Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Growth opportunities in professional youth work

Promotieonderzoek: Contribution of a multi-methodic approach on the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters.

Project

In dit promotieonderzoek heeft Jolanda Sonneveld onderzocht hoe het professioneel jongerenwerk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. Het jongerenwerk is een beroep binnen het sociaal werk dat zich richt op ondersteuning van jongeren bij het volwassen worden in de samenleving. Inzet is om vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering eraan bij te dragen dat jongeren (10-24 jaar) hun fase van jong-zijn goed doorlopen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten. Professioneel jongerenwerk houdt zich primair bezig met jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Naast de overgang van kind naar volwassenheid, hebben deze jongeren een vorm van achterstand te overbruggen als gevolg van opgroeien in armoede, een gebrek aan vaardigheden, capaciteiten of mogelijkheden.

Sinds er in de sociaal pedagogische wetenschappen en in het jeugdbeleid steeds meer aandacht is voor positieve ontwikkeling van de jeugd en preventie, is de vraag hoe het jongerenwerk hieraan bijdraagt urgenter geworden. Zeker binnen een jeugdstelsel waarin de jeugdzorg steeds meer onder druk komt te staan. Hoewel van professioneel jongerenwerk vaak wordt beweerd dat het een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van jongeren, ontbrak tot nog toe een wetenschappelijke onderbouwing.

Via dit promotieonderzoek werd een multi-methodische benadering in het jongerenwerk ontrafeld en vervolgens via een longitudinale cohortstudie en een multiple casestudie onderzocht hoe deze methodische aanpak bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 11 jongerenwerkaanbieders die verbonden zijn aan het lectoraat Youth Spot van de HvA.

Preventieve voorziening in het jeugddomein

Het proefschrift is verschenen op 20 juni 2022. De uitkomsten zijn bruikbaar voor praktijk en onderwijs om de kwaliteit van het jongerenwerk verder te versterken en aan te tonen richting gemeenten wat jongerenwerk bijdraagt als preventieve voorziening in het jeugddomein. Fundamenteler maakt dit onderzoek inzichtelijk op welke manier het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar een preventieve voorziening als het jongerenwerk mogelijk is.

Jolanda Sonneveld is werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot - Jongerenwerk, Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij docent bij de minor Jongerenwerk en de master Social Work. Voor dit promotieonderzoek was zij aangesteld bij de Academische werkplaats Sociaal Werk, Tilburg University.

Publicaties voortkomend uit dit promotieonderzoek:

  • Sonneveld, J., Metz, J., Schalk, R., & Van Regenmortel, T. (2021). Professional youth work as a preventive service: towards an integrated conceptual framework. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 340-355. https://doi.org/10.1080/02673843.2021.1942088
  • Sonneveld, J., Rijnders, J., Metz, J., Van Regenmortel, T., & Schalk, R. (2020). The contribution of professional youth work to the development of socially vulnerable youngsters: a multiple case study. Children and Youth Services Review, 118, [105476]. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105476
  • Sonneveld, J., Metz, J., Manders, W., Schalk, R., & Van Regenmortel, T. (2021). The Contribution of Professional Youth Work to the Personal Development and Social Participation of Socially Vulnerable Youngsters: A Dutch Longitudinal Cohort Study. Child and Adolescent Social Work Journal. https://doi.org/10.1007/s10560-021-00765-w
  • Sonneveld, J., Metz, J., Van Regenmortel, T., Schalk, R., & Manders, W. A. (In press). Methodical principles and prevention-focused outcomes in professional youth work: A longitudinal analysis. Journal of Social Work
  • Sonneveld, J., Metz, J., Van Regenmortel, T., Schalk, R., (Accepted). Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg. Groeikansen voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Jeugd in Ontwikkeling
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2017
Einddatum 01 mei 2022