Centre of Expertise Urban Education

Missie en visie

Missie

Versterken van kansen in grootstedelijke omgeving in en door onderwijs en opvoeding

Het Centre of Expertise Urban Education wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve leer- en ontwikkelarrangementen. Die arrangementen versterken de kansen voor jeugdigen en (toekomstige) professionals in de grootstedelijke omgeving.

Visie

Inclusieve benadering van leren en ontwikkeling in de grote stad

Grootstedelijke context

De Hogeschool van Amsterdam bevindt zich in het hart van de grootstedelijke dynamiek. Elke dag trekken studenten met uiteenlopende achtergronden, ambities en talenten naar de hogeschool om zich te ontwikkelen tot vakbekwame professionals. Met de grote stad als leer- en werkomgeving.

De HvA maakt de grootstedelijke context waarin zij opereert ook tot object van onderzoek. In verbinding met de eigen opleidingen, het werkveld, andere kennisinstellingen, jeugdigen en hun opvoeders draagt de HvA bij aan de innovatie van de beroepspraktijk. Innovatie op het gebied van leren en ontwikkelen in de context van de grote stad.

Leven lang leren

Het Centre of Expertise Urban Education richt zich op de ontwikkeling van leer- en ontwikkelarrangementen aangaande opvoedings- en onderwijsvraagstukken in de grootstedelijke omgeving. Deze arrangementen beslaan de breedte van ‘een leven lang leren en ontwikkelen’. Van de voorschoolse fase tot volwassenheid.

Het Centre of Expertise kijkt hierbij naar wat in verschillende onderwijs- en opvoedingscontexten afspeelt en legt ook de verbinding met sociale contexten daaromheen. De thuisomgeving, het bredere sociale netwerk, de online omgeving, de wijk, de stad, de (regionale) arbeidsmarkt en de samenleving zijn allemaal van invloed. Deze sociale contexten zijn van invloed op de kansen, keuzes, mogelijkheden en op het gedrag van individuen en groepen. En op die van onderwijs- en opvoedingsprofessionals die hen begeleiden.

Opbrengsten onderwijs en opvoeding

De interactie tussen bovengenoemde, verschillende invloedssferen is bepalend voor de opbrengsten van onderwijs en opvoeding. Die opbrengsten zijn:

  • concrete leeropbrengsten (kwalificatie)
  • een bredere voorbereiding (socialisatie) op deelname aan de samenleving (participatie)
  • identiteitsontwikkeling (persoonsvorming)
  • sociale mobiliteit (emancipatie).

Kenmerkend voor deze benadering is het streven naar zelfregie en eigenaarschap. Kinderen, jongeren, toekomstige en meer ervaren professionals geven in interactie met hun omgeving vorm aan hun eigen ontwikkeling en (school)loopbaan. Hierbij zijn zij gedreven door hun individuele ambities en potentie.

Inclusieve benadering leren en ontwikkelen

De grootstedelijke dynamiek, die wordt gekenmerkt door superdiversiteit, vraagt om een inclusieve benadering van leren en ontwikkelen. Diversiteit is een gegeven en een kracht voor het realiseren van leer- en ontwikkelarrangementen waarin alle betrokkenen zich erkend en gewaardeerd weten, zich thuisvoelen en volwaardig kunnen participeren. Een inclusieve benadering vereist dat de spanning die verschillen teweeg kunnen brengen worden (h)erkend en waar mogelijk worden gereduceerd.

In de open samenleving als de onze, waarin identiteiten en maatschappelijke posities niet bij geboorte vastliggen, bepalen individuen zelf met wie zij zich willen en kunnen verbinden. Maar die verbinding staat onder druk door segregatie en kansenongelijkheid. Die laatste twee dreigen individuen te beperken in de mogelijkheden die ze hebben om eigen keuzes te maken bij leer- en ontwikkelarrangementen.

Een inclusieve benadering vereist dat individuen zich kunnen en willen inleven in een ander, door elkaar en elkaars perspectieven te leren kennen. En door ruimte te bieden voor verschillen in perspectief en mogelijkheden. Dat levert soms ongemak op. Zeker wanneer er sprake is van botsende perspectieven of behoeftes.

Een belangrijke vraag voor het Centre of Expertise Urban Education is: hoe creëer je binnen deze dynamiek optimale kansen voor elk individu om zich te ontwikkelen tot de persoon en professional die hij of zij wil zijn? En hoe creëer je die kansen voor elke groep?

Inclusieve benadering door onderzoekers

Het Centre of Expertise onderzoekt de samenhang en samenwerking tussen de verschillende invloedssferen die jeugdigen en (toekomstige) professionals omringen, voeden of juist belemmeren. Om zo de meest kansrijke verbindingen tussen deze invloedssferen te identificeren.

Binnen het Centre is aandacht voor verschillende aspecten van diversiteit: zowel in termen van de achtergrond en mogelijkheden van individuen, als in termen van de doelen die individuen nastreven en de kansen en belemmeringen die zij daarbij op hun pad tegenkomen. Door nadrukkelijk oog te hebben voor al deze aspecten van diversiteit, houdt het Centre of Expertise bestaande praktijken tegen het licht en bevraagt steeds opnieuw ieders rol – ook die van (docent-)onderzoekers. Het Centre vraagt ook van onze individuele onderzoekers een inspanning om de inclusieve benadering te praktiseren.

Gepubliceerd door  Urban Education 15 oktober 2020

mw.  Drs. M.L. Driessen (Merel)

Programmacoördinator Kenniscentrum

Tel: 0648275885
m.l.driessen@hva.nl
Bekijk profiel

dhr.  dr. H. Nieuwelink (Hessel)

Lector Burgerschapsonderwijs

Tel: 0621155487
h.nieuwelink@hva.nl
Bekijk profiel