Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De Stad als Lab

Waardevol samenwerken in een Stadslab

Project

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden vastgelegd in strategische en/of frontline beleid en kunnen, idealiter, ook opgeschaald worden naar andere wijken. Maar hoe kunnen we het beste uitkomsten uit stadslabs meten, hoe houden we burgers geëngageerd en welke meerwaarde biedt een stadslab voor de burgers en gemeente. Het RAAK onderzoek De stad als lab heeft dit tussen 2020 en 2022 onderzocht.

Unsplash

In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve lokale oplossingen. Stadslabs zijn hierbij een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten leiden en waarvan veel wordt verwacht.

Daarbij gaat het om een gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen experimenteren, cocreëren en testen in een levensechte omgeving. Maar ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard gaat met prangende vragen en lastige dilemma’s. Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over de precieze uitwerking, er is onzekerheid over de meerwaarde voor betrokken professionals en hun organisaties en er zijn vragen over de (door)werking van gehanteerde lab-werkwijzen in de praktijk.

Met deze type vragen en dilemma’s ging de Hogeschool van Amsterdam, samen met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, en InHolland aan de slag in het tweejarige onderzoeksproject Stad als Lab.

Resultaten

De centrale onderzoeksvraag was ’op welke manier kunnen stadslabwerkwijzen worden vormgegeven en ingezet zodat deze bijdragen aan een betere omgang met complexe stedelijke opgaven?’ Hierbij werd gekeken hoe samenwerking tussen verschillende partijen gestalte krijgt en hoe wordt omgegaan met de spanning tussen gelijkwaardige samenwerkingsrelaties in de stad tegen de achtergrond van meer traditionele vormen van bestuur en beleid.

Het project leverde verschillende kennisproducten op, waaronder een MOOC (Massive Open Online Course) voor overheidsprofessionals, e-magazine en handreiking voor waardevol samenwerken in Stadslabs en werd afgesloten met een slotbijeenkomst.

Partners

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of in het algemeen over stadslabs? Anna de Zeeuw en Elke van der Heijden vertellen je graag meer.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Unsplash
Startdatum 16 nov 2020
Einddatum 31 okt 2022