Urban Technology

Nationale Learning Community Systeemintegratie

Samen kennis ontwikkelen en delen voor een snelle energietransitie en slimme afstemming van de onderdelen in het energiesysteem

Project

Multidisciplinaire samenwerking is cruciaal voor de transitie naar een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie. De Nationale Learning-community Systeemintegratie brengt professionals, onderzoekers en studenten bijeen, met als doel samen tot oplossingen te komen voor hoe je onderdelen van zo’n systeem slim met elkaar verbindt en integreert. Deelnemers delen hun kennis, inzichten en ervaringen met een breed publiek, bijvoorbeeld rond de inzet van data voor het modelleren van energiesystemen, flexibiliteit, conversie en multi-commodity energysystems.

Op 13 oktober 2022 organiseert de Hogeschool van Amsterdam het evenement Systeemintegratie - Nut en noodzaak van data.

Tijd: 14.00 - 17:30

Locatie: Jakoba Mulderhuis, Gerard van Haarlem-Zaal, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam

Meer informatie over het event

Inschrijven kan op deze pagina

De energietransitie brengt de komende decennia grote veranderingen met zich mee in onze maatschappij. Fossiele brandstoffen worden geleidelijk vervangen door duurzame alternatieven, zoals wind- en zonne-energie; energiebronnen waarbij de productie varieert met de weersomstandigheden en de seizoenen. De vraag naar energie gaat veranderen, er komen nieuwe spelers bij op de energiemarkt en grenzen tussen energieleveranciers vervagen. Op alle schaalniveaus worden energiesystemen met elkaar verbonden: van woningen en wijken, tot regio’s, landen en werelddelen. Betrouwbaarheid, leveringszekerheid, veiligheid, efficiëntie, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn hierbij cruciaal. De uitdaging is tot een integraal energiesysteem te komen waarin al deze afhankelijkheden, actoren, factoren en voorwaarden zijn meegenomen. Dat kan alleen met inzet van professionals die kennis hebben over de verschillende elementen in het systeem en de samenhang ertussen.

Vier deelthema’s

Vanuit die gedachte zet de Hogeschool van Amsterdam samen met de Hogeschool van Arnhem/Nijmegen, de Hanzehogeschool en de TU Delft learning-community teams(LC-teams) op rond vier thema’s die cruciaal zijn voor een goede systeemintegratie:

1. Energiesystemen en conversie

2. Flexibilisering

3. Multi-Commodity Energy Systems

4. Data, modelleren en digitaliseren van energiesystemen.

Tijdens een inventarisatie met het werkveld in 2020-2021 hebben de projectpartners samen een model ontwikkeld voor hoe zulke LC’s er in de praktijk uit kunnen zien. In het model staan dialoog en ontmoeting, bijvoorbeeld via wereldcafés, lezingen en excursies, centraal. Per thema wordt in multidisciplinaire teams kennis ontwikkeld: samen met partners uit het werkveld binnen projecten en fieldlabs. Daarnaast zal de learning-community Systeemintegratie via een expertiseplatform leerpaden aanbieden voor na- en bijscholing rond systeemintegratie en de deelthema’s.

Human Capital-Agenda

Er is op dit moment een groot tekort aan arbeidskracht om de energietransitie te realiseren. Kwaliteiten als systeemdenken en interdisciplinair samenwerken worden de komende jaren steeds belangrijker. Via deze learning community komt hier structureel aandacht voor binnen de basisopleidingen (mbo/hbo) en in bijscholingsactiviteiten, met praktijkvraagstukken als uitgangspunt. Via het expertiseplatform worden op termijn kennis- en opleidingsmodules aangeboden waarmee professionals een individueel leerpad voor bij- en nascholing kunnen samenstellen.

Onderwijs

Studenten van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam kunnen stage lopen of een afstudeerproject doen, bijvoorbeeld via het Sustainable Energy Lab, en via lopende onderzoeksprojecten of samenwerkingsverbanden met praktijkpartners als Vattenfall. Praktijk- en onderzoekscasussen worden ingebracht in onder meer de minoren Energiepositieve Stad,Data Science met de speciale track “Energy Transition” en de “Power Minor” in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Studenten Wiskunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Logistiek enzovoorts kunnen zo kennismaken met vraagstukken rond systeemintegratie en de energietransitie.

Vier kennisinstellingen werken samen

De Nationale Learning Community Systeemintegratie wordt, in opdracht van de Topsector Energie, getrokken door vier kernpartners: de HvA, de HAN University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen en TU Delft|the Green Village.

Doe je mee?

Alle deelnemende kennisinstellingen werken aan het realiseren van leer-, werk- en samenwerkingsovereenkomsten met partners uit het werkveld: zowel regionaal als nationaal. Netbeheerders, energiebedrijven, gemeenten en andere stakeholders op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de NLCS. Wilt u zich aansluiten of meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen:

Perspectief

Voor een breder perspectief op learning communities in relatie tot de energietransitie, en wat mee doen aan een learning community voor u kan betekenen, verwijzen we u graag naar deze verhelderende video van de Topsector Energie.

Gepubliceerd door  Urban Technology 21 september 2022

Project Info

Startdatum 09 mei 2022
Einddatum 31 dec 2024