Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ontwikkeling en toetsing van de methodiek Meidenwerk

Project

In de periode 2011 tot en met mei 2018 heeft het lectoraat Youth Spot onderzoek uitgevoerd naar het meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk.

Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte van het werkveld aan een onderbouwde methodiek voor het meidenwerk.
Het doel van het onderzoek naar het meidenwerk was om via praktijkgericht onderzoek het methodisch handelen van meidenwerkers te expliciteren en aan te tonen wat de werking en het resultaat is van het meidenwerk voor het versterken van eigenaarschap over het eigen leven van meiden. De kennis over het meidenwerk hebben we verkregen via een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en is uitgevoerd in vier fasen in samenwerking met de praktijk.

Fase 1: Expliciteren van praktijkkennis

In 2011 zijn we gestart met het in kaart brengen van de kern van het meidenwerk en de negen methodische principes die ten grondslag liggen aan het seksespecifiek werken. Deze principes zijn opgesteld via 10 diepte-interviews en focusgroepen met meidenwerkers werkzaam in Amsterdam. Uitkomsten zijn gerapporteerd in de rapporten: ‘Meiden, wat kan je ermee?’(De Boer & Metz, 2012) en ‘Meiden, dit kan je ermee!’(De Boer & Metz, 2014).

Fase 2: Theoretisch onderbouwen

In de periode 2014 - 2015 is de praktijkkennis onderbouwd met wetenschappelijke kennis. Hiervoor is literatuuronderzoek uitgevoerd naar verschillende theoretische concepten die het meidenwerk kunnen verklaren. Per gevonden concept is een redenering opgesteld over waarom en hoe dat concept werkt. Vervolgens is de werking van dat concept vertaald naar het meidenwerk, waarna er een theoretisch verklaringsmodel is ontwikkeld. Resultaten zijn beschreven in het rapport: ‘Meidenwerk, waarom en hoe werkt het?’ (Boomkens & Metz, 2015).

Op basis van de kennis uit fase 1 en 2 is er een concept handboek ‘Kracht van meiden! geschreven van de methodiek van het meidenwerk.

Fase 3: Toetsen

In de periode 2016-2017 is de methodiek getoetst. Via een vragenlijstonderzoek met een cross-sectional design hebben 393 meiden in 52 meidenwerkactiviteiten een digitale enquête ingevuld. Met deze data hebben we inzicht gekregen in hoeverre meidenwerk bijdraagt aan het vergroten van agency van meisjes en jonge vrouwen. Ook is de vraag beantwoord in welke mate de werking van meidenwerk voor het vergroten van agency kan worden verklaard met een proces van zelfversterking (empowerment)?De uitkomsten zijn opgenomen in:

Fase 4: Doorontwikkelen van de methodiek

Vervolgens is in de periode 2017-2018 de methodiek op drie thema’s doorontwikkeld via kwalitatief ontwerponderzoek. Hiervoor is eerst literatuuronderzoek uitgevoerd naar de rol van de meidengroep, de familie en het sociale netwerk in het verwerven van eigenaarschap over het eigen leven van meiden. Uitkomsten zijn gepubliceerd in 4 factsheets.

Vervolgens hebben we door middel van creatieve werkvormen onderzocht hoe deze omgevingen (de groep, de familie en het netwerk) de meiden zowel positief als negatief beïnvloeden in het verwerven van eigenaarschap over het eigen leven. De uitkomsten zijn verwerkt in drie onderzoeksrapporten.

Op basis van de beschikbare kennis is voor elk thema in samenwerking met meidenwerkers een leidraad ontwikkeld voor het meidenwerk. Deze leidraden helpen meidenwerkers om in bepaalde situaties te besluiten of en hoe zij kunnen samenwerken met de familie, het netwerk of de meidengroep. Deze leidraden en overige inzichten die zijn opgedaan via dit onderzoek zijn opgenomen in het handboek Kracht van meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk (Judith Metz, Cynthia Boomkens, Hannah van der Grient, Karin van Trijp, Evelien Rauwerdink-Nijland, 2018), uitgegeven door uitgeverij SWP.

Samenwerking

Het onderzoek naar meidenwerk is uitgevoerd door een consortium van werkveldpartners. In de periode 2011-2015 werkte Youth Spot samen met: Click F1, Combiwel, Dock, Dynamo, Elance, Jongerenwerk Utrecht (JoU),Streetcornerwork, Swazoom, The Mall de Baarsjes (Youth for Christ) en IJsterk. En in de periode 2016-2018 heeft Youth Spot samengewerkt met: Combiwel, ContourdeTwern (R-NEWT), Dock, Dynamo, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Participe, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Streetcornerwork.

De samenwerking kreeg praktisch invulling in een Masterclass van meidenwerkers en een Meidenpanel. In de Masterclass vormden de onderzoekers samen met meidenwerkers een team dat verantwoordelijk was voor de formulering van de deelvragen, de materiaalverzameling, de analyse en de uiteindelijke resultaten. Het meidenpanel fungeerde als een adviesgroep voor het onderzoek en met dit panel beoogde we dat de doelgroep van het meidenwerk betrokken was bij de uitvoering van het onderzoek.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een financiële bijdragen van de Gemeente Amsterdam (2011 - 2016) en Stichting Innovatie Alliantie (SIA) (2016 - 2018), en door financiële bijdragen en personele inzet van samenwerkende organisaties.

Facebookgroep Sterk Meidenwerk

Heb je behoefte aan kennisdeling en ontmoeting met andere meidenwerkers uit het land? Meld jezelf of je collega aan bij de Facebookgroep Sterk Meidenwerk! Hier kun je interessante bijeenkomsten, nieuwtjes en onderzoeken delen. Je kunt ons vinden op: https://www.facebook.com/sterk.meidenwerk.9

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2016
Einddatum 31 okt 2018

Contact

Judith Metz