Kenniscentrum Techniek

Smart Urban Farming - technologie

Project

Met de huidige land- en tuinbouwmethoden worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen en pesticiden gebruikt. Om een grote slag te slaan in de verduurzaming van voedselproductie voor de stad is een totaal andere benadering nodig. Een nieuwe vorm van voedselproductie die bij de HvA onderzocht wordt is smart urban farming, het telen van gewassen in de stad met behulp van slimme technologieën. Hoe kunnen bedrijven met slimme technologieën voedsel produceren in en voor de stad met het oog op het creëren van een maatschappelijke, duurzame en economische waarde?

Om deze technische innovaties te laten slagen wordt onderzoek gedaan naar verschillende opkomende technologieën, duurzame business cases en maatschappelijke kansen van smart urban farming door samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgerinitiatieven. Het project ‘smart urban farming – technologie’ richt zich op vragen als: Hoe groot is de vraag naar nieuwe gewassen die in de stad geteeld kunnen worden? Hoe en met welke spelers kan een urban farm zich ontwikkelen tot een alternatief voor de huidige tuinbouw? En op welke manieren is het mogelijk om stedelijke kringlopen te sluiten?

Smart Urban Farming onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de thema’s Circulair Design & Smart Production en Smart Logistics & Mobility van het onderzoeksprogramma Urban Technology aan de Hogeschool van Amsterdam. Bij de projecten is er nauw samen gewerkt met de dienst Grond en Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam (voorheen Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, OGA), de lectorenkring Urban Green & Food (o.a. InHolland, HAS Den Bosch, CAH Vilentum), GrownDownTown, Metabolic, Philips Horticulture LED Solutions, Priva, Proeftuin Zwaagdijk, Demokwekerij Westland, UitJeEigenStad, SymbiCity, Stichting De Ceuvel, Ondernemersvereniging De Tuinen van West, Koppert Cress, InnovatieNetwerk, Mediamatic en andere stadslandbouwinitiatieven binnen de MRA.

Het doel van het project is om met gemeenten, telers en technologiebedrijven tot nieuwe economisch en ecologisch duurzame vormen van stadlandbouw te komen, waarbij teelt in de stad bijdraagt aan het verminderen van lokale reststromen en het verbeteren van de leefomgeving met gezond en vers voedsel. Het onderzoek heeft zich gericht op de ontwikkeling van:

  1. Realistische business concepten voor smart urban farming technologieën;
  2. Het sluiten van stedelijke kringlopen met smart urban farming.

Samen met partners in de MRA, en studenten en onderzoekers binnen de HvA, zijn er innovatieve toepassingen verkend, productconcepten ontworpen en prototypes ontwikkeld die bijdragen en impuls geven aan voedselvoorziening en de biotische circulaire economie in de MRA. Nieuwe technologieën zijn toegepast en getest om teeltsystemen te ontwikkelen waarmee slim gebruik kan worden gemaakt van de ruimte, grondstoffen en energiestromen in de stad.

Tot de resultaten behoren:

  • Een verkennend onderzoek naar vertical farming, het meerlaags telen in gebouwen in de stad;
  • Een ontwerp van een test-, een productie- en een afkweekmodule voor vertical farming;
  • Verscheidene technische ontwerpoplossingen, zoals belichtingsconcepten en kweeksystemen;
  • Rekenmodellen voor het ontwikkelen van businesscases voor diverse stakeholders. Hieraan werkten studenten van het CleanTech Engineering Honoursprogramma, het Innovatielab en de minor Ondernemerschap en (afstudeer)stagiaires samen om tot haalbare producten en business modellen te komen.
  • Een verkennd onderzoek naar Vetical Farming, het meerlaags telen in gebouwen in de stad; dit onderzoek was onderdeel van het RAAK-mkb project Sustainable Systems for Food

Het verkennend onderzoek naar vertical farming, het meerlaags telen in gebouwen in de stad, is te vinden in de publicatie Vertical Farming - Technologie en innovatierichtingen voor de toekomst . Deze publicatie laat zien welke systemen er nodig zijn om een vertical farm goed te laten functioneren en welke technische en financiële uitdagingen dit oplevert voor het realiseren van hoogwaardige verticale teelt in de stad. Daarnaast gaat de publicatie in op nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om efficiënt te telen, duurzaam te belichten en de kringlopen te sluiten. Tot slot toont de publicatie aan dat realistische business concepten voorlopig alleen mogelijk zijn door samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties komen.

De resultaten van het onderzoek naar smart urban farming hebben geleid tot het opstarten van een nieuw onderzoeksproject naar het sluiten van organische kringlopen in de circulaire economie.

Zie project Re-Organise

I. Oskam - Lector Circular Design and Smart Production
Kasper Lange – Docent-onderzoeker Circular Design and Smart Production
Maarten Mulder - Onderzoeker Circular Design and Smart Production

Meer informatie of meedoen aan dit onderzoek kan door contact op te nemen met: Kasper Lange ( k.p.h.lange@hva.nl ), Maarten Mulder ( m.mulder3@hva.nl ).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 02 mei 2016