Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Versterken van pedagogisch handelen in het jongerenwerk

Project

In september 2019 is Youth Spot in samenwerking met 21 studenten van de minor Jongerenwerk en 17 jongerenwerkers en deskundigen van 5 jongerenwerkorganisaties een onderzoek gestart naar de pedagogische opdracht van het jongerenwerk.

Jongerenwerkers en teamleiders willen meer duidelijkheid over de pedagogische opdracht van het jongerenwerk en zij willen hun pedagogisch handelen versterken. Het is belangrijk dat hier meer duidelijkheid over komt omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de pedagogische taak van het jongerenwerk. Gemeenten, scholen, ouders, jeugdhulp, politie en buurtbewoners vragen het jongerenwerk of zij eenzaamheid, schooluitval, overlast, middelengebruik, pesten, schulden, sexting, criminaliteit en radicalisering kunnen voorkomen.

Met dit onderzoek willen we ideeën over waartoe jongerenwerkers opvoeden expliciet maken en meer zicht krijgen op hoe de pedagogische opdracht in het jongerenwerk kan worden afgestemd op situationele factoren (perspectief jongeren, leeftijd, subdoelgroepen, context van uitvoering, groepsdynamiek, en type methodieken). Deze factoren zijn van invloed op de invulling van de pedagogische opdracht. Naarmate jongeren ouder zijn, zijn zij meer volwassen en heeft opvoeding bijvoorbeeld een ander karakter. Werken op straat vraagt bijvoorbeeld een andere pedagogische aanpak dan werken in een jongerencentrum. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt:

Hoe kan het jongerenwerk met de pedagogische opdracht in contact met jongeren en samenleving inspelen op situationele factoren (perspectief jongeren, leeftijd, subdoelgroepen, context van uitvoering, groepsdynamiek, en type methodieken)?”

Op deze vraag proberen we antwoord te geven door in partnerschap een professionele leerlijn te ontwikkelen, implementeren en evalueren waarin jongerenwerkers, ondersteund door studenten, en onder begeleiding van docenten en onderzoekers hun (kennis over) pedagogisch handelen kunnen verbeteren. Jongerenwerkers en deskundigen van 5 jongerenwerkorganisaties (JoU, Dock, Dynamo, Streetcornerwork, Swazoom) nemen deel aan de leerlijn. Het proces en de uitkomsten van de leerlijn worden vastgelegd door studenten, ondersteund door docenten en onderzoekers, met behulp van observaties, interviews, een interactieve werkconferentie en intervisiebijeenkomsten. De bevindingen worden o.a. verwerkt in een handboek en routekaart pedagogisch handelen en een professionele leerlijn om het pedagogisch handelen van jongerenwerkers te versterken. Er is al een literatuurstudie naar de Pedagogische Opdracht van het jongerenwerk verschenen.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Werkplaats Jongerenwerk. In Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, begeleid door docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot - jongerenwerk draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willeke Manders (w.a.manders@hva.nl).

21 december 2022

Project Info

Startdatum 02 sep 2019
Einddatum 01 jan 2023