Regelingen en reglementen

Op deze pagina vind je informatie over de geldende regelingen en reglementen.

In de statuten van de Stichting Hogeschool van Amsterdam zijn een aantal wezenlijke beginselen van goed bestuur vastgelegd. Zo zijn de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur verplicht zich te onthouden van bemoeienissen die er toe leiden dat zij persoonlijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen en diensten voor de stichting. Ook bepaalde met name genoemde functies zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van deze organen van de Hogeschool van Amsterdam. Leden van de Raad van Toezicht zijn statutair verplicht nevenfuncties te melden. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur enerzijds en die tussen het College van Bestuur, de decanen en de directie(s) van organisatorische eenheden anderzijds, zijn statutair vastgelegd en worden nader uitgewerkt in het Bestuurs- en beheersreglement en de daarop gebaseerde Procuratieregeling.

In het Bestuurs- en beheersreglement is een aantal taken en bevoegdheden van het College van Bestuur overgedragen aan de decanen. Dit zijn de taken en bevoegdheden die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn toegekend aan de decaan van de faculteit.

In het Bestuurs- en beheersreglement is tevens vastgelegd dat de onderwijs- en examenregeling van elke opleiding moet voldoen aan het door het College van Bestuur vastgestelde kader. Daarnaast wordt in het reglement ook de samenstelling en de positie van de opleidingscommissie beschreven. Wijzigingen in het Bestuurs- en beheersreglement moeten goedgekeurd worden door zowel de Raad van Toezicht als de medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam.

In de Procuratieregeling wordt voor een aantal functionarissen van de Hogeschool van Amsterdam de bevoegdheid geregeld om de hogeschool - onder voorwaarden - te mogen vertegenwoordigen, tot welke bedrag en voor welke rechtshandelingen. Naast deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt in sommige gevallen ook gebruik gemaakt van speciale volmachten en/of aanvullende richtlijnen. Deze speciale volmachten en/of aanvullende richtlijnen zijn in de regel afkomstig van het College van Bestuur maar soms ook van een andere gemachtigde. Als een volmachtgever een ander machtigt, kan dit alleen als de Procuratieregeling daarin voorziet; een volmachtgever kan nooit meer bevoegdheden geven dan aan de volmachtgever zelf zijn toegekend. Een aan een medewerker verstrekte volmacht kan op elk moment door het College van Bestuur of de een volmachtgever worden ingetrokken. Aan de toekenning van een volmacht kan door een medewerker geen rechten worden ontleend. De Procuratieregeling kan op elk moment door het College van Bestuur worden gewijzigd.

Procuratieregeling (Nederlands)

De Hogeschool van Amsterdam kent een Klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling biedt rechtsbescherming aan medewerkers die een misstand bij de Hogeschool van Amsterdam willen aankaarten en draagt daarmee bij aan een veilig leef- en werkklimaat.

Download de Regeling melden vermoeden misstand onregelmatigheid of integriteitsschending' van de HvA.

In de Integriteitscode wordt aangegeven wat de Hogeschool van Amsterdam verstaat onder integer gedrag en wat zij op dit punt van haar medewerkers verwacht.

Integriteitscode (Nederlands)

Integrity code (English)

Medewerkers en studenten die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag kunnen op grond van de Regeling ongewenst gedrag daarover een klacht indienen bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag. Wordt een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard, dan kan de Klachtencommissie besluiten het College van Bestuur te adviseren maatregelen te treffen.

Regeling ongewenst gedrag (Nederlands)
Reglement Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (Nederlands)

Regulations on Inappropriate Behaviour (English)

Bij de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens per 1 januari 2013 is het Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten ingetrokken en is het aan de Raad van Toezicht overgelaten de rechtspositie van de leden van het College van Bestuur te regelen.

De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om voor de vergoeding van (on)kosten een heldere en transparante regeling te maken. Deze Regeling kostenvergoedingen, reiskosten en faciliteiten leden College van Bestuur is daarvan het resultaat.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 februari 2024