Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Nieuw handelingsrepertoire voor participatieprofessionals (RAAK-publiek)

Project

Met de verschuiving van publieke taken van overheid naar burgers staan professionals in de Amsterdamse stadsdelen dagelijks voor dilemma’s. Waar kan ik de legitimatie voor mijn werk aan ontlenen, hoe kan ik ondersteunen zonder te sturen, hoe ga ik om met tegenstrijdige belangen en hoe versterk ik bewonersgroepen? De Hogeschool van Amsterdam heeft een RAAK-publiek regeling tegekend gekregen voor het project ‘Nieuw handelingsrepertoire voor participatieprofessionals’. Deze subsidie vormt een waardevolle bijdrage aan de ondersteuning van het werk van wijkprofessionals.

Participatieprofessionals werken als opbouwwerker of als medewerker in de dagopvang of andere buurtinitiatieven. Ze zijn in dienst van de gemeente als buurtcoördinator of gebiedsmakelaar. In het onderzoek staan twee vragen centraal: welke doelen moet ik nastreven en welke rol kan ik daarin spelen? De onderzoekers gaan in drie wijken in Amsterdam (Nieuw-West, Noord en Zuidoost) kijken naar wat werkt in groepsempowerment, situationeel leiderschap en public mediation. De uitkomsten worden waar mogelijk gebruikt in andere wijken van Amsterdam en daarbuiten.

Het consortium dat het onderzoek gaat uitvoeren bestaat uit de lectoraten Management van Cultuurverandering (Alex Straathof) en Culturele en Sociale Dynamiek (Eltje Bos) van speerpunt Urban Management, het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI). Naast Urban Management participeren het Amsterdam Institute for Social Science Research en het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdams Steunpunt Wonen, de Volksbond, een drietal zzp-ers en de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost.

De RAAK-publiek regeling wordt toegekend door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). Bedrijven of instellingen krijgen met RAAK de ruimte om samen met een hogeschool concrete (innovatie-)vragen op te pakken en te beantwoorden. Onderzoek dat cruciaal is om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs en de beroepspraktijk. Dit project is één van de 25 projecten die in 2016 een RAAK-publiek regeling toegekend hebben gekregen.

Het lectoraat Management van Cultuurverandering is penvoerder van dit project. Neem voor meer informatie contact op met Anna de Zeeuw, a.m.de.zeeuw@hva.nl of 06 2062 6081.
Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De faculteiten Business en Economie, Maatschappij en Recht en Techniek bundelen hun kennis in het speerpunt Urban Management.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 feb 2016

Contact

Eltje Bos
alex straathof