Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Talentontwikkeling bij risicojongeren (RAAK-PRO)

Project

In het jongerenwerk is talentontwikkeling in korte tijd een gevleugeld begrip geworden. Over de werking en resultaten van talentontwikkeling is nog weinig bekend. Dit RAAK-pro onderzoek heeft als doel de werkzame bestanddelen van bestaande praktijken inzichtelijk en overdraagbaar maken. Met de resultaten worden de kwaliteit en effectiviteit van talentontwikkeling verbeterd en de kennis verduurzaamd door publicaties, implementatie en deskundigheidsbevordering voor professionals en onderwijsontwikkeling.

Effect van talentontwikkeling

Reden genoeg om het fenomeen talentontwikkeling grondig onder de loep te nemen. De aanname dat talentontwikkeling een positief effect heeft op risicojongeren sluit aan bij de wetenschappelijke discussie over beschermende factoren rondom risico­jongeren. Omgevingsfactoren (sociale steun) en individuele factoren (zelfbeeld en zelfcontrole) spelen een rol in het voor­kó­men van probleemgedrag. Vermoed wordt dat talentontwikkeling bijdraagt aan de ontwikkeling van beschermende factoren, maar van wetenschappelijke onderbouwing is geen sprake. Evenzo is het de vraag wat de werkzame bestanddelen zijn van talentontwikkeling en waarop zij invloed hebben.

Deelprojecten

Centraal in het programma staan drie deelprojecten, waaraan evenzoveel promotietrajecten van docent-onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Avans Hogeschool zijn gekoppeld. Aanvullend is er in 2011 door het NJi onderzoek verricht naar wat er in de literatuur bekend is over de werking van Talentontwikkeling bij risicojongeren.

Effectladder

In het onderzoek in dit programma wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de 'effectladder' van Van Yperen en Veerman. Deze richtlijnen worden eveneens gehanteerd door het Nederlands Jeugdinstituut en het door het ministerie van VWS gefinancierde onderzoekprogramma van Movisie Inzicht in sociale interventies . Dit betekent dat de door het programma Talentontwikkeling ontwikkelde kennis aan dezelfde standaarden voldoet als de kennis ontwikkeld door het NJi en Movisie, breed vergelijkbaar is en via hun kanalen verspreid kan worden.

Nieuws

Nieuws rondom de laatste ontwikkelingen van Talentontwikkeling bij risicojongeren vind je in deze Newsflash van februari 2015 . Hierin staan de meest recente artikelen, een overzicht van actuele onderzoeken binnen het werkveld en een agenda.

Publicaties:

Abdallah, S., Kooijmans, M., & Raven, T. (2013). Perspectieven op talentontwikkeling in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot

Hoorik, I. van (2011). (Hoe) werkt talentontwikkeling bij "risicojongeren"? Bouwstenen voor nader onderzoek. Uitgave: Nederlands Jeugdinstituut.

Hoorik, I. van (2011). Talentontwikkeling stimuleer participatie en zelfvertrouwen. In: JeugdenCo Kennis 04, p. 40-48.

Metz, J. (2011). Molensteen of groeidiamant? Over de waarde van talentontwikkeling voor het jongerenwerk. In: Themanummer Cultuur Educatie 30, Informeel leren in de kunsten; theorie en praktijken, p. 74-87.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 15 feb 2013
Einddatum 05 jun 2015