorbeeld in minoren, stages en afstudeerprojecten.
 • Docenten van de faculteit Gezondheid hebben oog voor de wensen en behoeften van kwetsbare burgers met vaak een migranten-achtergrond. Dit wordt bereikt door de wisselwerking tussen onderwijs en praktijk, waarbij onderwijsprogramma’s worden verrijkt door ervaringsdeskundigen en (in)formele zorgverleners. Daarnaast nemen docenten deel aan projecten op locatie en in bijbehorende onderwijsmodules.
 • Burgers ervaren een grotere toegankelijkheid van zorg en ondersteuning doordat diensten en professionals beter samenwerken en zich richten op de wensen en behoeften van de burgers.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk?

De faculteit Gezondheid vernieuwt het onderwijs door studenten al tijdens hun opleiding in een community gerichte leeromgeving te laten werken. Vragen vanuit de praktijk worden gekoppeld aan studentprojecten in de verschillende jaren van de studieprogramma’s. Opdrachten richten zich, naast de inhoudelijke competenties van de eigen professie, vooral op de interprofessionele en interculturele competenties.

Door concrete maatschappelijke vraagstukken te integreren in het onderwijs leren studenten om uit hun comfortzone stappen en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiermee zijn studenten beter toegerust als professionals in de beroepspraktijk van een grootstedelijke omgeving.

Subsidieverstrekker

 • Comenius Senior Fellow

Externe partners

 • Buurtcampussen HvA
 • GGD Amsterdam
 • Woningbouwcorporatie Rochdale
 • Bewonerscommissie Geldershoofd
 • Meer Maatjes
 • Stichting Toekomst Muziek
 • Buurttalentontwikkeling
 • G&G juniors
 • Stichting Re-Boost
 • Gemeente Amsterdam, gebiedsteam Bijlmer Oost
 • Buurtkeuken Healthy Food – stichting Kraktie
 • GGD Amsterdam

Nieuwsberichten VIEW

Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 december 2023

Project Info

vitaliteit in de wijk
Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Fenna Wichers
Greet Gevers
Nicky van Oostrum