Centre of Expertise Urban Education

Past passend onderwijs in het curriculum van de grootstedelijke tweedegraads lerarenopleidingen?

Hoe kan het handelingsrepertoire rond passend onderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs vertaald worden naar het curriculum van de lerarenopleidingen?

Project

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 zijn scholen verplicht passend onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Deze plicht zet extra druk op alle docenten in basis- en voortgezet onderwijs, maar die druk is nog hoger in de grote steden, waar klassen een grotere diversiteit kennen. In dit project wordt geprobeerd een overzicht te maken van de manieren waarop docenten in de steden met het aanbieden van passend onderwijs omgaan.

DOEL VAN DIT PROJECT

Een overzicht van ‘best practices’

Sinds de invoering van de plicht om passend onderwijs te geven, in 2014, zijn de verwachtingen bij scholen en de overheid hoog gespannen. Toch blijkt uit onderzoek dat het aanbieden van passend onderwijs niet makkelijk is, en dit geldt zowel voor zittende docenten als voor startende docenten. In een grootstedelijke context met een grote diversiteit aan leerlingen is het uitvoeren van de wet Passend onderwijs een extra uitdaging voor docenten. Op veel scholen heerst een handelingsverlegenheid onder een aantal docenten, startende docenten en studenten. De gewenste onderwijsresultaten worden niet voor alle leerlingen bereikt.

De scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en de tussenvoorzieningen in Amsterdam zijn de uitdaging om het Passend Onderwijs vorm te geven met succes aangegaan. Zij delen graag hun kennis over de didactische en pedagogische vaardigheden die zij hiervoor inzetten. In dit project zal deze kennis geïnventariseerd worden, waarbij ook gekeken wordt naar hoe die kennis toegepast kan worden in het onderwijs en in het curriculum van de lerarenopleidingen.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Onderzoek naar het handelingsrepertoire van ervaren docenten uit vso; praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen, op het gebied van het goed uitvoeren van passend onderwijs

Het project bestaat uit een kwalitatief onderzoek waarbij 80 docenten en begeleiders van passend onderwijs uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, tussenvoorzieningen en het praktijkonderwijs in de regio Amsterdam worden geïnterviewd. De basis voor die interviews wordt gevormd door een literatuuronderzoek. Na het uitvoeren van de interviews worden deze vervolgens geanalyseerd.

De uitkomsten van de interviews worden gebruikt om een advies op te stellen voor het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen, zodat de toekomstige leraren kunnen profiteren van de bestaande ‘best practices’ en zo beter worden voorbereid voor hun taak in de grootstedelijke omgeving. Verder zal er aandacht besteed worden aan het verder verspreiden van de opgedane kennis: het is de bedoeling dat er een publicatie in een vaktijdschrift komt, en er worden diverse presentaties gegeven aan relevante doelgroepen.

Bekijk hier de poster die als toelichting op het project werd gemaakt voor het jaarlijkse Veloncongres voor lerarenopleiders 2020.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project over passend onderwijs en grootstedelijke lerarenopleidingen is een initiatief van Karen Slot (Hogeschool van Amsterdam), Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam, Stichting Altra Onderwijs en Jeugdzorg, Stichting Eduvier Onderwijsgroep Lelystad, Studentonderzoekers van de tweedegraads lerarenopleidingen HvA, eerstegraads lerarenopleiding Breitner Academie, tweedegraads lerarenopleidingen Inholland en de HvA opleiding Toegepaste Psychologie.

Deelnemende faculteiten

Faculteit Maatschappij en Recht, Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

mw. S.A. Hornberger MEd

Gepubliceerd door  Urban Education 9 april 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555