Kenniscentrum Techniek

Anticiperen op extreme neerslag

Project is afgerond

Project

Aanleiding: Het weer wordt door klimaatverandering extremer: er zullen in de toekomst warmere en drogere zomers voorkomen, maar ook vaker extreem zware buien vallen.

Onderzoekers: Eric van Dijk, Rutger van Hogezand, Jeroen Kluck, Jan van der Meulen en Annelies Straatman

Consortium:

  • Hogeschool van Amsterdam
  • Gemeente Apeldoorn
  • Gemeente Bergen (NH)
  • Gemeente Beverwijk
  • Gemeente Eindhoven
  • Waternet
  • Stichting Rioned
  • Unesco-IHE
  • Tauw
  • De Urbanisten

Ook de inrichting van Nederland is veranderd met meer stedelijk gebied en een inrichting van de openbare ruimte die slecht rekening houdt met extreme neerslag. Door de hierboven genoemde redenen neemt de kans op wateroverlast in heel Nederland toe. Nieuwe kennis, kunde en hulpmiddelen zijn noodzakelijk om de professional te ondersteunen bij afwegingen en keuzes over het waterbeheer van extreme neerslag in de stad en de inrichting van de openbare ruimte.

Betrokken partijen: Aan het innovatieprogramma nemen professionals werkzaam bij de gemeente Apeldoorn, gemeente Bergen (NH), gemeente Beverwijk, gemeente Eindhoven en Waternet deel. Daarnaast zijn als kennisinstelling Tauw bv, Stichting RIONED, De Urbanisten, Unesco-IHE en de Hogeschool van Amsterdam - domein Techniek (penvoerder) betrokken en lid van het consortium.

Ambities en doelstelling: De ambitie van het consortium is te komen tot een structurele uitwisseling en verhoging van kennis tussen professionals uit de vakgebieden water en riolering, ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde, en de Hogeschool van

Amsterdam en kennisinstituten op het gebied van het anticiperen op extreme neerslag in de stad. De ontwikkelde kennis, kunde en instrumenten worden ingebed in het onderwijsprogramma van de Hogeschool van Amsterdam en verspreid onder een grote groep deelnemers en het werkveld van de water- en rioleringsbeheer en ruimtelijke ordening in Nederland. Het consortium heeft de volgende algemene doelstelling:

Verbeteren van de publieke dienstverlening door de professionals door middel van kennis, kunde en hulpmiddelen ontwikkeld in dit project. De professional is hiermee in staat om betere afwegingen te maken over hoe hij de wateroverlast voor burgers door extreme neerslag in de stad kan verminderen.

Resultaten: De beoogde resultaten zijn tweeledig:

Voor het werkveld zal dit innovatieproject bijdragen aan de noodzakelijke kennisontwikkeling van de professionals op het gebied van het anticiperen op extreme neerslag in het stedelijk gebied. Het project zal professionals inzicht geven in de keuzes die zij kunnen maken in het anticiperen op extreme neerslag en de gevolgen van de keuzes. Daartoe worden werkmethodieken en hulpmiddelen ontwikkeld. Concreet leidt dit tot minder wateroverlast tegen minder kosten en een betere inrichting van de openbare ruimte door afstemming tussen verschillende beheerders van openbare ruimte. Dit alles zal resulteren in een betere publieke dienstverlening door de professionals aan de burger.

Voor het onderwijsveld zal dit innovatieproject nieuwe inzichten opleveren op het gebied van het anticiperen op extreme neerslag in de stad bij docenten van de Hogeschool van Amsterdam. De (onderzoeks-) ervaring en innovatieve kennis opgedaan tijdens dit project zal direct worden toegepast in het onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en leiden tot curriculum verbetering. Daarnaast doen studenten praktijkgerichte onderzoekservaring op in dit project.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2011
Einddatum 01 okt 2013

Contact