Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

Evaluatie pilot in stadsdelen West, Noord en Nieuw-West

Project

In de zomer van 2012 heeft DMO/DWZS van de gemeente Amsterdam de HvA gevraagd om de pilot Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling te monitoren en evalueren. Deze pilot wordt uitgevoerd in drie stadsdelen: West, Noord en Nieuw-West. Professionals en bewoners doorlopen een traject om bewonersgestuurde wijkontwikkeling te stimuleren op sociaal en economisch gebied. Dit traject leert bewoners hoe zij in een onderneming grootschalige en complexe projecten kunnen runnen.

In het onderzoek ligt de focus op de ontwikkeling van het zelforganiserend vermogen van de wijkbewoners en de mentaliteit van de bewoners en professionals door middel van periodieke metingen en een 0-meting en 1-meting. Het onderzoek valt onder de onderzoekslijn Burgerparticipatie van het lectoraat Management van Cultuurverandering.

Pilot gemeente Amsterdam

Het onderzoek maakt deel uit van het programma Bewonersgestuurde wijkontwikkeling (BGW) van de gemeente Amsterdam. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling houdt in dat wijkontwikkeling plaatsvindt van onderop en dat bewoners zelf aan het stuur staan. Bewoners weten zelf wat hun buurt nodig heeft en willen hun bijdrage leveren als zij daarvoor ruimte en mogelijkheden krijgen. De gemeente voert het programma uit samen met de buurt, bewoners, ondernemers, corporaties en al bestaande kennis. Het programma is onderdeel van de proeftuin 'Vertrouwen in de stad', dat voortkomt uit de Wijkaanpak.

In het onderzoeksplan van de Hogeschool van Amsterdam ligt de nadruk op monitoring en evaluatie van de pilot Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW). Deze pilot wordt uitgevoerd in drie stadsdelen: West, Noord en Nieuw-West. De eerste pilot die van start is gegaan, is de pilot in Bos en Lommer, stadsdeel West.

Onderzoeksplan

Dit document is opgesteld en goedgekeurd in september 2012 en geldt als startdocument. Hierin staan de aanpak van het onderzoek en de verschillende onderzoeksmethoden beschreven.

Eerste tussenrapportage

Deze rapportage kan worden gezien als tussenrapportage in het gehele traject, specifiek gericht op Bos en Lommer. Doel van dit tussenrapport is te leren van de afgelopen periode. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven met het oog op de voortgang van de pilot in West, maar ook in Noord en Nieuw West.

-

Eerste mini-conferentie

Op 29 januari 2013 is er een mini-conferentie georganiseerd om terug te blikken op de eerste periode van de pilot in West. De tussenrapportage is de basis voor de conferentie, waarin geleerd wordt van lessen in West en vooruit wordt gekeken naar de toekomst.

Tweede tussenrapportage

Waar in de eerste tussenrapportage de nadruk lag op de professionals, ligt de focus nu meer op de ontwikkeling van bewoners. Doel van dit rapport en van de tweede mini-conferentie was om deelconclusies te trekken en voeding te geven voor zelforganisatie die een stimulans willen betekenen voor gerichte activiteiten de komende maanden. Dit alles zal leiden tot een volledige beantwoording van de onderzoeksvragen in het eindrapport aan het eind van de onderzoeksperiode.

Tweede mini-conferentie

Op 10 oktober 2013 vond er een tweede mini-conferentie plaats met de titel 'Voeding voor zelforganisatie'. De tweede tussenrapportage is hier gepresenteerd en in verschillende gespreksronden zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan.

Eindrapportage

Verdoolaege, S, P. van Viet, M. Wildeboer en A. Straathof (2014). Onderzoek Pilot Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling. Monitoring en Evaluatie. Eindrapportage december 2014. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2013

Contact

Stephanie Verdoolaege
Alex Straathof
Pieter van Vliet