Centre of Expertise Urban Vitality

PREVENT Integrale wijkgerichte preventie

Project

Gezondheid en welzijn hangen op allerlei manieren samen. Toch zijn de gezondheidszorg en het sociale domein grotendeels gescheiden werelden. PREVENT, een onderzoeksgroep van 10 lectoraten van Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat daar verandering in brengen. Met een zogenoemde SPRONG-subsidie versterkt PREVENT de komende 8 jaar de huidige kennisinfrastructuur voor interprofessionele samenwerking op het gebied van preventie in de wijk.

Margo van Hartingsveldt, lector Ergotherapie - Participatie en Omgeving:

Om integrale, wijkgerichte preventie mogelijk te maken, is het wezenlijk dat zorg en welzijn tot elkaar komen. Deze verbinding tussen zorg en welzijn staat centraal in SPRONG.

De Nederlandse samenleving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die gezondheid en welbevinden van mensen onder druk zetten. Er is dubbele vergrijzing, meer mensen hebben chronische aandoeningen, er is eenzaamheid en bijna 7 op de 100 Nederlanders leven in armoede. Zorg- en hulpvragen worden complexer en de kosten stijgen. Met name grote steden als Amsterdam en Utrecht hebben specifieke uitdagingen, zoals een groeiende bevolking, (super)diversiteit en grote kansenongelijkheid.

Veel mensen hebben te maken met een stapeling van kwetsbare omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, laaggeletterdheid, een migratieachtergrond, een klein sociaal netwerk, geen (betaald) werk en/of (dreigende) schulden. Vooral een gebrek aan bestaanszekerheid heeft grote impact op hun gezondheid. Dat gaat gepaard met stress, angst, somberheid, een ongezonde leefstijl, en/of andere gezondheidsproblemen. Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders zijn dan ook hardnekkig en vragen om een aanpak die op meerdere oorzaken gericht is.

Lea den Broeder, lector Gezondheid en Omgeving:

In PREVENT willen we niet alleen over bewoners praten, maar vooral ook met hen. Zo leren we beter begrijpen wat zij nodig hebben. En worden zorg én welzijn effectiever.

Doel

In PREVENT groeien de 10 lectoraten uit 4 onderzoeksgroepen van 2 hogescholen samen door naar een landelijke, prominente, krachtige expert-/onderzoeksgroep met een herkenbaar profiel en doorwerking op integrale wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn.

Methode

De PREVENT-living labs staan centraal: onderzoek vindt daar in en met de praktijk plaats. Bestaande living labs van HvA en HU worden versterkt en met elkaar verbonden. Vanuit het CoE Urban Vitality doen de living labs Vitaliteit in de wijk (VIEW) en het Bajeskwartier mee. Vanuit het Amsterdam Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie doet het lab ‘Gewoon Geld Geven’ mee.

Met de SPRONG-subsidie kunnen de living labs worden doorontwikkeld met optimaal gebruik van elkaars kennis en expertise. We bouwen aan een Body of Knowledge over integrale wijkgerichte preventie die anders door de versnippering of kleinschaligheid niet tot stand zou komen.

Anna Custers, lector Armoede Interventies:

Wat gebeurt er als je gezinnen in armoede gewoon geld geeft? Als onze hypothese klopt is bestaanszekerheid een belangrijke determinant voor gezondheid. Sociaal maakt gezond.

Waar staat PREVENT over 8 jaar?

 • PREVENT groeit uit tot een landelijk prominente en krachtige expertgroep in integrale wijkgerichte preventie met focus op het verbeteren van interprofessionele samenwerking bij stedelijke vraagstukken op het snijvlak van gezondheid en welzijn.
 • PREVENT heeft een herkenbaar profiel, beschikt over relevante kennis over de complexiteit van wijkgerichte preventie en past innovatieve praktijkgericht onderzoeksmethoden toe naar de invulling, evaluatie en implementatie van integrale wijkgerichte preventie.
 • PREVENT bestaat uit een brede multidisciplinaire groep onderzoekers, die zich na 8 jaar ontwikkeld hebben tot inhoudelijke experts op dit thema.

Verwachte maatschappelijke impact

PREVENT werkt aan het vergroten van de kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving, door integrale wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn. Er worden daarbij in Amsterdam en Utrecht 6 living labs doorontwikkeld met optimale participatie van de bewoners en professionals.

Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werk:

Welzijn en Gezondheid zijn beide multi-disciplinaire vraagstukken met steeds meer overlap. Dat leidt tot allerlei praktijkvragen over en weer. PREVENT bouwt aan kennis op die grens.

Bijdrage aan onderwijs en onderzoek

Professionals, onderzoekers, docenten en studenten leren en werken interprofessioneel samen in living labs in de wijk en doen ervaring op met bewoners uit risicogroepen en met complexe (zorg)behoeften. De kwaliteit van onderzoek wordt met dit project naar een hoger niveau getild met aandacht voor systematische evaluatie van kwaliteitsprocessen, een gestructureerde werkwijze voor datamanagement en een stevige visie op open science.

Betrokken HvA-lectoraten

 • Ergotherapie – Participatie en Omgeving
 • Lectoraat Gezondheid en Omgeving
 • Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk
 • Lectoraat Armoede Interventies

Externe partners/stakeholders

 • Hogeschool Utrecht
 • RIVM
 • Centrum voor Cliëntervaringen Amsterdam
 • Active and Healthy Aging Amsterdam
 • Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam
 • SIGRA
 • GGD Amsterdam
 • European Forum for Primary Care
 • Bajes Kwartier Amsterdam

Contact

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2024