Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het versterken van de sociale basis in Hoorn

Project

Over het algemeen hebben gemeenten hoge verwachtingen over wat de sociale basis voor bewoners kan betekenen. De hoop is onder andere dat de sociale basis kan bijdragen aan vroegsignalering, preventie, het verminderen van drempels en normalisering voor bewoners in kwetsbare posities. Tegelijkertijd is het lang niet altijd duidelijk wat er precies bedoeld wordt met ‘de sociale basis’ en hoe hierin gestuurd geïnvesteerd moet of kan worden.

Ook binnen de gemeente Hoorn leven hoge verwachtingen voor de sociale basis. Deze ambities zijn vormgegeven in een visie sociale basisinfrastructuur (2017) en een rapport over het versterken van de sociale basisinfrastructuur (2019). Men wil dit graag verder uitwerken en concretiseren.

Onderzoeksvraag

De vraag van partijen betrokken bij de sociale basis in Hoorn is tweeledig: enerzijds is er behoefte aan het inzichtelijk maken van de huidige (activiteiten in de) sociale basis, anderzijds is er behoefte aan een concreter beleidskader voor het versterken van de sociale basis.

De centrale onderzoeksvraag is:

Hoe ziet de sociale basis in Hoorn eruit en hoe kunnen we deze verder versterken?

Deelvragen zijn:

  1. Wat mogen we van de sociale basis verwachten en van wie?
  2. Hoe ziet de sociale basis in Hoorn eruit? Welke partijen geven deze vorm, wat is het bestaande aanbod en hoe is dit de afgelopen jaren veranderd?
  3. Welke behoeften hebben de verschillende partijen met betrekking tot de sociale basis?
  4. Welke (beleids)opties zijn er om de sociale basis verder te versterken?

Over het onderzoek

Het gehele project (2023-2026) bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden door middel van purposive sampling een aantal sleutelfiguren geïnterviewd. Dit zijn inwoners/vrijwilligers, (sociaal)professionals en beleidsmedewerkers die actief betrokken zijn in de sociale basis. In deze interviews ligt de focus op het in kaart brengen van de huidige sociale basis en de mogelijkheden om deze te versterken. De eerste fase wordt afgesloten met een verkennende discussienota en dialoogsessie in mei 2024.

In de vervolgfase zullen de lessen uit de eerste fase zoveel mogelijk in de praktijk worden gebracht. Wij zullen hierbij actief meedenken en een aantal actiepunten monitoren.

Partners

Het project wordt uitgevoerd binnen de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving. Deze werkplaats is een samenwerkingsverband van gemeenten en organisaties in de regio.

Betrokken onderzoekers

  • Jesper Rözer
  • Lex Veldboer
  • Ingrid Glas

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2026