Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werkplaats Jongerenwerk: Pedagogisch handelen

Project

September 2020 is de nieuwe werkplaats Jongerenwerk gestart waarin Youth Spot in samenwerking met 24 studenten van de minor Jongerenwerk en jongerenwerkers en deskundigen van zeven jongerenwerkorganisaties onderzoek doet naar het pedagogisch handelen van jongerenwerkers.

Foto gemaakt door Jaap van den Breukel, nog voor de landelijke corona maatregelen

Alles wat het jongerenwerk doet beoogt bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren (Metz, 2011). Opvoeden speelt hierin een belangrijke rol. Jongerenwerkers en hun organisaties willen meer duidelijkheid over hoe zij invulling kunnen geven aan hun rol in het opvoeden van jongeren (pedagogisch handelen).

Er is nog veel te leren over hoe jongerenwerkers invulling geven aan dit pedagogisch handelen. Het is belangrijk dat hier meer duidelijkheid over komt, omdat steeds meer een beroep wordt gedaan op de pedagogische opdracht van het jongerenwerk én daardoor ook op het pedagogisch handelen van jongerenwerkers. De pedagogische opdracht is van invloed op wie er wel of niet in het jongerenwerk komen, hoe jongeren onderling met elkaar omgaan, welke normen en waarden jongeren meekrijgen en hoe jongeren zich ontwikkelen.

Tijdens de werkplaats 2019-20 leerden we dat jongerenwerkers verschillende vormen van pedagogisch handelen inzetten (ook wel typologieën) op basis van onderliggende uitgangspunten in de pedagogische opdracht en in afstemming op de specifieke situatie die op dat moment voorligt (situationele factoren).
We hebben zes typologieën op basis van praktijkobservatie kunnen onderscheiden: motiveren; versterken; faciliteren; autocratisch; spiegelen en ondersteunen.

In de werkplaats 2020-21 beogen we deze 6 typologieën als kader voor het pedagogisch handelen te testen en verder te kunnen onderbouwen op een manier die recht doet aan de dagelijkse praktijk van het jongerenwerk.

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: Welke typologieën zetten jongerenwerkers in om vorm te geven aan de pedagogische opdracht?

Om deze vraag te beantwoorden volgen 14 jongerenwerkers voor de periode van 5 maanden een professionele leerlijn waarin zij zich bewust worden van hun pedagogisch handelen en de manier waarop zij hier invulling aan (kunnen) geven. Studenten van de minor Jongerenwerk observeren en bevragen de jongerenwerkers om zicht te krijgen welke typologieën de jongerenwerkers toepassen in contact met jongeren. De bevindingen worden verwerkt in een handboek en routekaart pedagogisch handelen en een professionele leerlijn om het pedagogisch handelen van jongerenwerkers te versterken.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van de Werkplaats Jongerenwerk. In de Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor ‘Jongerenwerk in de grote stad’ samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, onder begeleiding van docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

Dit jaar nemen jongerenwerkers en deskundigen deel van de jongerenwerkorganisaties: JoU - Dock – Dynamo – Streetcornerwork – Swazoom – Meerwaarde – Combiwel.

Publicatie(s)

- Literatuurstudie naar de pedagogische opdracht van het jongerenwerk.

- Routekaart Pedagogisch Handelen

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 12 januari 2023

Project Info

Startdatum 15 sep 2020
Einddatum 01 sep 2022

Contact

Evelien Rauwerdink-Nijland
Jeremy Rijnders
Daniel Tempelman
Joni Haijen