Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Cliënten in bewind

Hoe motiveer je hen richting financiële (zelf)redzaamheid?

Project

Bewindvoerders zijn professionals die als wettelijke taak hebben om de financiële belangen en (zelf)redzaamheid van hun cliënten onder bewind te beschermen en te bevorderen. In dit project ontwikkelen onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies samen met bewindvoerders een prototype van een coachingstool om te werken aan financiële (zelf)redzaamheid waarin technieken uit motiverende gespreksvoering worden opgenomen. Hopelijk ondersteunt dit prototype bewindvoerders om samen met cliënten te werken aan financiële vaardigheden.

Achtergrond project

Uitstroom uit schuldenbewind

Bewindvoerders zijn professionals die als wettelijke taak hebben om de financiële belangen van hun cliënten onder bewind te beschermen. Dit gaat om mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om zorg te dragen voor hun financiën vanwege uiteenlopende redenen, zoals psychische problematiek, dementie maar ook schuldenproblematiek. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat vanwege de grondslag schulden onder bewind staat fors gestegen. Mede hierdoor hebben bewindvoerders in 2014 de taakstelling gekregen om de financiële (zelf)redzaamheid van cliënten te bevorderen met als doel dat cliënten weer zelfstandig hun financiën kunnen beheren (dit heet uitstroom). Om dit proces te bevorderen, werken gemeenten en bewindvoerders steeds vaker samen om burgers te ondersteunen bij duurzame uitstroom uit (schulden-)bewind.

Coachingstool en Motiverende Gespreksvoering

Mede door deze ontwikkelingen heeft het lectoraat Armoede Interventies (Hogeschool van Amsterdam) in nauwe samenwerking met de praktijk van bewindvoering de afgelopen twee jaar een coachingstool ontwikkeld die bewindvoerders ondersteunt bij het vergroten van de financiële vaardigheden van hun cliënten.

Bij de toepassing van deze tool lopen bewindvoerders er echter tegenaan dat zij niet goed weten hoe zij hun cliënten kunnen motiveren aan de slag te gaan met de eigen financiële vaardigheden. Uit onderzoek in de schuldhulpverlening is bekend dat het effectief aanspreken van de motivatie van cliënten een aanzienlijke rol speelt bij het duurzaam en weer succesvol zelfstandig voeren van de financiële administratie. Een effectief bewezen methode die in de schuldhulpverlening wordt gebruikt om cliënten te motiveren is Motiverende Gespreksvoering (MVG).

In dit project ontwikkelen onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies samen met bewindvoerders een prototype van een coachingstool waarin technieken uit MVG integraal worden opgenomen. Dit prototype vormt de basis voor een vervolgonderzoek waarin de tool wordt geïmplementeerd en geëvalueerd opdat bewindvoerders een onderbouwde en bruikbare tool hebben om hun cliënten succesvol te motiveren en te coachen richting financiële (zelf)redzaamheid

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een KIEM-subsidie vanuit regieorgaan SIA.

Doelstelling project

De doelstelling van het project is tweeledig:

Ten eerste: om een prototype tool te ontwikkelen die voortbouwt op de coachingstool waarmee bewindvoerders door middel van MVG hun cliënten kunnen motiveren aan financiële vaardigheden te werken.

Ten tweede: om een startpunt te formuleren voor een vervolgonderzoek waarbij het prototype wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Verwachte resultaten/producten

- Een prototype van een tool waarin technieken uit motiverende gespreksvoering integraal zijn verwerkt. Dit prototype wordt in een vervolgonderzoek geïmplementeerd en geëvalueerd zodat deze relevant is voor de taakstelling van bewindvoerders om te werken aan financiële (zelf)redzaamheid.

- Een startpunt voor vervolgonderzoek waarin het prototype wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Externe partners/betrokken stakeholders:

Consortium: Mesis, De Maas Dienstverlening bv en Jay Holding bv h.o.d.n. Manna Support

Stuurgroep (advies): Rechtbank Amsterdam, Kompas Zuidlaren, Mijn Geld Enzo, lectoraat Schulden en Incasso HU

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 24 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2023
Einddatum 31 okt 2024