Kenniscentrum Techniek

Klimaatbestendige Stad: Inrichting in de praktijk

Project

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen en hitte geeft gezondheidsproblemen. De noodzaak van klimaatbestendige inrichting is duidelijk op nationaal niveau. Op lokaal (gemeentelijk niveau) is nog niet iedereen overtuigd.

De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar de gevolgen van de klimaatveranderingen en wat dat betekent voor steden. Echter geven de lokale professionals aan dat de resultaten te abstract en te weinig algemeen toepasbaar zijn. Ze hebben behoefte aan uitwerkingen waarmee ze kunnen laten zien wat werkt, en aan argumenten om de juiste dingen te doen.

We hebben een consortium gevormd van vier gemeenten, één waterschap en twee hogescholen, die elk de komende twee jaar aan de slag willen met de klimaatbestendige inrichting van de stad en voor specifieke locaties ontwerpen gaan maken en inrichtingskeuzes moeten gaan verantwoorden. Zij hebben ideale casestudies om een werkende aanpak te onderzoeken, om tools door te ontwikkelen waarmee tussen varianten kan worden gekozen en vooral om voorbeelden te genereren waarmee anderen kunnen worden overtuigd. Rond het consortium hebben we een kennisnetwerk gevormd bestaande uit partijen die de afgelopen jaren de gevolgen van klimaatveranderingen hebben onderzocht en publieke branche-organisaties die gaan helpen de ontwikkelde kennis uit te dragen.

Het publieke professionals daadwerkelijk mogelijk maken verantwoorde keuzes te maken en deze te realiseren, teneinde bij toekomstige inrichtingen van de openbare ruimte rekening te houden met de klimaatveranderingen.

Een concrete aanpak, ontwerpprincipes, instrumenten en informatie die de lokale professional nodig heeft om de stad klimaat bestendig in te kunnen richten, en waarmee ze hun medeprofessionals in andere vakgebieden kunnen overtuigen van de urgentie van de te nemen inrichtingsmaatregelen.

Zie resultaten Klimaatbestendige stad.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2015