Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken

Domein overstijgende samenwerking

Project

De programmalijn Grootstedelijke Opvoedingsvraagstukken (GO) van de HvA is een faculteit overstijgend samenwerkingsverband van de lectoraten Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd, Youthspot - Jongerenwerk in de Grote Stad (beide FMR) en De Pedagogische Functie in Onderwijs en Opvoeding (FOO). Het brede programma levert niet alleen nieuwe kennis, maar draagt ook bij aan het ontwikkelen van het onderwijs van de HvA.

Programmalijn GO

Op 1 januari 2015 gingen de nieuwe Jeugdwet, de Wet Passend Onderwijs, de Participatiewet en de herziening van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in. De invoering van deze wetten heeft de zorg voor en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders ingrijpend veranderd. Professionals zijn meer gericht op het mogelijk maken van gezonde en veilige omgeving voor de jeugd en werken veel meer dan voorheen preventief. Bestaande lokale structuren zijn gewijzigd en er wordt nadrukkelijker dan voorheen van de het sociale netwerk en vrijwilligers gevraagd om actief betrokken te zijn bij de opvoeding van de jeugdigen in hun omgeving. Met name in de grote stad, waar veel verschillende volwassenen met uiteenlopende netwerken, achtergronden en ideeën over opvoeding naast elkaar leven, hebben pedagogische professionals veel vragen over de mogelijkheden en grenzen van dit nieuwe uitgangspunt van gezamenlijk opvoeden. Wat houdt een sterke pedagogische omgeving precies in? Wie moet wat doen? En waar stopt de verantwoordelijkheid van de één en begint die van een ander?

Binnen de programmalijn GO wordt samen met docenten, studenten en het werkveld een antwoord gezocht op bovenstaande vragen. Er wordt hierbij in verschillende (onderzoeks-)projecten gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking, afstemming en ontwikkeling van de (pedagogische) omgeving van jeugdigen. Het doel van deze projecten is tweeledig. Enerzijds is het doel kennisvergroting over de huidige pedagogische praktijk (waarbij de nieuw verkregen kennis kan worden meegenomen in de ontwikkeling van leermateriaal voor professionals), anderzijds is het doel onderwijsmateriaal te ontwikkelen dat aansluit op de meest recente kennis, zodat de professionals van de toekomst zo goed mogelijk worden voorbereid.

Publicaties

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor Jeugd heeft in samenwerking met de programmalijn GO vier verschillende producten opgeleverd.

 1. Stimulating interdisciplinary collaboration among youth social workers: a scoping review (Rumping, Boendermaker & De Ruyter, 2018)

  Interdisciplinaire samenwerking speelt een belangrijke rol bij het afstemmen van ondersteuning op de individuele behoeften van kinderen en jongeren. Interdisciplinair samenwerken blijkt echter moeilijk te zijn voor professionals die met jeugd werken. Deze review geeft een overzicht van de literatuur over het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking van sociaal werkprofessionals die met jeugdigen werken. Het artikel geeft omschrijft zes elementen die samenwerking van interdisciplinaire samenwerking stimuleren en creëert inzicht in bestaande en onderzochte interventies.

  Meer informatie?
  Neem contact op met Sanne Rumping (s.m.rumping@hva.nl)

 2. Differences in collaboration of youth social work professionals with other professionals, volunteers and parents (Rumping, Manders & Metz, 2018), under review

  In samenwerking met studenten van de opleidingen Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, SPH en MWD zijn vragenlijsten afgenomen onder 268 professionals die werkzaam zijn met jeugd in Amsterdam. In dit onderzoek is gekeken naar de verschillen die er zijn in de mate van samenwerking van professionals afkomstig uit jeugdhulp, jongerenwerk en onderwijs met andere professionals, vrijwilligers en ouders. Het onderzoek laat zien dat er verschillen zijn in de ervaren mate van samenwerking, tussen de werkvelden en met verschillende partners. Hierdoor is het duidelijker in welke werkvelden en met welke partners de samenwerking verbeterd moet worden en wat mogelijke oorzaken hiervan zijn.

  Meer informatie?
  Neem contact op met Sanne Rumping (s.m.rumping@hva.nl)

 3. Werken aan een Pedagogische Civil Society? De stand van zaken. (Rumping, Boendermaker, Metz & Fukkink, 2018)

  Studenten Social Work en Pedagogiek worden opgeleid om ouders en kinderen te ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Zij gaan bijvoorbeeld werken als opvoedcoach, jeugdhulpwerker of jongerenwerker. In al deze rollen komen zij in contact met diverse opvoeders in de samenleving, zoals leerkrachten, ouders met diverse achtergronden en opvoedstijlen, en vrijwilligers in de buurt of op de sportvereniging. Deze diversiteit zorgt voor uitdagingen in de omgang met elkaar en maakt het realiseren van een sterke pedagogische omgeving voor kinderen niet altijd makkelijk.

  Dit verslag heeft als doel professionals in het jongerenwerk en jeugdhulp, docenten, studenten Social Work en Pedagogiek inzicht te geven in welke ontwikkelingen er zijn geweest in het (preventieve) jeugdbeleid en welke invloed dit kan hebben op de werkzaamheden van professionals die met jeugd werken. Dit verslag draagt bij aan bewustmaking over- en reflectie op de ontwikkelingen in het jeugdbeleid, en de rol en positie van de overheid, burgers, vrijwilligers en professionals in de omgeving waarbinnen pedagogische professionals functioneren. In dit verslag is een werkblad voor studenten en professionals toegevoegd die gebruikt kan worden als reflectie- en kennis materiaal.

  Hier te downloaden: verslag 'Werken aan een Pedagogische Civil Society? De stand van zaken'

  Meer informatie?
  Neem contact op met Sanne Rumping (s.m.rumping@hva.nl)

 4. Hoe creëer je beter contact tussen jongerenwerkers en ouders? (Rumping, Todorovic, Metz & Van der Grient, 2018)

  ​In opdracht van welzijnsorganisatie Dynamo is er onderzoek gedaan naar de Pilot Oudercontact. Het doel van deze pilot is het creëren van meer contact tussen jongerenwerkers en de ouders omdat dit ten goede komen van de jongere, bijvoorbeeld doordat er meer preventief gewerkt kan worden. In dit onderzoek is gekeken naar wat er door jongerenwerkers wordt verstaan onder goed oudercontact en welke factoren van invloed zijn op het realiseren van goed contact met ouders. Zo blijkt dat praktische ondersteuning zorgt voor vertrouwen bij de ouder en een ingang biedt voor vervolgcontact. Op basis van dit onderzoek is er voor Dynamo een fact- en tipsheet ontwikkeld die door (toekomstige) jongerenwerkers gebruikt kunnen worden om bij te dragen aan het bereiken van goed oudercontact. Tevens is er een PowerPoint ontwikkeld met de onderzoeksresultaten.

  Meer informatie?
  Neem contact op met Sanne Rumping (s.m.rumping@hva.nl)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2014
Einddatum 01 sep 2020

Contact

Leonieke Boendermaker
Judith Metz

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555